استنباطی استفاده شده است.برای تجزیه وتحلیل داده ها ابتدا مشخصه های آماری متغیرهای گروه نمونه محاسبه وسپس توصیف می شود.وامار استنباطی با استفاده از اصول و قوانینی که پایه های آن ها تئوری احتمالات است ،معلوم می کند که میزان اهمیت واعتبار مقادیر توصیفی و احتمال درست بودن هر یک از نتایج بدست آمده به چه میزان خواهد بود.وایا می توان آنها را برای شناخت جامعه کلی تر کافی دانست.

17-3آزمونT مستقل
فرضیه مطرح شده به مقایسه میانگین دوجامعه می پردازد برای بررسی صحت وسقم آن باید از آزمون مقایسه میانگین دوجامعه استفاده کرد .برای آزمون تساوی میانگین دوجامعه لازم است ابتدا بررسی کنیم آیا واریانس دو جامعه برابرند یا خیر .
به عبارت دیگر آزمون تساوی واریانس هامقدم برآزمون تساوی میانگین ها ست .
جهت آزمون تساوی واریانس (آزمون Leven)از آماره F(فیشر ) استفاده می کنیم که براساس رابطه(2-4) محاسبه می شود
(2-3)
آمارهt جهت آزمون تساوی میانگین دوجامعه , در دو حالت تساوی وعدم تساوی واریانس دوجامعه مورد نظر محاسبه می شود . در حالت تساوی واریانس هااز رابطه(3-4)برای محاسبه آمارهt استفاده می کنیم که در این حالت درجه آزادی برایر است .

(3-3)

در حالت عدم تساوی واریانسها آمارهt ازرابطه(4-4)و درجه آزادی ازرابطه(5-4) محاسبه می شود

(4-3)

(5-3)

برای استفاده از این آزمون وجود یک متغیر کمی و یک متغیر طبقه ای الزامی است . متغیر کمی همان متغیروابسته و متغیرمورد مقایسه در دو جامعه است .ولی متغیر طبقه ای همان متغیر مستقل ومتغیری است که جامعه را از یکدیگر متمایز می کند.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏
یکی از مهمترین قسمت های هر پژوهش علمی تجزیه وتحلیل داده ها می باشد در این قسمت داده ها واطلاعاتی در رابطه با فرضیه های تحقیق به دست امده با روشهای آماری مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد، تا تایید ویا رد فرضیه ها ی تحقیق مشخص شود . آمار یکی از مهمترین وسایل مورد نیاز است که اعتبار تحقیق با ان سنجیده می شود. فرایند تجزیه تحلیل داده ها فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق بکار گیری ابزار های جمع آوری در جامعه (نمونه )آماری فراهم امده اند خلاصه ،کد بندی ودسته بندی …ودر نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها وارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید.(خاکی،1387، ص305)1. در این فصل ابتدا زمانهای خرید وفروش سهام توسط دو روش به دست آمده وسپس بازده و ریسک دو روش برای دوره زمانی که شاخص کل روندافزایشی داشته ودوره ای که شاخص کل روند کاهشی داشته مورد مقایسه قرار می گیرد.

2-4آزمون فرضیه ها :
پس از جمع آوری داده ها با توجه به روش های اشاره شده برای تجزیه وتحلیل داده ها ،اقدام به آزمون فرضیات نموده و نتایج آن درزیر بیان می شود . لازم به ذکر است تحقیق حاضر شامل دو فرضیه اصلی که هر فرضیه اصلی به چهار فرضیه فرعی تقسیم می شود .

1-2-4 فرضیه اصلی اول:
میانگین بازده سهام بااستفاده از شاخص قدرت نسبی درشرکتهای فلزات اساسی در بورس اوراق بهادار بیشتر از میانگین متحرک همگرا واگرا (سه گانه) می باشد

=میانگین بازده سهام بااستفاده از شاخص قدرت نسبی(RSI)
=میانگین بازده سهام بااستفاده از میانگین متحرک همگراواگرا(سه گانه) (MACD(TEMA))
قبل از انجام آزمون ابتدا آزمون لون جهت بررسی همگنی واریانس میانگین بازده سهام بااستفاده از دوشاخص قدرت نسبی و میانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه) انجام گرفته است. نتایج آزمون لون برای میانگین بازده سهام بااستفاده از شاخص نسبی و میانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه) حاکی از همگنی واریانس های دوشاخص می باشدلذا از آزمون tبا پیش فرض تساوی واریانس ها استفاده شده است.

جدول 1-4 آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوشاخص
نوع آزمون
مقدار آماره F
Sigسطح معنی داری
نتیجه آزمون
لون
27/3
07/0
تساوی واریانس ها دوشاخص

جدول2-4 آماره توصیفی بازده سهام بااستفاده از دوشاخص تکنیکال
شاخص ها
تعداد
میانگین بازده سهام
انحراف معیار بازده سهام
قدرت نسبیRSI
172
203/0
604/0
میانگین متحرک همگرا واگرا )سه گانه)
227
132/0
397/0

جدول 3-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین بازده سهام بااستفاده از دوشاخص تکنیکال
نوع آزمون
مقدار آماره t
درجه آزادی
(Sig)سطح معنی داری
نتیجه آزمون
فاصله اطمینان 95/0
t مستقل
41/1
397
15/0
رد فرض محقق
170/0
02/0-
براساس نتایج آزمون ومقدار آماره tوبامقایسه 05/?=15/0 sig= فرض صفررد نمی شود ،بنابراین نتیجه می گیریم که بین میانگین بازده سهام بااستفاده از شاخص قدرت نسبی و میانگین بازده سهام بااستفاده از میانگین متحرک همگرا واگرا (سه گانه)تفاوت معنادار وجود ندارد .

2-2-4 فرضیه اول(فرعی) :
میانگین بازده سهام بااستفاده از شاخص قدرت نسبی درشرکتهای فلزات اساسی در بورس اوراق بهاداردر زمان رشد شاخص بیشتر از میانگین متحرک همگرا واگرا (سه گانه) می باشد

=میانگین بازده سهام بااستفاده از شاخص قدرت نسبی(RSI) در زمان رشد شاخص
=میانگین بازده سهام بااستفاده از میانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه) در زمان رشد شاخص
قبل از انجام آزمون ابتدا آزمون لون جهت بررسی همگنی واریانس میانگین بازده سهام بااستفاده از دوشاخص قدرت نسبی و میانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه) در زمان رشد شاخص انجام گرفته است. نتایج آزمون لون برای میانگین بازده سهام بااستفاده از شاخص قدرت نسبی و میانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه) در زمان رشد شاخص ,حاکی از همگنی واریانس های دوشاخص می باشدلذا از آزمون tبا پیش فرض تساوی واریانس ها استفاده شده است.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد درمورد Language learning، evaluation

جدول 4-4 آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوشاخص
نوع آزمون
مقدار آماره F
Sigسطح معنی داری
نتیجه آزمون
لون
35/2
12/0
تساوی واریانس ها دوشاخص

جدول5-4 آماره توصیفی بازده سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان رشدشاخص کل
شاخص ها
تعداد
میانگین بازده سهام
انحراف معیار بازده سهام
قدرت نسبیRSI
107
240/0
727/0
میانگین متحرک همگرا واگرا (سه گانه)
116
155/0
441/0

جدول6-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین بازده سهام بااستفاده از دوروش در زمان رشدشاخص
نوع آزمون
مقدار آماره t
درجه آزادی
(Sig)سطح معنی داری
نتیجه آزمون
فاصله اطمینان 95/0
t مستقل
06/1
221
28/0
رد فرض محقق
242/0
072/0-

براساس نتایج آزمون ومقدار آماره tوبامقایسه 05/?=28/0 sig= فرض صفررد نمی شود ،بنابراین نتیجه می گیریم که بین میانگین بازده سهام بااستفاده از شاخص قدرت نسبی و میانگین بازده سهام بااستفاده از میانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه) در زمان رشد شاخص تفاوت معنادار وجود ندارد

3-2-4فرضیه دوم (فرعی) :
میانگین بازده سهام بااستفاده از شاخص قدرت نسبی درشرکتهای فلزات اساسی در بورس اوراق بهادار بیشتر از میانگین متحرک همگرا واگرا (سه گانه) در زمان کاهش شاخص کل می باشد

=میانگین بازده سهام بااستفاده از شاخص قدرت نسبی(RSI) در زمان کاهش شاخص
=میانگین بازده سهام بااستفاده از میانگین متحرک همگرا واگرا (سه گانه)در زمان کاهش شاخص
قبل از انجام آزمون ابتدا آزمون لون جهت بررسی همگنی واریانس میانگین بازده سهام بااستفاده از دوشاخص قدرت نسبی و میانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه) در زمان کاهش شاخص انجام گرفته است. نتایج آزمون لون برای میانگین بازده سهام بااستفاده از شاخص نسبی و میانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه) در زمان کاهش شاخص ,حاکی از همگنی واریانس های دوشاخص می باشدلذا از آزمون tبا پیش فرض تساوی واریانس ها استفاده شده است.

جدول 7-4آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوشاخص تکنیکال زمان کاهش شاخص
نوع آزمون
مقدار آماره F
Sigسطح معنی داری
نتیجه آزمون
لون
308/0
5/0
تساوی واریانس ها دوشاخص

جدول 8-4 آماره توصیفی بازده سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان کاهش شاخص
شاخص ها
تعداد
میانگین بازده سهام
انحراف معیار بازده سهام
قدرت نسبیRSI
65
143/0
307/0
میانگین متحرک همگرا واگرا (سه گانه)
110
107/0
348/0

جدول9-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین بازده سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان کاهش شاخص
نوع آزمون
مقدار آماره t
درجه آزادی
(Sig)سطح معنی داری
نتیجه آزمون
فاصله اطمینان 95/0
t مستقل
679/0
173
49/0
رد فرض محقق
138/0
067/0-

براساس نتایج آزمون ومقدار آماره tوبامقایسه 05/?=49/0 sig= فرض صفررد نمی شود ،بنابراین نتیجه می گیریم که بین میانگین بازده سهام بااستفاده از شاخص قدرت نسبی و میانگین بازده سهام بااستفاده از میانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه) در زمان کاهش شاخص تفاوت معنادار وجود ندارد

4-2-4فرضیه سوم(فرعی) :
میانگین بازده سهام بااستفاده از شاخص قدرت نسبی درشرکتهای فلزات اساسی در بورس اوراق بهاداردر زمان رشد شاخص بیشتر از زمان کاهش شاخص می باشد

=میانگین بازده سهام بااستفاده از شاخص قدرت نسبی(RSI) در زمان رشد شاخص
=میانگین بازده سهام بااستفاده از شاخص قدرت نسبی(RSI) در زمان کاهش شاخص
قبل از انجام آزمون ابتدا آزمون لون جهت بررسی همگنی واریانس میانگین بازده سهام بااستفاده از شاخص قدرت نسبی در زمان رشد و زمان کاهش شاخص انجام گرفته است. نتایج آزمون لون برای میانگین بازده سهام بااستفاده از شاخص نسبی در دوزمان رشدوکاهش شاخص ,حاکی از همگنی واریانس های دوشاخص می باشدلذا از آزمون tبا پیش فرض تساوی واریانس ها استفاده شده است.

جدول 10-4 آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوزمان
نوع آزمون
مقدار آماره F
Sigسطح معنی داری
نتیجه آزمون
لون
03/2
15/0
تساوی واریانس ها دوشاخص

جدول11-4 آماره توصیفی بازده سهام بااستفاده از شاخص قدرت نسبی
زمان
تعداد
میانگین بازده سهام
انحراف معیار بازده سهام
RSIدر زمان رشد
107
240/0
727/0
RSIدر زمان کاهش
65
143/0
307/0

جدول 12-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین بازده سهام بااستفاده از شاخص قدرت نسبی
نوع آزمون
مقدار آماره t
درجه آزادی
(Sig)سطح معنی داری
نتیجه آزمون
فاصله اطمینان 95/0
t مستقل
01/1
170
31/0
رد فرض محقق
284/0
091/0-

براساس نتایج آزمون ومقدار آماره tوبامقایسه 05/?=31/0 sig= فرض صفررد نمی شود ،بنابراین نتیجه می گیریم که بین میانگین بازده سهام بااستفاده از شاخص قدرت نسبی دردو زمان رشدوکاهش شاخص تفاوت معنادار وجود ندارد

5-2-4فرضیه چهارم (فرعی) :
میانگین بازده سهام بااستفاده ازشاخص میانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه) درشرکتهای فلزات اساسی در بورس اوراق بهاداردر زمان رشد شاخص کل بیشتر از زمان کاهش شاخص کل می باشد

=میانگین بازده سهام بااستفاده از شاخص میانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه) در زمان رشد شاخص
=میانگین بازده سهام بااستفاده از شاخص میانگین متحرک همگرا واگر(سه گانه) در زمان کاهش شاخص
قبل از انجام آزمون ابتدا آزمون لون جهت بررسی همگنی واریانس میانگین بازده سهام بااستفاده از شاخص میانگین متحرک همگراواگرا(سه گانه) در زمان رشد و زمان کاهش شاخص انجام گرفته است. نتایج آزمون لون برای میانگین بازده سهام بااستفاده از میانگین متحرک همگراواگرا(سه گانه) در دوزمان رشدوکاهش شاخص

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید