عنوان کامل پایان نامه :

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

از طرفی دیگر، قوانین و مقررات طرح های تفصیلی و شهرسازی  بسیار کلی نگر می باشد و  موارد خاص را در نظر ندارد. همچنین این قوانین بسیار بسته اقدام می نمایند و در اقدام در بسیاری موارد دست و پاگیر می باشند. در بسیاری از موارد می توان با جلوگیری از دید کلی و بسته نسبت به شرایط خاص یک ساختمان، زمینه ساخت و ساز و نوسازی مسکن شهری بخصوص در بافتهای فرسوده را  فراهم نمود. می توان با در نظر گرفتن شرایط خاص هر قطعه، بر ارتفاع آنها افزود. نهادهای اجرایی بایستی در موارد خاص از کلی نگری صرفه نظر نمایند تا نه تنها ساخت و ساز در بافتهای فرسوده را ترغیب نمایند، بلکه در موارد بسیاری از معضلات این بافتها- مانند عرض کم گذربندی – بعد از ساخت و ساز حل می گردد و بستر توسعه درونزا توسعه می یابد. پس فراهم شدن شرایط توسعه درونزا را بایستی در نفی روحیه کلی گرایی دانست که در دکترین معماری و شهرسازی نظاره می گردد که در اقدام از بی تفاوتی این قوانین نسبت به محیط قرارگیری ساختمانها در بافتهای متفاوت شهری ناشی می شوند.

مثال واره های ارائه شده در فصل پیش نشان داد که ضوابط طرح های تفصیلی، اولا” بر تمامی بافت های شهری یکسان اقدام کرده و دوما” با یکسان فرض کردن شرایط در تمامی قطعات، محدودیت در زمینه ارتفاع پذیری ساختمانها ایجاد می نماید که این با در نظر داشتن معضلات موجود در بافتهای فرسوده اعم از تفکیک نامتناسب قطعات و عرض کم گذر، معضلات و محدودیت های زیادی در زمینه تسریع طریقه نوسازی و بهسازی در این بافتها و در نتیجه عدم دستیابی به اهداف توسعه پایدار بویژه توسعه درونزای شهری ایجاد می کند. در صورتی که می توان با در نظر گرفتن شرایط فردی و بافتی هر قطعه، شرایط ارتفاع پذیری در قطعات را تسهیل نمود. راهکارهای مطرح در این پژوهش را می توان در بافت های فرسوده شهری که گذربندی و تفکیک قطعات در آن از ویژگی خاصی برخوردار می باشد، اجرا نمود تا طریقه نوسازی و بهسازی آنها با سرعت بیشتری پیش رود. در مجموع، می توان با مطالعه دقیق جایگاه و ویژگی های هر قطعه، دستیابی به اهداف توسعه پایدار را مقدور می سازد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

  1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
  2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه