آزمایشگاهی هاکولا برای تولید پرتوهای بسل-گاوس……………………………….34
شکل 3-2 چیدمان آزمایشگاهی برای تولید پرتوهای ماتیو-گاوس…………………………………………..34
شکل 3-3 تغییرات چگالی چشمه گرمایی بر حسب فاصله شعاعی …………………………………………41
شکل 3-4 تغییرات چگالی چشمه گرمایی در راستای شعاع میله برای کمرهای پرتو دمشی متفاوت در توان دمش 5وات……………………………………………………………………………………………………..41
شکل 3-5 توزیع دمای بلور در راستای شعاع میله برای توان دمش مختلف……………………………..43
شکل 3-6 توزیع دمای بلور در راستای محور میله برای توان دمش مختلف………………………………43
شکل 3-7 توزیع شدت و لکه لیزری برای پرتوهای کسینوس-گاوس در فاصله 2 سانتی متری از کمر پرتو برای توان دمش 1وات…………………………………………………………………………………………………50
شکل 3-8 توزیع شدت و لکه لیزری برای پرتوهای کسینوس-گاوس در فاصله 2 سانتی متری از کمر پرتو برای توان دمش 3وات…………………………………………………………………………………………………51
شکل 3-9 توزیع شدت و لکه لیزری برای پرتوهای کسینوس-گاوس در فاصله 2 سانتی متری از کمر پرتو برای توان دمش 5وات…………………………………………………………………………………………………52
شکل 3-10 توزیع شدت و لکه لیزری برای پرتوهای کسینوس-گاوس در فاصله 5 سانتی متری از کمر پرتو برای توان دمش 1وات……………………………………………………………………………………………..53
شکل 3-11 توزیع شدت و لکه لیزری برای پرتوهای کسینوس-گاوس در فاصله 5 سانتی متری از کمر پرتو برای توان دمش 3وات……………………………………………………………………………………………..54

فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه
شکل 3-12 توزیع شدت و لکه لیزری برای پرتوهای کسینوس-گاوس در فاصله 5 سانتی متری از کمر پرتو برای توان دمش 5وات……………………………………………………………………………………………..55
شکل 3-13 توزیع شدت و لکه لیزری برای پرتوهای کسینوس-گاوس در فاصله 10سانتی متری از کمر پرتو برای توان دمش 1وات …………………………………………………………………………………………..56
شکل 3-14 توزیع شدت و لکه لیزری برای پرتوهای کسینوس-گاوس در فاصله 10سانتی متری از کمر پرتو برای توان دمش 3وات ……………………………………………………………………………………………57
شکل 3-15 توزیع شدت و لکه لیزری برای پرتوهای کسینوس-گاوس در فاصله 10سانتی متری از کمر پرتو برای توان دمش 5وات……………………………………………………………………………………………..58
شکل 3-16 از بالا به پایین) توزیع شدت پروهای سهموی-گاوس در فاصله 2 سانتی‌متری از کمر پرتو به ترتیب برای توان دمش 1، 3 و 5وات. خطوط نقطه چین مدل گرمایی پرتو سهموی-گاوس و خطوط ممتد برای مدل بدون گرما……………………………………………………………………………….60
شکل 3-17 سمت چپ از بالا به پایین) لکه لیزری مدل گرمایی پرتو سهموی-گاوس در فاصله 2 سانتی‌متری از کمر پرتو به ترتیب برای توان دمش 1، 3 و 5وات. سمت راست: لکه لیزری سهموی-گاوس در فاصله 2 سانتی‌متری از کمر برای مدل بدون گرما…………………………………….61
شکل 3-18 از بالا به پایین) توزیع شدت پرتوهای سهموی-گاوس در فاصله 5 سانتی‌متری از کمر پرتو به ترتیب برای توان دمش 1، 3 و 5وات. خطوط نقطه چین مدل گرمایی پرتو سهموی-گاوس و خطوط ممتد برای مدل بدون گرما…………………………………………………………………………….62
شکل 3-19 سمت چپ از بالا به پایین) لکه لیزری مدل گرمایی پرتو سهموی-گاوس در فاصله 5 سانتی‌متری از کمر پرتو به ترتیب برای توان دمش 1، 3 و 5وات. سمت راست: لکه لیزری سهموی-گاوس در فاصله 5 سانتی‌متری از کمر برای مدل بدون گرما………………………………………63
شکل 3-20: از بالا به پایین) توزیع شدت پروهای سهموی-گاوس در فاصله 10 سانتی‌متری از کمر پرتو به ترتیب برای توان دمش 1، 3 و 5وات. خطوط نقطه چین مدل گرمایی پرتو سهموی-گاوس و خطوط ممتد برای مدل بدون گرما……………………………………………………………………………….64

فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه
شکل 3-21 سمت چپ از بالا به پایین) لکه لیزری مدل گرمایی پرتو سهموی-گاوس در فاصله 10سانتی‌متری از کمر پرتو به ترتیب برای توان دمش 1، 3 و 5وات. سمت راست: لکه لیزری سهموی-گاوس در فاصله 10سانتی‌متری از کمر برای مدل بدون گرما……………………………………65
شکل 3-22 توزیع شدت پرتوهای خاص در فاصله‌ی 2سانتی متری از کمر پرتو برای توان دمش 1، 3 و 5 وات………………………………………………………………………………………………………………………………67
شکل 3-23 لکه لیزری برای مدل گرمایی در فاصله‌ی 2سانتی متری از کمر پرتو، به ترتیب برای توان دمش 1، 3 و 5 وات……………………………………………………………………………………………………………68
شکل 3-24 توزیع شدت پرتوهای خاص در فاصله‌ی 5سانتی متری از کمر پرتو برای توان دمش 1، 3 و 5 وات………………………………………………………………………………………………………………………………69
شکل 3-25 لکه لیزری برای مدل گرمایی در فاصله‌ی 5سانتی متری از کمر پرتو، به ترتیب برای توان دمش 1، 3 و 5 وات……………………………………………………………………………………………………………70
شکل3-26: از بالا به پایین: توزیع شدت مدل گرمایی پرتوهای خاص در فاصله‌ی 5 سانتی متری از کمر پرتو، به ترتیب برای کمر پرتو دمش 200 ,100 و 300 ?m در توان دمش 5 وات…….72
شکل3-27: از بالا به پایین: لکه لیزری برای مدل گرمایی در فاصله‌ی 5 سانتی متری از کمر پرتو، به ترتیب برای کمر پرتو دمش 200 ,100 و 300 ?m در توان دمش 5 وات……………73
شکل 4-1 شکل 4-1 شمای بلور لیزری دمش شده از انتها……………………………………………………80
شکل 4-2 توزیع شدت و لکه لیزری برای پرتوهای بسل-گاوس در فاصله 2سانتی متری از کمر پرتو برای توان پمپ 1وات………………………………………………………………………………………………………….82
شکل 4-3 توزیع شدت و لکه لیزری برای پرتوهای بسل-گاوس در فاصله 2سانتی متری از کمر پرتو برای توان پمپ 3وات………………………………………………………………………………………………………….83
شکل 4-4 توزیع شدت و لکه لیزری برای پرتوهای بسل-گاوس در فاصله 2سانتی متری از کمر پرتو برای توان پمپ 5وات………………………………………………………………………………………………………….83
فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه
شکل 4-5 توزیع شدت و لکه لیزری برای پرتوهای بسل-گاوس در فاصله 5سانتی متری از کمر پرتو برای توان پمپ 1وات…………………………………………………………………………………………………………84
شکل 4-6 توزیع شدت و لکه لیزری برای پرتوهای بسل-گاوس در فاصله 5سانتی متری از کمر پرتو برای توان پمپ 3وات………………………………………………………………………………………………………….84
شکل 4-7 توزیع شدت و لکه لیزری برای پرتوهای بسل-گاوس در فاصله 5سانتی متری از کمر پرتو برای توان پمپ 5وات…………………………………………………………………………………………………………85
شکل 4-8 توزیع شدت و لکه لیزری برای پرتوهای ماتیو-گاوس در فاصله 2سانتی متری از کمر پرتو برای توان پمپ 1وات………………………………………………………………………………………………………….88
شکل 4-9 توزیع شدت و لکه لیزری برای پرتوهای ماتیو-گاوس در فاصله 2سانتی متری از کمر پرتو برای توان پمپ 3وات………………………………………………………………………………………………………….88
شکل 4-10 توزیع شدت و لکه لیزری برای پرتوهای ماتیو-گاوس در فاصله 2سانتی متری از کمر پرتو برای توان پمپ 5وات………………………………………………………………………………………………………….89
شکل 4-11 توزیع شدت و لکه لیزری برای پرتوهای ماتیو-گاوس در فاصله 5سانتی متری از کمر پرتو برای توان پمپ 1وات………………………………………………………………………………………………………….89
شکل 4-12 توزیع شدت و لکه لیزری برای پرتوهای ماتیو-گاوس در فاصله 5سانتی متری از کمر پرتو برای توان پمپ 3وات………………………………………………………………………………………………………….90
شکل 4-13 توزیع شدت و لکه لیزری برای پرتوهای ماتیو-گاوس در فاصله 5سانتی متری از کمر پرتو برای توان پمپ 5وات………………………………………………………………………………………………………….90
شکل 4-14 توزیع شدت و لکه لیزری برای پرتوهای کسینوس-گاوس در فاصله 2سانتی متری از کمر پرتو برای توان پمپ 1وات……………………………………………………………………………………………….92
شکل 4-15 توزیع شدت و لکه لیزری برای پرتوهای کسینوس-گاوس در فاصله 2سانتی متری از کمر پرتو برای توان پمپ 3وات……………………………………………………………………………………………….92
شکل 4-16 توزیع شدت و لکه لیزری برای پرتوهای کسینوس-گاوس در فاصله 2سانتی متری از کمر پرتو برای توان پمپ 5وات………………………………………………………………………………………………93
فهرست شکل‌ها
عنوان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه درمورد طلاق
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید