خص ,حاکی از همگنی واریانس های دوشاخص می باشد,لذا از آزمون tبا پیش فرض تساوی واریانس ها استفاده شده است.

جدول13-4 آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوزمان
نوع آزمون
مقدار آماره F
Sigسطح معنی داری
نتیجه آزمون
لون
561/0
45/0
تساوی واریانس ها دوشاخص

جدول14-4 آماره توصیفی بازده سهام بااستفاده از شاخص میانگین متحرک همگراواگرا (سه گانه)
زمان
تعداد
میانگین بازده سهام
انحراف معیار بازده سهام
میانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه) در زمان رشد
116
155/0
441/0
میانگین متحرک همگرا واگرا (سه گانه)در زمان کاهش
110
107/0
348/0

جدول15-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین بازده سهام بااستفاده از میانگین متحرک همگراواگرا(سه گانه)در دو زمان کاهش ورشد شاخص
نوع آزمون
مقدار آماره t
درجه آزادی
(Sig)سطح معنی داری
نتیجه آزمون
فاصله اطمینان 95/0
t مستقل
891/0
224
37/0
رد فرض محقق
151/0
057/0

براساس نتایج آزمون ومقدار آماره tوبامقایسه 05/?=37/0 sig= فرض صفررد نمی شود ،بنابراین نتیجه می گیریم که بین میانگین بازده سهام بااستفاده از شاخص میانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه)دردو زمان رشدوکاهش شاخص تفاوت معنادار وجود ندارد.

3-4فرضیه 2 (اصلی) :
میانگین ریسک سهام بااستفاده از شاخص قدرت نسبی درشرکتهای فلزات اساسی در بورس اوراق بهادار بیشتر از میانگین متحرک همگرا واگرا (سه گانه ) می باشد

=میانگین ریسک سهام بااستفاده از شاخص قدرت نسبی(RSI)
=میانگین ریسک سهام بااستفاده از میانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه)
قبل از انجام آزمون ابتدا آزمون لون جهت بررسی همگنی واریانس میانگین ریسک سهام بااستفاده از دوشاخص قدرت نسبی و میانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه) انجام گرفته است. نتایج آزمون لون برای میانگین ریسک سهام بااستفاده از شاخص نسبی و میانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه) حاکی از همگنی واریانس های دوشاخص می باشدلذا از آزمون tبا پیش فرض تساوی واریانس ها استفاده شده است.
جدول 16-4 آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوشاخص
نوع آزمون
مقدار آماره F
Sigسطح معنی داری
نتیجه آزمون
لون
12/1
29/0
تساوی واریانس ها دوشاخص
جدول17-4 آماره توصیفی ریسک سهام بااستفاده از دوشاخص تکنیکال
شاخص ها
تعداد
میانگین
ریسک سرمایه گذاری
انحراف معیار
ریسک سرمایه گذاری
قدرت نسبیRSI
23
50/0
72/0
میانگین متحرک همگرا واگرا (سه گانه)
22
35/0
41/0

جدول 18-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین ریسک سهام بااستفاده از دوشاخص تکنیکال
نوع آزمون
مقدار آماره t
درجه آزادی
(Sig)سطح معنی داری
نتیجه آزمون
فاصله اطمینان 95/0
t مستقل
816/0
43
41/0
رد فرض محقق
501/0
212/0-

براساس نتایج آزمون ومقدار آماره tوبامقایسه 05/?=41/0 sig= فرض صفررد نمی شود ،بنابراین نتیجه می گیریم که بین میانگین ریسک سهام بااستفاده از شاخص قدرت نسبی و میانگین ریسک سهام بااستفاده از میانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه) تفاوت معنادار وجود ندارد .

1-3-4فرضیه اول (فرعی) :
میانگین ریسک سهام بااستفاده از شاخص قدرت نسبی درشرکتهای فلزات اساسی در بورس اوراق بهادار بیشتر از میانگین متحرک همگرا واگرا (سه گانه) در زمان رشد شاخص می باشد

=میانگین ریسک سهام بااستفاده از شاخص قدرت نسبی(RSI) در زمان رشد شاخص
=میانگین ریسک سهام بااستفاده از میانگین متحرک همگراواگرا(سه گانه) در زمان رشد شاخص
قبل از انجام آزمون ابتدا آزمون لون جهت بررسی همگنی واریانس میانگین ریسک سهام بااستفاده از دوشاخص قدرت نسبی و میانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه) در زمان رشد شاخص انجام گرفته است. نتایج آزمون لون برای میانگین ریسک سهام بااستفاده از شاخص نسبی و میانگین متحرک همگرا واگرا (سه گانه) در زمان رشد شاخص ,حاکی از همگنی واریانس های دوشاخص می باشدلذا از آزمون tبا پیش فرض تساوی واریانس ها استفاده شده است.
جدول19-4 آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوشاخص
نوع آزمون
مقدار آماره F
Sigسطح معنی داری
نتیجه آزمون
لون
07/2
16/0
تساوی واریانس ها دوشاخص

جدول20-4 آماره توصیفی ریسک سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان رشدشاخص
شاخص ها
تعداد
میانگین
ریسک سرمایه گذاری
انحراف معیار
ریسک سرمایه گذاری
قدرت نسبیRSI
12
71/0
96/0
میانگین متحرک همگرا واگرا (سه گانه)
11
38/0
45/0

جدول21-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین ریسک سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان رشد
نوع آزمون
مقدار آماره t
درجه آزادی
(Sig)سطح معنی داری
نتیجه آزمون
فاصله اطمینان 95/0
t مستقل
04/1
21
31/0
رد فرض محقق
99/0
33/0-
براساس نتایج آزمون ومقدار آماره tوبامقایسه 05/?=31/0 sig= فرض صفررد نمی شود ،بنابراین نتیجه می گیریم که بین میانگین ریسک سرمایه گذاری بااستفاده از شاخص قدرت نسبی و میانگین ریسک سرمایه گذاری بااستفاده از میانگین متحرک همگرا واگرا (سه گانه)در زمان رشد شاخص تفاوت معنادار وجود ندارد

2-3-4فرضیه دوم (فرعی) :
میانگین ریسک سهام بااستفاده از شاخص قدرت نسبی درشرکتهای فلزات اساسی در بورس اوراق بهادار بیشتر از میانگین متحرک همگرا واگرا (سه گانه) در زمان کاهش شاخص کل می باشد

=میانگین ریسک سهام بااستفاده از شاخص قدرت نسبی(RSI) در زمان کاهش شاخص
=میانگین ریسک سهام بااستفاده از میانگین متحرک همگراواگرا(سه گانه) در زمان کاهش شاخص
قبل از انجام آزمون ابتدا آزمون لون جهت بررسی همگنی واریانس میانگین ریسک سهام بااستفاده از دوشاخص قدرت نسبی و میانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه) در زمان کاهش شاخص انجام گرفته است. نتایج آزمون لون برای میانگین ریسک سهام بااستفاده از شاخص نسبی و میانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه) در زمان کاهش شاخص ,حاکی از همگنی واریانس های دوشاخص می باشدلذا از آزمون tبا پیش فرض تساوی واریانس ها استفاده شده است.
جدول22-4 آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوشاخص

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع پایان نامه ارشد با موضوع the، and، of

نوع آزمون
مقدار آماره F
Sigسطح معنی داری
نتیجه آزمون
لون
19/1
28/0
تساوی واریانس ها دوشاخص

جدول23-4 آماره توصیفی ریسک سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان کاهش
شاخص ها
تعداد
میانگین
ریسک سرمایه گذاری
انحراف معیار
ریسک سرمایه گذاری
قدرت نسبیRSI
11
27/0
17/0
میانگین متحرک همگرا واگرا (سه گانه)
11
33/0
39/0

جدول24-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین ریسک سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان کاهش
نوع آزمون
مقدار آماره t
درجه آزادی
(Sig)سطح معنی داری
نتیجه آزمون
فاصله اطمینان 95/0
t مستقل
476/0-
20
63/0
رد فرض محقق
20/0
33/0-

براساس نتایج آزمون ومقدار آماره tوبامقایسه 05/?=63/0 sig= فرض صفررد نمی شود ،بنابراین نتیجه می گیریم که بین میانگین ریسک سهام بااستفاده از شاخص قدرت نسبی و میانگین ریسک سهام بااستفاده از میانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه) در زمان کاهش شاخص تفاوت معنادار وجود ندارد

3-3-4فرضیه سوم(فرعی) :
میانگین ریسک سهام بااستفاده از شاخص قدرت نسبی درشرکتهای فلزات اساسی در بورس اوراق بهاداردر زمان رشد شاخص بیشتر از زمان کاهش شاخص می باشد

=میانگین ریسک سرمایه گذاری بااستفاده از شاخص قدرت نسبی(RSI) در زمان رشد شاخص
=میانگین ریسک سرمایه گذاری بااستفاده از شاخص قدرت نسبی(RSI) در زمان کاهش شاخص
قبل از انجام آزمون ابتدا آزمون لون جهت بررسی همگنی واریانس میانگین ریسک سهام بااستفاده از شاخص قدرت نسبی در زمان رشد و زمان کاهش شاخص انجام گرفته است. نتایج آزمون لون برای میانگین ریسک سهام بااستفاده از شاخص نسبی در دوزمان رشدوکاهش شاخص ,حاکی از عدم همگنی واریانس های دوشاخص می باشدلذا از آزمون tبا پیش فرض عدم تساوی واریانس ها استفاده شده است.

جدول25-4 آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوزمان
نوع آزمون
مقدار آماره F
Sigسطح معنی داری
نتیجه آزمون
لون
46/6
01/0
عدم تساوی واریانس ها دوشاخص

جدول26-4 آماره توصیفی ریسک سهام شاخص قدرت نسبی
زمان
تعداد
میانگین
ریسک سرمایه گذاری
انحراف معیار
ریسک سرمایه گذاری
RSIدر زمان رشد
12
71/0
96/0
RSIدر زمان کاهش
11
27/0
17/0

جدول 27-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین ریسک سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان کاهش
نوع آزمون
مقدار آماره t
درجه آزادی
(Sig)سطح معنی داری
نتیجه آزمون
فاصله اطمینان 95/0
t مستقل
56/1
754/11
14/0
رد فرض محقق
05/1
174/0-
براساس نتایج آزمون ومقدار آماره tوبامقایسه 05/?=14/0 sig= فرض صفررد نمی شود ،بنابراین نتیجه می گیریم که بین میانگین ریسک سهام بااستفاده از شاخص قدرت نسبی دردو زمان رشدوکاهش شاخص تفاوت معنادار وجود ندارد.

4-3-4فرضیه چهارم (فرعی) :
میانگین ریسک سهام بااستفاده ازشاخص میانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه) درشرکتهای فلزات اساسی در بورس اوراق بهاداردر زمان رشد شاخص بیشتر از زمان کاهش شاخص می باشد

=میانگین ریسک سهام بااستفاده از شاخص میانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه) در زمان رشد شاخص
=میانگین ریسک سهام بااستفاده از شاخص میانگین متحرک همگراواگرا(سه گانه) در زمان کاهش شاخص
قبل از انجام آزمون ابتدا آزمون لون جهت بررسی همگنی واریانس میانگین ریسک سهام بااستفاده از شاخص میانگین متحرک همگراواگرا(سه گانه) در زمان رشد و زمان کاهش شاخص انجام گرفته است. نتایج آزمون لون برای میانگین ریسک سهام بااستفاده از میانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه)در دوزمان رشدوکاهش شاخص ,حاکی از عدم همگنی واریانس های دوشاخص می باشد,لذا از آزمون tبا پیش فرض تساوی واریانس ها استفاده شده است.

جدول 28-4آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوزمان
نوع آزمون
مقدار آماره F
Sigسطح معنی داری
نتیجه آزمون
لون
65/0
42/0
تساوی واریانس ها دوشاخص

جدول29-4 آماره توصیفی ریسک سهام میانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه)
زمان
تعداد
میانگین
ریسک سرمایه گذاری
انحراف معیار
ریسک سرمایه گذاری
میانگین متحرک همگرا واگرا (سه گانه) در زمان رشد
11
38/0
45/0
میلنگین متحرک همگرا واگرا (سه گانه)در زمان کاهش
11
33/0
39/0

جدول 30-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین ریسک سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان کاهش
نوع آزمون
مقدار آماره t
درجه آزادی
(Sig)سطح معنی داری
نتیجه آزمون
فاصله اطمینان 95/0
t مستقل
268/0
20
79/0
رد فرض محقق
42/0
32/0-

براساس نتایج آزمون ومقدار آماره tوبامقایسه 05/?=79/0 sig= فرض صفررد نمی شود ،بنابراین نتیجه می گیریم که بین میانگین ریسک سهام بااستفاده از شاخص میانگین متحرک همگرا واگرا (سه گانه)دردو زمان رشدوکاهش شاخص تفاوت معنادار وجود ندارد

جدول 31-4 خلاصه نتایج فرضیات
فرضیه
نتیجه
مقایسه میانگین بازده سهام RSIباMACD(TEMA)
باوجود بیشتر بودنRSIفرضیه ردمی شود
مقایسه میانگین بازده سهام RSIبا MACD(TEMA)درزمان رشد شاخص کل
باوجود بیشتر بودنRSIفرضیه ردمی شود
مقایسه میانگین بازده سهام RSIبا MACD(TEMA)درزمان کاهش شاخص کل
باوجود بیشتر بودنRSIفرضیه ردمی شود
مقایسه میانگین بازده سهام RSI درزمان رشد شاخص کل با RSI درزمان کاهش شاخص کل
باوجود بیشتر بودن درزمان رشد شاخص کل فرضیه ردمی شود
مقایسه میانگین بازده سهام MACD(TEMA) درزمان رشد شاخص کل با(

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید