اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

جهت گیری پلاک نسبت به معبر یا دسترسی پلاک به معبر

جدای از قسمت فضای باز ساختمان شمالی ( در قطعات با 60 درصد سطح اشغال ) که شامل 40 درصد طول پلاک شمالی ( برای پلاکهای جنوبی )، جهت گیری پلاک نسبت به معبر و دسترسی آن به معبر می تواند تأثیر مهمی در ارتفاع پذیری و سایه اندازی بناها داشته باشد. چنانچه بین ساختمان شمال و ساختمان جنوبی معبری قرار داشته باشد، عرض معبر به 40 درصد طول پلاک شمالی به ضابطه ارتفاع پذیری ساختمان جنوبی اضافه می گردد.

در شبکه معابر بافت های شهری، قطعاتی که از طریق گذر شمالی نیز راه دسترسی دارند می توانند ارتفاع بیشتری اخذ کنند تا قطعاتی که فقط از طریق جنوب به گذر دسترسی دارند و شمال آنها پلاک قرار دارد. لذا بافت های شهری که درصد قطعات جنوبی آنها بیشتر از قطعات شمالی می باشد، ساختمانهای آنها قابلیت ارتفاع پذیری بیشتری دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جهت گیری پلاک نسبت به معبر یا دسترسی پلاک به معبر مانند سایر ویژگی ها و مشخصات فضایی – کالبدی ساختمانها دارای انواع واشکال مختلف می باشد که تاثیر هر یک از آنها بر ارتفاع پذیری ساختمانها متفاوت می باشد .از نظر طراحی شهری الگوهای معمول جهت گیری پلاک نسبت به معبر یا دسترسی پلاک به معبر را می توان در هشت دسته جای داد. در این قسمت الگوهای معمولی و متعارف جهت گیری پلاک نسبت به معبر یا دسترسی پلاک به معبر مطالعه می گردند.

در اولین دسته از قطعات با در نظر داشتن جهت گیری قطعه نسبت به معبر یا دسترسی قطعه به معبر، قطعات یک بر قرار دارند که خود به چهار زیر دسته قابل تقسیم بندی هستند. این قطعات که به قطعات یک کله نیز معرفند عبارتند از :

 

 

– قطعات یک بر که فقط ازسمت شمال قطعه به معبر دسترسی دارند.

– قطعات یک بر که فقط ازسمت جنوب قطعه به معبر دسترسی دارند.

– قطعات یک بر که فقط ازسمت غرب قطعه به معبر دسترسی دارند.

– قطعات یک بر که فقط ازسمت شرق قطعه به معبر دسترسی دارند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

  1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
  2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه