همگرا واگرا86:
این شاخص نخستین بار توسط جرالد اپلدرکتاب (روش معامله با میانگین همگراواگرا )معرفی شد.انرا جز شاخص های مومنتوم قیمت طبقه بندی می کنند. این شاخص از گروه اسیلاتورها می باشد.
روش محاسبه ان عبارت است از اختلاف مقداردو شاخص میانگین متحرک نمایی برمبنای قیمت بسته شدن سهام در هر روز (معمولا12و 26روزه) محاسبه ویک میانگین متحرک(معمولا 9روزه) به عنوان خط سیگنال درنظر گرفته می شود ) ویسیلیو وهمکاران،2006،57)87.
شاخص میانگین متحرک همگراواگرادرزمانی که بازاردارای روند است، این شاخص سیگنال های مناسبی صادر میکند (لطفی و درویش،1385،87)4.
میانگین همگراواگرا سه نوع سیگنال صادر می کند.
1-سیگنال های تقاطع:
این سیگنال زمانی پدید می اید که میانگین متحرک همگراواگرا خط سیگنال را قطع کند زمانی که خط سیگنال رااز پایین به بالا قطع کند،سیگنال خرید است.وزمانی که خط سیگنال را از بالا به پایین قطع کند سیگنال فروش به حساب می اید.
2-سیگنال واگرایی :
واگرایی نمودار میانگین متحرک همگرا واگرانسبت به نمودارقیمت اخطاری است مبنی بر بازگشت روند یعنی به زودی روند فعلی متوقف یا معکوس می شود.
3-مقادیرحدی درنمودارمیانگین متحرک همگرا واگرا:
مقادیرماکزیمم ومینیمم در نمودار میانگین متحرک همگرا واگرابه ترتیب نشان دهنده شرایط خریداری بیش از حد سهام وفروش بیش از حد سهام می باشد. زمانی که مقدارمیانگین متحرک همگرا واگرابه شدت افزایش می یابد .احتمال به وجود امدن یک قله در قیمتها وبرگشت روند از صعودی به نزولی بسیار بالاست.

8-2میانگین متحرک همگرا واگرا( سه گانه88 ):
نخستین بار توسط پاتریک مالوی در سال 1994مطرح شدمنظور از میانگین متحرک سه گانه این است که میانگین متحرک یک میانگین متحرک دوگانه را حساب می کنیم.به عبارت دیگر به محاسبه میانگین متحرک ،یک میانگین متحرک دوگانه بپردازیم.لازم به ذکر است که میانگین متحرک دو گانه میانگین متحرک یک میانگین متحرک است (لطفی و درویش ،1385، ص140)2.
استفاده از میانگین متحرک سه گانه به جای میانگین متحرک در میانگین متحرک همگرا واگراسیگنالهای کمتر وپرسود تری ایجاد می کند.وبه صورت MACD(TEMA) نشان داده می شود (همان منبع ،ص140)3.
دراصل میانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه) بهینه شده میانگین متحرک همگرا واگرا میباشد ( همان منبع ،ص 129 )4.

نمودار 1-2 سیگنال هایمیانگین همگراواگرا(سه گانه)

درنمودار نقاط 1و2بعد از برخوردصعودی باخط سیگنال وواگرایی با نمودار قیمت ،سیگنال فروش، ونقاط 3و4واگرایی نسبت به قیمت وبعد برخورد با خط سیگنال از پایین به بالا سیگنال خرید میباشد.

9-2شاخص قدرت نسبی89:
این شاخص نخستین بار توسط ولس ویلدر معرفی شد.شاخص قدرت نسبی افزایش وکاهش رادر قیمت پایانی برای یک دوره ی معین مقایسه میکند . این شاخص به عنوان سنجش سرعت تغییرات استفاده می شود .شاخص قدرت نسبی را جز اسیلاتورها دسته بندی می کنند.
شاخص قدرت نسبی 5نوع سیگنال صادر میکند .که شامل :
1-نوسان ناقص واگرایی :زمانی که قیمت بالا برود ویک سقف را بسازد ،بعد پایین امده ویک کف بسازد سپس بالا رفته ،برابر یا پایین تر از قله قبلی قرار گیرد دوباره پایین امده از کف قبلی پایین تر سیکنال فروش صادر شده است.
2-خطوط روند:استفاده از خطوط روند در نمودار شاخص قدرت نسبی میتواند سیگنالهای مناسبی صادر کند(زمانی که خطوط روند به وسیله شاخص شکسته شود ).مخصوصا زمانی که با الگو هاوارایش های نمودار قیمت همراه شود.
3-شاخص قدرت نسبی عداد بین 0تا 100را شامل می شود خط مرکزی ان عدد 50میباشد بسیاری از تحلیل گران عقیده دارند زمانی که شاخص قدرت نسبی خط 50را در حرکتی صعودی به سمت بالا قطع می کند.نشان دهنده سیگنال خرید سهم وزمانی که در حرکت نزولی خط 50را قطع می کندزمان فروش سهم است.
4-الگو های نموداری :الگوهای نموداری مانند الگوی سر وشانه،الگوی کنج های صعودی و…که در نمودار قیمت مشاهده و تصویر میکنند را می توان برای شاخص قدرت نسبی هم تفسیر کرد.
5-واگرایی :به عقیده ویلدر مهم ترین سیگنال شاخص قدرت نسبی است .
که امکان خطای کمی دارد به این صورت که واگرایی صعودی سیگنال خرید و واگرایی نزولی سیگنال فروش است.

نمودار 2-2 سیگنال های شاخص قدرت نسبی
(لطفی ودرویش، 1385،57)1
در نمودار نقطه 1واگرایی نسبت به نمودار قیمت سیگنال فروش، و برخورد با خط 70به صورت نزولی وبرخورد به صورت نزولی با خط 50 تایید سیگنال فروش است.

10-2بررسی مقایسه ای شاخص میانگین همگرا واگرا(سه گانه) وشاخص قدرت نسبی روش تحلیل تکنیکال:
در این قسمت سعی می شود که به مقایسه خصوصیات و ویژگی های دو شاخص پرداخته شود.
شاخص قدرت نسبی را جز نوسان نمای نواری دسته بندی می شود در صورتی که شاخص میانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه)نوسان نمای مرکزی می باشد.
هردو شاخص قدرت نسبی ومیانگین متحرک همگراواگرا (سه گانه)از گروه اسیلاتورها می باشند. هردو شاخص میانگین متحرک همگراواگرا(سه گانه) وقدرت نسبی را جز شاخص های مومنتوم(سنجش اندازه حرکت ) دسته بندی می کنند.
دوره ای که ولس ویلدر، ابداع کننده شاخص قدرت نسبی پیشنهاد میکند 14روزه است ولی بعضی تحلیل گران دربعضی بازارها21روزه را بهتر می دانند.(دراین تحقیق 14روزه در نظر گرفته شده است). در میانگین متحرک همگرا واگراتفاوت 26و12روزه وخط9 روزه به عنوان خط سیگنال در نظر گرفته می شود.
هردوشاخص با افزایش دوره زمانی سیگنال های پایدار تر وکمتری صادر می کنندوباافزایش مدت سیگنال ها بیشتر،وامکان خطا افزایش می یابد. هردوشاخص از قیمت بسته شدن سهام برای تحلیل استفاده می کنند.با دو بار میانگین نمایی گرفتن ازمیانگین های همگرا واگرا ،میانگین متحرک همگراواگرا (سه گانه)بدست میاید.
به طور کلی فرصیه های تحقیق را می توان به دو دسته تقسیم بندی کرد
دسته ی اول مربوط به بازده ی سهام می شود
در فرضیه ی اول تحقیق به مقایسه ی میانگین بازده سهام با استفاده از شاخص قدرت نسبی در شرکت های فلزات اساسی بورس اوراق بهاداربا میانگین بازده سهام با استفاده از شاخص میانگین متحرک همگرا واگر(سه گانه ) پرداخته می شود.
شرکت های گروه فلزات اساسی در این تحقیق شامل 12 شرکت از گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادار می باشد.که درسال 1380در بورس حضور داشته وسهام ان مورد معامله قرار گر فته باشدو حداقل 10در صد روز های کاری بورس نماد شرکت باز باشد. وبازه زمانی این فرضیه بین ابتدای سال 1380تا13/9/1387 را در بر می گیرد.
به دلیل تعدد خرید و فروش سهام توسط تحلیل تکنیکال کار مزد معاملات آن می توان مبلغ تاثیر گذاری بر بازده ی حاصل از خرید و فروش سهام باشد برای در نظر گرفتن آن در زمان خرید نیم درصد قیمت سهام در زمان خرید کارمزد در نظر گرفته شده است. در زمانی سیگنال فروش صادر می شود 05/1درصد ازقیمت فروش سهم به عنوان کارمزد فروش سهام در نظر گرفته شده است .
اختلاف بین قیمت خرید و فروش سهم به همراه مزایای حاصل از مالکیت سهام در فاصله ی زمانی بین خرید وفروش به عنوان بازده سهام می باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با واژگان کلیدی bilinguals، ISO، Discourse

شاخص دیگرمیانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه)می باشد.که شامل تفاوت بین دو میانگین نمایی(12و26روزه) یک میانگین نمایی 9روزه به عنوان خط سیگنال می باشد .(باید در نظر داشت که میانگینهای متحرک همگراواگرا(سه گانه)از یک میانگین متحرک دوبار میانگین متحرک نمایی گرفته شده است.) مساله ی مهم در مورد میانگین های متحرک همگرا واگرا(سه گانه) که باید مد نظر باشد این است که سیگنال معتبر خرید و فروش فقط زمانی که بازار دارای روند می باشدباید استفاده شود(لطفی ودرویش، 1385،123)90.
سیگنال خرید فروش سهام درمیانگین متحرک همگرا واگرا (سه گانه)با میانگین متحرک همگراواگرا یکسان است.
در این شاخص نیز مانند شاخص قدرت نسبی کارمزد خرید و فروش سهام در نظر گرفته می شود و 5/0درصد قیمت خرید سهم به عنوان کارمزد کارگزاری91 در نظر گرفته می شود. و در زمان فروش نیز 05/1درصد قیمت فروش به عنوان کارمزدکارگزاری فروش سهم در محاسبات لحاظ شده است. و مزایای دیگر حاصل از مالکیت سهام شرکت در فاصله ی زمانی بین خرید و فروش سهام در محاسبه ی بازده در نظر گرفته می شود و در نهایت میانگین بازده حاصل از شاخص قدرت نسبی با میانگین بازده ی حاصل ازشاخص میانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه) مقایسه می شود.
در فرضیه ی دیگر مورد بررسی در تحقیق به مقایسه ی میانگین بازده ی سهام با استفاده از شاخص قدرت نسبی با میانگین بازده ی سهام شاخص میانگین همگرا واگرا)سه گانه) در 12شرکت گروه فلزات اساسی مورد بررسی قرار می گیرد این فرضیه ی زمان افزایش شاخص کل بورس یعنی فاصله ی زمانی بین ابتدای سال 80تا تاریخ 22/9/83را شامل می شود که شاخص از رقم3010 تارقم13813 افزایش یافت.
این بازه ی زمانی شامل 895روز کاری بورس اوراق بهادار تهران می باشدو بازده ی سهام شامل تفاوت قیمت خرید و فروش سهم به علاوه ی مزایای حاصل از مالکیت سهم در فاصله ی زمانی بین خرید و فروش سهم می باشد.
5/0 کارمزد خرید به قیمت خرید اضافه می شود و 05/1در صد از قیمت فروش کسر می شود و بازده ی هر دو شاخص قدرت نسبی و میانگین متحرک همگرا واگرا محاسبه و با هم مقایسه می شوند.
در فرضیه ی دیگر تحقیق به مقایسه ی بازده ی حاصل از تفاوت قیمت خرید و فروش با در نظر گرفتن کار مزد کار گزاری و مزایای دیگر حاصل از مالکیت سهم در بین فاصله ی زمانی خرید و فروش سهم در شاخص قدرت نسبی و میانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه) در 12شرکت مورد بررسی از گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادار در زمان کاهش شاخص کل بورس می پردازد .
بازده ی زمانی مورد بررسی شامل 23/9/83تا13/9/87می باشد این بازه ی زمانی نیز شامل 895روز کاری بورس اوراق بهادار می باشد که با دوران رشد شاخص برابر در نظر گرفته شده است.
این فاصله ی زمانی شاخص کل بورسی از رقم13758 به رقم9248 یعنی4510 واحد کاهش یافت.
دردوفرضیه ی دیگر مورد بررسی،میانگین بازده ی سهام با استفاده از شاخص قدرت نسبی در زمان رشد شاخص کل با میانگین بازده ی سهام با استفاده از شاخص قدرت نسبی در زمان کاهش شاخص کل و میانگین بازده میانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه) درزمان رشد شاخص کل با میانگین بازده میانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه) درزمان کاهش شاخص کل در شرکت های گروه فلزات اساسی در فاصله ی زمانی ابتدای سال80تا 22/9/83می باشد که شاخص کل بورس از رقم3010 به رقم13813 معادل10803 واحد افزایش یافته و895روز کاری بورس اوراق بهادار را شامل می شودودوره زمانی کاهش شاخص کل بین 23/9/83 تا13/9/87که شاخص کل از 13758واحد به 9248واحد یعنی 4510واحد کاهش داشته است. این بازه ی زمانی 895روز کاری بورس اوراق بهادار را شامل می شود .
دسته ی دوم فرضیه های تحقیق مربوط به مقایسه ی ریسک حاصل از به کار گیری شاخص های قدرت نسبی و میانگین متحرک همگرا واگرا (سه گانه)می باشد .
دسته ی دوم فرضیه ها مربوط به مقایسه ی میانگین ریسک شاخص قدرت نسبی و میانگین متحرک همگرا واگرا (سه گانه)می باشد در فرضیه ی اول به مقایسه ی میانگین ریسک شاخص قدرت نسبی و میانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه) شرکت های فلزات اساسی در بازده ی زمانی 1/1/80تا13/9/87را شامل می شود این بازه شامل 1790روز کاری بورس اوراق بهادار می باشد.
ریسک عبارت است از انحراف معیار بازدهی در صورت مشخص.
بازدهی سهام شرکت هاکه در قسمت قبل از روش های تکنیکال شاخص قدرت نسبی و میانگین متحرک همگرا واگرا (سه گانه)به دست آمده در محاسبه ی ریسک (انحراف معیار)استفاده شده و

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید