اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

– مقدمه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این فصل با در نظر داشتن یافته های فصل پیشین، به اظهار راهکارها و پیشنهادات مرتبط با ضوابط ارتفاع پذیری ساختمانها پرداخته می گردد. آغاز مروری بر فصول و مطالعات قبلی صورت می پذیرد. و در ادامه، این فصل به مطالعه سوال پژوهش می پردازد و سپس با در نظر داشتن یافته های بدست آمده، فرضیه پژوهش مطرح گشته و دفاع از آن  انجام می شود. اظهار راهکارهای پیشنهادی جهت کمک به مسولین اجرایی دست اندرکار بافت فرسوده به دنبال آن می آید. 6 راهکار پیشنهادی براساس موضوع پژوهش حاضر ارائه و مطالعه می گردد. در نهایت، محدودیتها و معضلات پژوهش حاضر در حین انجام مطالعات اظهار شده و جهت انجام تحقیقات بعدی پیشنهادهایی ارائه می گردد تا با در نظر داشتن تجربه بدست آمده در زمینه موضوع بهسازی و نوسازی در بافت فرسوده شهری و به ویژه مطالعه ضوابط ارتفاع پذیری در طرح های تفصیلی شهر اصفهان، بتواند محققین علاقه مند را در جهت انجام تحقیقات بعدی یاری رساند.

 

 

 

9- 2- مروری بر مطالعات پیشین

در فصل پیش، تجزیه و تحلیل  پژوهش انجام گرفت . مدل نظری عوامل و مولفه های ارتفاع پذیری ارائه گردید. آغاز مدل نظری با در نظر داشتن شرایط عام و کلی در شهر اصفهان مطالعه گردید و سپس این عوامل به گونه خاص پیگیری گردید. حدود 19 عامل را با در نظر داشتن شرایط اصفهان مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و ازمیان آنها 4 مولفه ای که برای تمامی قطعات دارای ویژگی متغیری می باشد، انتخاب گردید. در قسمت بعد به تدوین 6 مثال واره پرداخته و ارتفاع پذیری آنها با در نظر داشتن ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر اصفهان در اتوکد سه بعدی ارائه گردید و سپس ارتفاع پذیری قطعات مذکور با در نظر داشتن جایگاه خورشید در عرض جغرافیایی اصفهان در فصول مختلف و ساعات مختلف نمایش داده گردید. در جداولی نیز ارتفاع پذیری قطعه سایه انداز ( قطعه جنوبی ) محاسبه گردید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

  1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
  2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه