عنوان کامل پایان نامه :

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف مفاهیم

از آنجا که بسیاری از واژه ها و اصطلاحات معانی گوناگونی  دارد، محقق در کاربرد واژه ها و اصطلاحات ناگزیر به تعریف آنهاست. زیرا ممکن می باشد در بعضی موارد واژه یا اصطلاح ویژه ای مفهومی را به خواننده عرضه کند که اصولا” مورد نظر محقق نباشد، یا احتمالا” واژه یا اصطلاح خاصی برای خواننده بیگانه باشد.  پس محقق موظف می باشد، این واژه ها و اصطلاحات را در پژوهش خود هم به لحاظ نظری و هم از حیث عملی تعریف کند. تعاریف مفاهیم و اصطلاحات ضوابط و مقررات طرح تفصیلی اصفهان که در ارتباط با پژوهش حاضر دارای کاربرد هستند، به قرار زیر می باشد :

قطعه مالکیت : قطعه زمین  دارای حدود مشخص و سند مالکیت رسمی.

سطح اشغال : سطح اشغال  شده زمین توسط  ساختمان در طبقه همکف.

سطح ساختمانی یا زیربنا : سطح ساخته شده در مجموعه طبقات ساختمان.

ارتفاع ساختمان یا بنا : فاصله مرتفع ترین نقطه بام و در صورت وجود سقف شیبدار مرتفع ترین خط الراس بام از سطح گذر اصلی.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

طبقه همکف : قسمتی از ساختمان که  فاصله کف، آن از سطح گذر حداکثر 1.2 متر و یا ارتفاع سقف آن از گذر بیش از 1.2 متر باشد و همچنین طبقه روی پیلوت.

طبقه فوقانی : کلیه طبقات ساختمان که  روی طبقه همکف ساخته گردد.

بر قطعه مالکیت یا بر زمین : قسمت یا قسمتهائی از  حدود یک قطعه مالکیت که مجاور گذر قرار داشته باشد.

سطح مشرف : سطوحی از ساختمان که در حریم اشراف ساختمانی دیگری قرار گیرند.

محور اصلی بنا : محوری می باشد به موازات طول  قطعه مالکیت و عمود بر جهت غالب بدنه مشرف به  حیاط اصلی قطعه مالکیت، در شهر اصفهان این محور عموما”  دارای جهت شمالی –  جنوبی  می باشد.

حریم سایه اندازی : فضائی می باشد فرضی  که  بین سطح زمین و سطح با زاویه 32 درجه از پائین ترین نقطه برمجاز ساختمان به  سمت جنوب قرار می گیرد.

حریم اشراف : فضائی که بین سطوح فرضی با زاویه 45 درجه نسبت به محور اصلی بنا از جنوبی ترین نقطه منتهی الیه شرقی و غربی بنا قرار  گیرد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

  1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
  2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه