اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

ویژگیها و مشخصات فضایی کالبدی گروهی پلاک ها و ساختمانهای همجوار و بافت 

از مهمترین ویژگی ها و مشخصات فضایی – کالبدی بافت مسکونی که بر ارتفاع پذیری ساختمانها برسایر ساختمانهای همجوار موثر می باشد، می توان به عوامل و مولفه های متعددی مانند الگوی شبکه معابر، عرض معابر و جهت معابراشاره نمود. لازم به تصریح می باشد که موضوع ارتفاع پذیری ساختمانها را نمی توان فقط برای یک ساختمان و بنای منفرد در نظر گرفت، بلکه بایستی آن را در ارتباط با کل یک بافت مسکونی نیز در نظر گرفت. در نتیجه در نظر داشتن عوامل و مولفه های فضایی و کالبدی گروهی قطعات و ساختمانها همجوار و جایگاه آنها در بافت را مد نظر قرار داد. در همین خصوص ویژگی ها و مشخصات فضایی – کالبدی شبکه معابر و وضعیت آن را نیز می توان در این رده جای داد که در زیر به تبیین و تاثیر آنها بر ارتفاع پذیری بناها می پردازد.

3-3-2-2-1- الگوی شبکه معابر

الگوی شبکه معابر، نه تنها تأثیر تعیین کننده در ساختار فضایی شهر دارد، بلکه استخوان بندی و ساختار بافت های شهر را تشکیل می دهند و بتدریج قطعات با در نظر داشتن معابر، در کنار یکدیگر و معابر چیده می شوند. شبکه دسترسی ارگانیک در بافت سنتی شهرها، قطعات غیر هندسی را تشکیل داده و شبکه شطرنجی دسترسیها در شهرسازی مدرن، قطعات هندسی و متشابه و یکنواخت را موجب شده می باشد.

هریک از الگوهای شبکه معابر بافت شهری ( شبکه دسترسی ارگانیک و الگوی شبکه دسترسی منظم و هندسی ) تاثیرات متفاوتی بر ارتفاع پذیری ساختمانهای جنوبی بر ساختمانهای شمالی دارد. اما این تاثیرات نه مستقیم بلکه غیر مستقیم می باشد. در واقع در بافت های منظم و هندسی ضوابط و مقررات کنترل ارتفاع پذیری طرح های تفصیلی آسان تر از بافت های ارگانیک و با قطعات نامنظم قابل اجرائ می باشد. در حقیقت به نظر می رسد ضوابط و مقررات کنترل ارتفاع پذیری ساختمانها در طرح های تفصیلی با در نظر داشتن شرایط بافت های منظم و هندسی تنظیم شده می باشد و در بافت های ارگانیک نه تنها قابلیت اجرای کمی دارد، بلکه در بسیاری موارد، بدلیل مشخصات و ویژگی های قطعات اینگونه بافت مشکلاتی را در ساخت و ساز در اینگونه بافتها ایجاد می کند.

جدای از تاثیری که الگوی شبکه معابر از طریق تاثیر بر نظم هندسی قطعات بر ارتفاع پذیری ساختمانها دارد، از طریق عرض معابر نیز به گونه مستقیم بر ارتفاع پذیری ساختمانها تاثیر دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

  1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
  2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.
  5. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه