عنوان کامل پایان نامه :

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه سوال و فرضیه پژوهش

با در نظر داشتن موضوع مطرح شده در این پژوهش، در اینجا سوال پژوهش و فرضیه مطرح مطالعه می گردد و صحت یا رد آن تحلیل می گردد.

سوال پژوهش :

ضوابط و مقررات ارتفاعی طرح تفصیلی  اصفهان  چه تاثیری بر بهسازی و نوسازی مسکن در بافتهای فرسوده این شهر داشته می باشد؟

فرضیه پژوهش :

ضوابط و مقررات ارتفاعی در طرح تفصیلی  اصفهان از اثربخشی لازم جهت نوسازی و بهسازی مسکن در بافت های فرسوده شهری برخوردار نیست.

این ضوابط در مواردی بسیار کلی نگر می باشد و با عدم جزیی نگری و مطالعه دقیق جایگاه هر قطعه مانع بهسازی و نوسازی و ساخت و ساز در بافتهای فرسوده شده می باشد. این بافتها با ویژگیهایی همچون عدم امکان نفوذپذیری به داخل بافت ارگانیک، کاربریهای ناسازگار، فقدان فضای سبز کافی، بدنه فرسوده و کیفیت ضعیف ابنیه به جهت قدمت بناها و بهره گیری از مصالح نامناسب، نظام تفکیک مبتنی بر قطعات کوچک، تراکم ترافیک، تراکم شدید جمعیت، وضعیت ناسالم زیست محیطی، کمبود تسهیلات اجتماعی و خدمات شهری مواجه بوده و جمعیت خود را به نفع مناطق حاشیه ای و جدید از دست می دهند. در نتیجه، اقدامات کمتری توسط مردم جهت نوسازی و بهسازی این بافتها و تحقق امر توسعه درونزای شهری انجام می شود.

بافتهای فرسوده دارای ویژگیهای خاصی می باشند. این بافتها اکثرا” ارگانیک و بدون ضابطه خاصی شکل گرفته اند. پس برنامه ریزی در این بافتها نیز بایستی با در نظر داشتن شرایط خاص آنها صورت پذیرد. در صورتی که در شهرسازی و معماری این بافتها را همانند سایر بافتهای شهری محسوب کرده و قوانین موجود در آنها همانند سایر بافتهای شهری اعمال می گردد. در بافت های جدید، ساختار شهری بر اساس قوانین و مقررات و استانداردهای شهری تعیین می گردد. قطعات به صورت منظم تفکیک شده اند. کاربریها به صورت استاندارد مشخص می گردند و گذربندی ها نیز بر اساس مقیاسهای ایده ال شهری در نظر گرفته می گردد ؛ به گونه ای که  حمل و نقل و ترافیک شهری با معضلاتی مواجه نگردد و سپس استقرار جمعیت درآنها صورت می پذیرد. در صورتیکه در بافتهای فرسوده این شرایط فراهم نمی باشد. بافتهای فرسوده بافتهای خود جوش بوده اند که قبل از ورود اتومبیل و نیاز به انطباق با شرایط جدید شکل گرفته اندو در زمان شکل گیری این بافتها نیازی به استاندارد سازی کاربریها و متناسب سازی گذرها احساس نمی گردید. تفکیک قطعات نیز با در نظر داشتن نیاز و خواسته مالکین صورت گرفته می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

  1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
  2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه