شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر بازاریابی بر سیستم جدید بانکداری در شعب بانک ملی خرم آباد

قسمتی از متن پایان نامه :

3-1-        مقدمه

پژوهش را می‏توان تلاشی منظم و سازمان یافته برای مطالعه مساله ای خاص که به یک راه حل نیاز دارد توصیف نمود و شامل گام‏هایی می باشد که طراحی و پیگیری می شوند تا پاسخ‏هایی برای مساله مورد علاقه ما در محیط کاری بدست آید (سکاران، 1384: 60).

مانند ویژگی های مطالعه علمی که هدفش حقیقت‌یابی می باشد بهره گیری از یک روش پژوهش مناسب می‌باشد و انتخاب روش پژوهش مناسب به هدف ها، ماهیت و موضوع مورد پژوهش و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از پژوهش دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش‌های پژوهش می باشد (خاکی، 1379: 93).

پژوهش را به دو مقصود متفاوت انجام می‌دهند. نخست حل مشکلاتی که در حال حاضر در محل کار هست و دوم، افزودن به مجموعه‌ی دانش بشری در زمینه‌ی خاصی که مورد علاقه‌ی محقق می باشد.

در این فصل کلیه مراحل روش شناسی پژوهش شامل: روش پژوهش، فرآیند پژوهش، روش و ابزار گردآوری اطلاعات، اعتبار یابی ابزار پژوهش، جامعه آماری مورد مطالعه، نمونه آماری و روش تجزیه و تحلیل داده ها مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

 

3-2-        روش پژوهش

روش پژوهش در علوم رفتاری با در نظر داشتن ملاکهای 1) هدف پژوهش 2) نحوه گردآوری داده ها 3) نحوه اجرا  مشخص می گردد (بازرگان و همکاران، 1387: 41).

الف)  روش پژوهش بر حسب هدف: پژوهش حاضر از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی می باشد.

ب)  روش پژوهش بر حسب نحوه گرد آوری داده ها: پژوهش حاضر از نظر گردآوری داده ها و اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل یک پژوهش  توصیفی و غیر آزمایشی می باشد.

ج) روش پژوهش برحسب نحوه اجرا: پژوهش حاضر بر حسب نحوه اجرا از نوع پیمایشی و پرسشنامه ای می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-1-        اهداف پژوهش

الف)هدف اصلی

مطالعه تاثیر بازاریابی بر سیستم جدید بانکداری شعب بانک ملی شهر خرم آباد.

ب)اهداف فرعی

  1. مطالعه تاثیر اعتماد بر سیستم جدید بانکداری شعب بانک ملی شهر خرم آباد.
  2. مطالعه تاثیر تضمین بر سیستم جدید بانکداری شعب بانک ملی شهر خرم آباد.
  3. مطالعه تاثیر تعهد بر سیستم جدید بانکداری شعب بانک ملی شهر خرم آباد.
  4. مطالعه تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر سیستم جدید بانکداری شعب بانک ملی شهر خرم آباد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر بازاریابی بر سیستم جدید بانکداری در شعب بانک ملی خرم آباد با فرمت ورد