پیش¬بینی کننده میل به طلاق، تدوین مدل مداخله¬ای بومی و اثربخشی آن بر میل و خودکارآمدی مدیریت طلاق در زوجین متقاضی طلاق شهر یزد» نتیجه گرفت که مدل مداخله¬ای بومی می¬تواند خودکارآمدی مدیریت طلاق را افزایش و میل به طلاق را کاهش دهد.
-كارگر (1381 ) در پژوهشي به بررسي مقايسه¬اي اختلالات رفتاری دانش¬آموزان فزون کنش و عادی در شهر تهران پرداختند. آزمودني¬هاي پژوهش آنان متشكل از 45 دانش آموز فزون کنش (42 پسر و 3 دختر) و 45 دانش آموز عادی(42 پسر و 3 دختر ) مدارس استثنايي ابتدايي و راهنمايي شهر تهران بودند. نتايج پژوهش¬ آنان نشان داد كه بین دانش¬آموزان فزون کنش و عادی در اختلالات رفتاری تفاوت معناداري وجود دارد.
-خانجانی (1387) نشان داد که جدا شدن از مادر به طور روزانه در سنین پایین تر، کودک رابیشتر در معرض خطر دلبستگی ناایمن قرار می دهد. همچنین کودکانی که به طور تمام وقت و روزانه از مادر جدا می شوند، بیشتر در معرض خطر دلبستگی ناایمن قرار دارند.
-خدام، مدانلو، ضیایی و کشتکار (1388) که در ارتباط معناداری بین مشکلات رفتاری، تک والدی بودن، سکونت در خانواده های پرجمعیت و کم درآمد، سلبقه بحران طی سال اخیر، شغل و تحصیلات والدین و محل تحصیل کودکان یافته است.

سوابق خارجی:
– میلر (2013) در تحقیقی در ایالات متحده بیان می کند که تأثیرات طلاق و جدایی فقط به زن و شوهر ختم نمی شود بلکه این کودکان هستند که بیشترین هزینه های آن را می پردازند. از این جهت جدایی و طلاق به عنوان عواملیفشارزا با نتایجی بالقوه منفی بر سلامت جسم و روان افرادی که با آندرگیرند، شناخته می شوند. تأثیر طلاق بر بهداشت روانی کودکان در چندین ده هموضوع تحقیقات گسترده ای بوده و به عنوان عامل بسیار مهمی در انواع اختلالات عاطفی و رفتارهای کودکان و نوجوانان مورد توجه بوده است.
-آسلتیل (2012) در تحقیقی در ایالات متحده بیان می کند که ارتباطمیان مشاجرات زناشویی و عدم سازگاری کودکان به کرات مورد بررسی قرار گرفتهاست. تحقیقات نشان داده است وقتی والدین، چه در زندگی زناشویی چه پس ازطلاق، دچار اختلافات و درگیری می شوند کودکان این خانواده ها از مشکلات روحی شدیدتری رنج می برند. ما نیز می دانیم کودکانی که خشونتو دعوای والدین را نظاره گرند در خطر ابتلا به مشکلات روان شناختی ورفتاری قرار دارند. جدایی وطلاق می تواند کودکان را از مشاجرات و خشونت های جاری درون خانواده نجات دهد، اما در عین حال می تواند بعضی از آن ها را با درگیری های افزایشیافته ی والدین که به واسطه ی انتقال از زندگی مشترک به طلاق روی دادهاست، مواجه کند.
-کمپوس (2011) در تحقیقی در مکزیک بیان می کند که والدینیکه خشم خود را از طریق درخواست از کودکان برای انتقال پیام های خصومت آمیزبه همسر سابق یا دادن پاسخ های مغرضانه به سؤال های شخصی کودکان درباره یوالد دیگر از طریق بدنام کردن او در جلو کودکان یا نام بردن از والد دیگرابراز می دارند، در ایجاد فشارهای روانی غیرقابل تحمل و به تعارض کشاندنکودکان درباره ی شخصیت والد دیگر نقش اساسی دارند. تحقیقات نشان داده استکودکانی که در این موقعیت ها قرار دارند در مقایسه با کودکانی که در وضعیتپر تنش والدین با آن ها زندگی می کنند، ولی والدین شان آن ها را در مشکلاتشان درگیر نمی کنند، افسرده تر و مضطرب تر هستند
-بارت (2009) در تحقیقی در سوئد بیان می کند که زوجینی که در زندگی زناشویی با طلاق عاطفی دست و پنجه نرم می کنند عموما از تعاملهای خوشایند و شوق انگیزی برخوردار نیستند و در عین حال، دارای تعامل های خشم، سرزنش و یا تنبیه فراوانی هستند. تعاملها در طلاق عاطفی غالبا با رفتار منفی متقابل مشخص می گردد. اگر یکیاز طرفین رفتاری منفی از خود نشان دهد، طرف دیگر رفتاری شبیه به ان راانجام می دهد و بدین ترتیب، زنجیره تعامل منفی پیش رونده، آغاز می شود.ایندست از زوجها در طلاق عاطفی، واکنش پذیر هستند. یعنی رویدادهای مثبت یامنفی، اثری قوی درباره چگونگی احساس آنها از ارتباط و ارزیابی آن ارتباط درهر زمان معینی دارد. از طرف دیگر روابط نابسامان، یا ناتوانی در حل تعارض، از ویژگی های دیگر این زوجین است. فقدان مهارت در حل تعارض باعث می شود که نزاعها و تعارضهای حل نشده که در طی جریان ارتباط شکل گرفته اند، روی هم انباشته شوند. سابقه چنین تعارضهای حل نشده که در طی جریانارتباط شکل گرفته اند، روی هم انباشته می شوند. همچنین ممکن است به انتظارات منفی درباره تعارضهای آینده بیانجامد و امکان حل مسأله در رابطهزوجها را حتی کمتر گرداند.
-کوهن(2007) در تحقیقی در ایالات متحده بیان می کند که نمرات درسی بچه ها نیز می تواند تحت
تأثیر شرایط خانواده قرار گیرد. از دست دادن تمرکز، در نتیجه اختلافات و مشکلات خانوادگی از ساده ترین نتایجی استکه طلاق عاطفی بر روی کودکان خواهد گذاشت. کودکان ممکن است احساس نگرانیکنند چون در اثر اختلافات، بی توجهی ها و کوتاهی های والدین، ضعف درسی بچه ها به مرور بیشتر و بیشتر شده و کودکان کم کم به مرحله ای میرسند که امکانرسیدگی به ضعف های درسی شان را ندارند. والدین آن قدر درگیر مشکلات خودهستند که کودکان فراموش می شوند و زمان کمتری صرف آنها می گردد. کودکان نیزدر چنین خانواده ای سعی می کنند که خلأهای عاطفی خود را با رؤیاهای روزانه پر کنند. مطالعات نشان می دهد که بچه های این دسته از خانواده ها زمانهایی را که باید صرف مطالعه و انجام تکلیف کنند، به خیال پردازی می پردازند ولذا در اثر همین مسأله میزان شکست تحصیلی، فاصله گرفتن شان از دوستان وگوشه گیری و انزوای شان بسیار شدیدتر است.
-هريس ( 2012 ) اثر آموزش بازی درمانی را بر روي كودكان و نوجوانان مبتلا به اختلالات رفتاري به صورت فرا تحليلي مورد مطالعه قرار داد. تحليل يافته ها نشان داد كه آموزش بازی درمانی و آموزش مديريت والدين جهت كاهش مشكلات رفتاري و اجرایی دوران كودكي و تعاملات مثبت والدين ـ كودك مؤثر است.
-كوهن، و كارتر (2010 ) نيز نشان دادند كه آموزش بازی درمانی درمانی مبتنی بر شناخت درمانی و ارائه شيوه هاي صحيح مديريت رفتار به مادران كودكان مبتلا به اختلالات رفتاري، موجب كاهش اضطراب، افسردگي، استرس والدگري ، افزايش عزت نفس و حس مثبت نسبت به نقش مادري مي شود.
-موريس (2002) رابطه بين خود كارآمدي و نشانه‌هاي اختلالات عاطفي و دلبستگی را در نمونه بزرگي از نوجوانان بهنجار هلند مورد (10200=N) بررسي قرار داد. نتايج نشان داد كه سطح پايين خود كارآمدي با سطح بالاي صفات اضطرابي، روان‌آزردگي، نشانه‌هاي اختلالات اضطرابي و نشانه‌هاي افسردگي و دلبستگی پایین همراه بوده است.

فصل سوم
روش تحقیق

3-1- مقدمه
در اين فصل ابتدا به بررسي نوع تحقيق، جامعه آماري موردتحقيق، نمونه آماري و شيوه نمونه گيري، وسيله جمع آوري اطلاعات، روايي و پايايي سؤالات و بعد نحوه اجراي ابزارها و روشهاي آماري مي پردازيم.
3-2- روش
تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی از بعد هدف کاربردی و از نظر نوع روش در زمره تحقیقات پیمایشی می باشد.
3-3- جامعه آماري
در این پژوهش، جامعه آماري شامل کلیه والدین دانش آموزان دختر دبستانی مقطع ابتدایی7 تا 12 سال مدارس شهر دامغان می باشند که به صورت تصادفی 384نفر به عنوان نمونه از دو دبستان دخترانه شهر دامغان انتخاب شدند.
3-4- نمونه آماري و روش نمونه گیری
با توجه به تعداد سوالات و فرضیات و روابط بیان شده، و همچنين به علت نامحدود بودن تعداد جامعه آماري، بر مبناي جدول مورگان 384 نفر از والدین به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. بنابراین روش انتخاب نمونه ها تصادفی ساده می باشد.
3-5- روش و ابزار گرداوري اطلاعات
در بخش ادبيات نظري با استفاده از كتب و پايان نامه ها و همچنين كليه بانكهاي اطلاعاتي، مطالب جمع آوري شد. در بخش ميداني نيز با استفاده از پرسشنامه، اطلاعات جمع آوري شد:
الف) پرسشنامه طلاق عاطفی:این پرسشنامه در سال 1391 توسط(خلیلی-ماریا) مورد هنجاریابی واقع شد. این آزمون دارای 24 سوال بوده که با توجه به مقیاس لیکرت تقسیم بندی شده است. بدیهی است که هر چه پاسخ والدین به این سوالات برابر8 و بالاتربود زندگی در معرض خطربالاتری از میزان طلاق می باشد.
ب) فهرست وارسی ویژگی¬های رفتاری کودکان: با توجه به شيوع انواع اختلالات رفتاري و تاثير سوء آنها بر پيشرفت تحصيلي و ابعاد مختلف زندگي دانش آموزان، تهيه وسائل و ابزار تشخيصي مناسب جهت شناسايي اين دسته از دانش آموزان از اهميت ويژه اي بر خوردار است.
این آزمون دارای سه فرم زیر است :
ا- فرم فهرست رفتار کودک برای سنین 4 تا 18 سال که توسط والدین تکمیل می¬شود.
2- فرم گزارش نوجوان از مشکلات خود برای سنین 11 تا 18 سال.
3- فرم گزارش آموزگار برای سنین 5 تا 18 سال.
در این پژوهش از فهرست وارسی ویژگی¬های رفتاری کودک استفاده شد که توسط والدين تكميل شد و شامل بخش¬های زیر است:
– مشخصات فردی کودکان و والدین آنها
– بخش ارزیابی توانایی تحصیلی کودکان در زمینه¬های توانایی شناختی و موضوعات تحصیلی و آموزشی.
-بخش ارزیابی توانایی اجتماعی کودکان که سازگاری کودک با همسالان، خواهران و برادران و والدین و نحوه کنار آمدن کودک با خود را مورد سنجش قرار می-دهد.
بطورکلی علائم عاطفی و رفتاری کودکان براساس چک لیست ویژگی¬های رفتاری کودکان در هشت مقیاس منعکس می¬شود.
کناره گیری/ انزواطلبی ، شکایات جسمانی ، اضطراب / افسردگی ، مسائل اجتماعی ، مسائل فکری ، مسائل مربوط به توجه ، رفتار بزهکارانه و رفتار پرخاشگرانه که مجموعه نشانه¬هایی نیز با عنوان سایر مسائل به این هشت مقیاس افزوده می شود.
اجرا و نمره گذاری فهرست وارسی ویژگی های رفتاری کودکان
مقیاس چک لیست ویژگی¬های رفتاری را اغلب والدینی که توانایی خواندن آنها در حد پنج پایه ابتدایی است می¬توانند پاسخ بدهند. برخی از والدین در کمتر از ده دقیقه قادرند آن را تکمیل نمایند ولی زمان 15 تا 17 دقیقه برای تکمیل فهرست وارسی ویژگی¬های رفتاری کودک زمان عادی محسوب می¬شود. چنانچه والدین بیسواد باشند، پژوهشگر با این توضیح که “من عبارات این فرم را برای شما می¬خوانم” و پاسخ شما را با توجه به وضعیت فرزندتان در جلوی هریک از عبارات مشخص خواهم کرد”همکاری آنها را برای تکمیل فهرست جلب می¬کنند .پاسخ¬های والدین با سه “درجه مصداق ندارد”، “گاهی اوقات مصداق دارد” و “همیشه مصداق دارد” مشخص می¬شود و پس از اجرای آزمون طبق دستورالعمل دفترچه راهنما برای سنین 4 تا 18 سال آشنباخ (1991) اقدام به نمره گذاری مصاحبه می¬نماید.
برای نمره گذاری به سوال سه پاسخ(2، 1، 0)وجود دارد. اگرحالت یا نشانه مورد نظر در شش ماه گذشته در فرد وجود نداشت، نمره صفر، اگر تا حدودی یا برخی از اوقات وجود داشت نمره یک، و اگر کاملا وجود داشت نمره دو تعلق می گیرد. که مجمع کل نمرات پرسش¬ها از جمع نمرات هر یک از عبارت¬ها بدست می آید. پایایی این آزمون توسط آخنباخ(1991)87/0 گزارش شده است در پژوهشی که توسط جلالی (1380)انجام شد، میانگین همبستگی برای گروه 4 تا 11 سال های پسر 75/0 بود برای 12 تا 18 سال های پسر 72/0 محاسبه شد و برای دختران 4 تا 11 سال65/0 و دختران 11 تا 18 سال 69/0محاسبه شد.
اجرا ونمره گذاری پرسشنامه طلاق عاطفی
پرسشنامه طلاق عاطفی 24 سوال دارد و به شیوه بله یا خیر باید به ان جواب داد.در این پژوهش منظور از نمره استاندارد طلاق عاطفی نمره ای است که فرد به سوالات می دهد.نمره گذاری پرسشنامه به صورت بله وخیر است.پاسخ بله امتیاز یک و پاسخ خیر صفر می گیرد.هرچقدر میزان جوابهای بله بیشتر باشد احتمال طلاق عاطفی بیشتر است. بر اساس این روش نمره های بدست امده را جمع کرده اگر نمره بین 0 تا 8 باشد احتمال جدایی ضعیف است ونمره بین 8 تا 16 احتمال جدایی متوسط و نمره بالاتر از 16 احتمال جدایی در زندگی قوی است.در پژوهش مامی وعسگری الفای کرونباخ برای پایایی پرسشنامه 83% ذکر شده است .همچنین روایی محتوایی پرسشنامه توسط اساتید مطلوب گزارش شده.
3-6-روش اجرای پژوهش
ابتدا ازدانشگاه متبوع جهت اخذ مجوز وارائه آن به مدارس برای اجرای پرسشنامه ها، هماهنگی لازم صورت گرفت. سپس باارائه مجوز به مدیر مرکز وکسب اجازه از والدین، پرسشنامه ها دربین آنان تواند منتخب پخش گردید.قبل ازپاسخگویی افراد به مواد پرسشنامه ها به آنان توضیحاتی درخصوص هدف تحقیق واینکه پاسخگویی آنها می مارا در جهت رسیدن به نتیجه مطلوب یاری نماید ورعایت
رازداری از اطلاعاتی که دراختیارما می گذارند ازضروریات بوده تا اعتماد آنها جهت پاسخ دادن به پرسشنامه جلب گردد.
این پرسشنامه ها (طلاق و اختلالات رفتاری و هیجانی) به منظور فراهم کردن اجرای آسان و نمره گذاری عینی برای نوجوانان و بزرگسالان طراحی شده است. آزمودني ها به هنگام پاسخ دادن به هر يك از مواد پرسشنامه، وضع خود را بر روي پرسشنامه ها رتبه بندي مي كنند. تكميل پرسشنامه ها معمولاً 20تا 40 دقيقه طول مي كشد و اگر آزمودني ها در فهميدن مواد پرسشنامه مشكل داشته باشند، توضيحات لازم به زبان ساده و علمي بلامانع است. همچنین به آزمودني ها فرصت داده مي شود تا دستور العمل آزمون را به طور دقيق مطالعه كنند و ابهام هاي خود را از طريق سوال كردن رفع نمايند. بر روي هر پاسخ نامه،اطلاعاتي در مورد ويژگي هاي فردی آزمودني(درامد، جنسیت و..) خواسته شده كه توسط آزمودني گزارش مي شود.بعد از تكميل پرسشنامه ها آزماينده بايد پرسشنامه را باز بيني و مطمئن شود كه به همه ي مواد پرسشنامه ها پاسخ داده شده است.
3-7-روش های تجزيه و تحليل اطلاعات:
این تحقیق به صورت روش توصیفی و استنباطی مورد آنالیز واقع می شود. در بخش توصیفی با استفاده از ویژگی های دموگرافیک آزمودنی ها و با استفاده از جداول و گراف ها مورد بررسی واقع می شود. در بخش استنباطی نیز با استفاده از روش های آماری ضریب همبستگی و رگرسیون چند متغیره، همچنین ازمون کلموگروف اسمیرنف اطلاعات مورد تحلیل واقع شده که خروجی اطلاعات آماری از طریق نرم افزار SPSS صورت گرفت.