عنوان کامل پایان نامه :

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

لودویکو کوارونی (1987-1911) [1]

دسته بندی نظریات این معمار ایتالیایی در دو مقوله مطرح می گردد:

الف- چندوجهی بودن مرمت شهری: در نظر او این مقوله تمامی وجوه اقتصادی، کالبدی و… را در بر می گیرد.

ب- احیای بافتهای تاریخی از وجوه مختلف.

اصول مورد توجه کوارونی در زمینه مرمت شهری عبارتند از:

  1. هماهنگی میان طرحهای جامع شهری و طرح های مرمتی.
  2. پویایی در بافت تاریخی بخصوص از لحاظ اقتصادی.

در مجموع، هدف وی از مداخله در بافت های کهن بهبود عملکرد با تکریم به کالبد زنده وپویا ،شیوه مورد اقدام وی در بافت های تاریخی بهسازی ونوسازی با در نظر داشتن برنامه ریزی شهری و روش مداخله او بازسازی شهری و روش جامع مرمت شهری می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-4-7- گوستاو جیووانی (1873-1947) [2]

جیووانی از معماران و نظریه پردازان ایتالیایی می باشد که اصولی را در زمینه مرمت شهری به صورت زیر مطرح می کند :

تفکیک شهری : تفکیک میان شهر قدیم و جدید

تفکیک فضایی : تفکیک میان بافت های زنده و فعال شهری با بافت های مرده وغیر فعال.

هدف جیووانی از مداخله در بافت کهن، بهبود عملکرد وکارکرد شهر با تکریم به کالبدهای زنده و پویاست. کاربری پیشنهادی وی درخصوص بناها ومجموعه های تاریخی براساس تفکیک میان بناها به دو دسته مرده و زنده صورت پذیرفته می باشد به نحوی که کاربری مورد نظر بافت های مورده کاربری موزه ای و کاربری مورد نظر بافت های زنده احیاء و مرمت بافت شهری می باشد. شیوه اقدام وی بصورت بهسازی ونوسازی می باشد وروش مداخله او روش بازسازی شهری وروش جامع مرمت شهری می باشد (حبیبی ومقصودی، 42:1381).

2-4-8- پاتریس گدس(1854-1932م )[3]

گدس مانند نظریه پردازان بهسازی و نوسازی و شهر توسعه یافته می باشد. وی معتقد بود در بهسازی و نوسازی شهری بنا یا مجموعه های شهری با شرایط مکانی و زمانی انطباق و هماهنگی داشته باشد بهسازی و نوسازی نباید تکرار دیروز باشد بلکه تحول و تداوم آن باشد (ابلقی،1382: 212).

[1] Ludvico Quaroni

[2] Gustavo Giovannoni

[3] Patrick Geddes

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

  1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
  2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه