اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

دربرنامه  پنجم، توسعه بصورت چند محوری برای دوره زمانی 2010 تا 2015 تنظیم شده می باشد و چهارراهبرد بسیار عالی را برای رویارویی با این تغییرات اتخاذ کرده می باشد :

 • ایجاد مناطق مسکونی غنی از لحاظ زیست محیطی
 • نوسازی مناطق شهری
 • شکل گیری کریدورهای همکاری منطقه ای
 • ایجاد مناطق تبادل جهانی در مقیاس وسیع سرزمینی (پیرزاده و همکاران،1387 :185 ).

ژاپن به هشت منطقه تقسیم شده می باشد که سه منطقه آن، مناطق کلانشهری به شمار میروند. مسوولیت برنامه ریزی منطقه ای بر روش شوراهای اداری می باشد.

تحولاتی که در دهه اخیر منجر به تمرکز زدایی درامر برنامه ریزی ژاپن گردید، تأثیر بیشتری برای شوراهای محلی در امر برنامه ریزی در نظر گرفت و مسوولیت برنامه ریزی کاربری زمین و تنظیم مقررات توسعه را به آنها واگذارکرد. در نتیجه، به شهرهایی با جمعیت بیش از یک میلیون نفر وظایف برنامه ریزی در حوزه کاربری زمین و برنامه ریزی نواحی شهری و ساخت تسهیلات عمومی داده می گردد.

پس می توان گفت در ژاپن یک نظام دو لایه برنامه ریزی جامع ایجاد شده که بنابرآن بین سه سطح کشوری، شوراهای اداری و شوراهای محلی در برنامه ریزی راهبردی و محلی همکاریهایی انجام می شود. این همکاریها در کشور از طریق دو نهاد “اتحادیه های اداری” و ” نهادهای منطقه ای” کنترل و هدایت شوند(همان : 204) .

در این کشور تهیه طرح های جامع و تفصیلی توسط شهرداریها با مشارکت، نظارت کارشناسان مسوول وزارت مسکن انجام می شود. شهرداریها با اختیار داشتن بانک اطلاعات جامعی در زمینه های جمعیت و ویژگیهای جمعیتی، مسکن، درآمد، اشتغال، مستغلات، ساختمانها و با بهره گیری از روش های مشخص و علمی یکنواختی با مشارکت مردم و کلیه دستگاههای محلی مبادرت به تهیه طرح های واقع بینانه اجرایی و عادلانه می نمایند (شارمند،1377 : 32) .

به گونه کلی، در زمینه طرح های توسعه شهری جهتدستیابی به اهداف مطرح در توسعه پایدار در نظر داشتن نکات زیر اهمیت دارد :

 • چنانچه بهم پیوستگی لازم در نظام برنامه ریزی در کشور و هماهنگی راهبردهای طرحهای محلی با اهداف ملی و منطقه ای وجود نداشته باشد، برنامه ریزی محلی و شهری قرین موفقیت نخواهد بود.
 • علیرغم مشابهت در قدرت اجرایی و جنبه های رسمی و قانونی طرح ها، چنانچه طرح ها دارای اهداف و کارکردهای واضح و مشخصی باشند واز قابلیت اجرایی و پویایی متفاوتی برخوردار باشند از موفقیت و توفیق متفاوتی نیز برخوردار خواهند بود و صرف وجود قدرت اجرایی تضمین کننده موفقیت طرح ها نخواهد بود.
 • نکته مهم دیگری که بایستی مورد توجه قرار گیرد، ارتباط اندازه موفقیت طرح ها در کشورها با امکان تهیه طرح در داخل زمان لازم می باشد که بر این اساس زمان تأثیر تعیین کننده ای در موفقیت طرح های توسعه شهری دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

 1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
 2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
 3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
 4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه