اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

جان راسکین (1900- 1818م) [1]

جان راسکین دانشمند و منتقد انگلیسی یکی از معماران نادر به شمار می رود که در زمان حیاتش تأثیر اساسی در تحول فرهنگی محیط خود داشته می باشد. شخصیت و جایگاه فرهنگی او در اروپا معرف اندیشه هایی می باشد که مایه اصلی کارهای مرمتی (رمانتیک ) به شمار می رود. او به هنگام اظهار نظر درمورد بناهای قدیمی جانبداری خود را از کمترین دخالت در موجودیت کالبدی اینگونه بناها بخاطر تکریم به ارزشهای فناپذیری که در آنها نهفته ابراز داشته می باشد. او پیرامون چگونگی برخورد با بناهای تاریخی ایده کمترین دخالت در موجودیت کالبد بناهای قدیمی به خاطر تکریم به ارزشهای فناپذیری که در آنها نهفته می باشد را ابراز داشته می باشد. اویک بنای کهن را همچون یک سند تاریخی می دانست که بایستی از هرگونه دخل وتصرف درآن خودداری نمود ( فلامکی ،1380 : 16 ).

راسکین با هرگونه بازسازی و تجدید بنا وحتی مرمت مخالف بود. وی مرمت  یک بنا را بی احترامی به ارزش های گذشته میدانست و معتقد بود حتی علف ها و سبزه ها یی که روی یک بنای تاریخی روییده اند با خاک وخاشاک وتار عنکبوت های تنیده شده بر روی یک بنا متعلق به آن بنا می باشد و کسی حق پاک کردن آن را ندارد زیرا که آن بنا به روحیه مرمت و عظمت تاریخی بودن میبخشد ( رسولی ، 1376 : 322 ).

2-4-3- کامیلیو سیت (1843-1904م) [2]

با ارائه نظریه هویت تاریخی در شهرها معتقد می باشد که هویت شهر به تاریخی که در آن می باشد، وابسته می باشد که نه تنها در یک بنا بلکه در کل شهر تجلی می یابد (ابلقی، 1382 :  18 ).

کامیلوسیت نخستین شخصی می باشد که از کاربرد هنر در زیبایی شهر و اقدامات بهسازی و نوسازی شهری سخن گفته می باشد. وی شیفته زیبایی و هماهنگی فضاها وحجم های معماری در شهرهای تاریخی به ویژه شهرهای قرون وسطی و رنسانس بود. او معتقد بود بنای تاریخی به تنهایی ارزش چندان زیادی ندارند، بلکه با هماهنگی و ارتباط فضایی با سایر بناها ارزش و هویت خودرا باز می یابد (مهندسین مشاورطاش ، 1374 : 19).

به بیانی دیگر بنا را جدای از محیط خود ارج می نهد و همچنین حذف بخشهایی که بعدا” به ساختمان اضافه شده می باشد را موجب کاهش انعکاس هویت بنا می داند و به همین جهت ایجاد شبکه ها، بدون ارتباط کالبد بافت قدیم را مورد انتقاد قرار می دهد. موضوع دیگری که وی مورد توجه قرار می دهد عدم تقلید صوری و غیر اخلاقی ار فرم های ارگانیک مجموعه های قدیمی می باشد. وی معتقد می باشد احیائ محیط های قدیمی بایستی با در نظر داشتن نیازهای امروزین جامعه صورت گیرد ( رسولی، 1376 : 324)

[1] John Ruskin

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] Camillo Sitte

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

  1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
  2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه