اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

به موجب قانون سال 1967 یا قانون جهت گیری زمین[1]، دونوع طرح جدید برنامه ریزی در کشورایجاد گردید : یکی طرح های هادی آمایش و شهرسازی یا به اختصارSDAUکه جهت گیری کلی و بلند مدت داشت و دیگری طرح های کاربری زمین یا به اختصارPOS[2] که هدف اصلی آن اعمال قوانین برنامه ریزی شهری بر بناها از طریق”سیستم اعطای مجوز ساخت” بود.

در سال 1983حکومت متمرکز فرانسه، طریقه تمرکززدایی را برگزید که در نتیجه آن به کمونها اجازه تهیه طرح های هادی و تفصیلی بر اساس نیازها و مقتضیات راداد. در سال 2000، قانون همبستگی و تجدید حیات شهری[3] به تصویب رسید که سیاست آن محدود کردن گسترش پیرامون شهرها، جلوگیری ازاتلاف فضا در محدوده شهری و افزایش تراکم بود ودرتعیین کاربری به جزدر موارد حفاظت از آثار با ارزش تاریخی و طبیعی سخت گیری کمتری اعمال نمود. در سطح تفصیلی، طرح های کاربری زمین یا طرح های محلی شهرسازی جایگزین شده اند که با موضوع “آمایش وتوسعه پایدار کمون” تهیه می شوند و شامل پیش بینی فضاهای عمومی، چشم انداز ها و محیط زیست می باشد.این طرح که فرودست طرح SCOT[4] می باشد، بایستی با طرح بالادست خود کاملا” متناسب باشد. طرح های محلی به لحاظ محدوده پوشش ممکن می باشد شامل یک یا چند کمون باشند. تشریفات تهیه آنها بسیار ساده تر از طرح های کاربری زمین می باشد و طرح آمایش زون[5] هم که طبق قوانین قبلی تهیه می شوند درآنها ادغام شده اند. طرح[6] PLUو نقشه های مربوط به آنها هم درست مانند طرح هایSCOTباید به نظر و تایید مردم کمون های مربوط برسند حذف [7] PAZ و وارد کردن منطقه توسعه جامع[8] در حقوق عمومی هم در راستای برنامه ریزی برای یکپارچه سازی کمونی می باشد. تنها استثنا دراین مورد نواحی حفاظت شده هستند که هنوز طبق برنامه های حفاظت و بهسازی[9] مدیریت می شوند (پیرزاده و همکاران،1387 : 155).

براساس قوانین شهرسازی مذکور طرح های مختلفی در کشور فرانسه وجود داشته می باشد. طرح های راهنمای شهرسازی[10] و طرح تفصیلی شهرسازی[11] (بر اساس قانون سال 1985 )، طرح های آمایش وشهرسازی (براساس قانون سال 1967). بطورکلی، طرح های شهرسازی قبل از سال 2000 در کشور فرانسه تابع دوقانون متفاوت در سال 1985 و 1967 بودند. اما پس از اصطلاحات اساسی سال 2000 بعضی از آنها ملغی و بعضی دیگر به قوت خود باقی ماندند. این طرح ها شامل طرح هماهنگی سرزمینی[12] طرح محلی شهرسازی[13]  و نقشه های کمونی برای کمون های فاقد طرح می باشند. دیگر طرح های موجود در این کشور مختص به مناطق خاصی به منظورارائه خدمات زیر بنایی و تاسیسات عمومی می باشد.

[1] LOF

[2]Plans Occupation des Sols

[3]SRU ( Loi solidarite et Renouvellement )

[4] Schema de Coherence Territoriale

[5]PAZ (Plan d Amenagement de Zone )

[6]Plan local d Urbanisme

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[7]Plan d Amenagement de Zone

[8]ZAC ( Zone d Amenagement Concerte )

[9]PSMV( Plan de Sauvetage et de Mise en Valeur )

[10]PDU ( Plan Directeur d Urbanisme )

[11]PUD ( Plan d  Urbanisme du Commune )

[12]SCOT

[13]PLU

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

  1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
  2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه