چهار کالادر قرار دادهای آتی پرداختند شاخص های تکنیکال مورد بررسی آنها دو میانگین متحرک بود براساس مدارک بدست آمده در صورتی که سیگنالهای خرید وفروش با تغییرات شرایط بازار وقف داده شود با عث پیش بینی قوی انچه به زودی رخ می دهد می شود .و می تواند کلید موفقیت بازار باشد .

2-11-2تحقیقات صورت گرفته در داخل کشور:
حسن امیری هنزکی در سال 1374به بررسی نقش تحلیل تکنیکال در تجزیه وتحلیل اورا ق بهادار پرداخت .و نتیجه ان مشخص گردید که حرکت قیمت ها در بورس اوراق بهادار غیر تصادفی بوده ودارای روند می باشد . و میتوان از تحلیل تکنیکال برای به دست اوردن منافع بیشتر در بازار اوراق بهادار تهران استفاده کرد.
فدایی نژاد در سال 1375 در تحقیقی به بررسی کارایی بورس اوراق بهادار تهران پرداخت ومتوجه شد که بازار دارای روند خاصی بوده ومی توان از اطلاعات گذشته سهم قیمت اتی سهام را پیش بینی کرد.
مسعود زالی در تحقیقی به بررسی سودمندی روش تحلیل تکنیکی به تجزیه تحلیل اوراق بهادار تهران در سالهای 1371تا1383پرداخت نتایج تحقیق نشان داد که روشهای میانگین متحرک دارای قابلیت پیش بینی می باشدو می توان از ان برای به دست اوردن منافع بیشتر روش خرید ونگهداری سهام استفاده کرد.
چراغی درسال 1382در تحقیق با عنوان پیش بینی قیمت سهام در چار چوب مل تحلیل تکنیکی در فاصله زمانی 77و78 در بورس اوراق بهادار تهران انجام داددر این تحقیق نمونه قیمت سهام شرکت شهد ایران بودکه با روشهای مختلف تحلیل تکنیکال مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که برخی از شاخص ها ،علامت خرید وفروش اشتباه صادر می کنند ودر بسیاری از موارد نیز زمان بهینه خرید وفروش را نشان می دهند و می توان با استفاده از جمیع شاخص ها در کنار یکدیگر به نتایج مثبتی دست یافت .
در تحقیقی در سال 1384توسط الیاس حیدری به نام بررسی کارایی میانگین متحرک در بورس اوراق بهادار تهران انجام شد و به این نتیجه رسید که میانگین متحرک به عنوان یک روش پیش بینی در بورس اوراق بهادار تهران به کسب سود اضافی منجر نمی شود.
در سال 1385 تحقیقی توسط حسنعلی وجواد خان بابایی صورت گرفت به نام بررسی بازدهی میانگین متحرک ساده دو گانه وخرید ونگهداری در بورس اوراق بهادار انجام داد وبه این نتیجه رسید که در دوره زمانی سه ساله ویک دوره شش ماهه میانگین بازدهی هردو روش یکسان بنابراین هر دو روش مفید وقابل اعتما د تشخیص داده شد.

فصل سوم
روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه
روش هایی که انسان برای پاسخ به سئوالات خود انتخاب میکند ،متفاوت وگوناگون هستند ،انتخاب بهترین روش از بین روشهای موجود راه رابرای تحقیق هموار تر می کند،وازسر در گمی محقق جلوگیری میکند روش شناسی تحقیق ،جز اصلی هر تحقیق علمی می باشد.با انتخاب روش درست محقق سریع تر به هدف خود می رسد،از نظر پارسونز روش شناسی عبارت است از بررسی کلی اعتبار شیوه های علمی ونظام های انها.لازارسفلد وورزنبرگ معتقدند که روش شناسی عملیات مربوط به جریان تحقیق را برای پدید آوردن انچه با ان سازگاری دارد وشایسته است که در دفعه بعد مد نظر قرار گیرد،تدوین کند (کیا ،1382 ،ص 89)1 .

2-3روش تحقیق:
تحقیقات را می توان از ابعاد مختلف طبقه بندی کرد که اگر بخواهیم این روش را از نظر روش تحقیق بر مبنای هدف تقسیم بندی کنیم، این تحقیق از نوع کار بردی می باشد و اگر بخواهیم از نظر روش تحقیق بر مبنای روش دسته بندی کنیم تحقیق حاضر از نوع توصیفی می باشد. تحقیق توصیفی شامل جمع اوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سئوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می شود،و هدف توصیف جز به جز یک موقعیت یا یک رشته شرایط است (خاکی،1386،ص210)2.

3-3اهداف تحقیق:
هدف از انجام این تحقیق بررسی سود آوری شاخص های متداول تحلیل تکنیکی در بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
در ابتدا به بررسی سود آور بودن استفاده از این شاخص ها پرداخته می شود و سپس این دو شاخص از نظر بازده و ریسک با هم مقایسه شده.
سالهای مورد بررسی را می توان به دو دسته تقسیم بندی کرد :
1-دسته ی زمانی می باشد که که شاخص بورس روند صعودی را طی کرده که از ابتدای سال 80تا تاریخ 22/9/1383یعنی 895روز کاری بورس اوراق بهادار را شامل می شود.
2-دسته دوم شامل زمانی می باشد که شاخص روند نزولی طی کرده و از تاریخ23/9/1383 تا تاریخ 13/9/1387را شامل می شود .یعنی 895روز کاری بورس اوراق بهادار را شامل می شود .
هدف از این تحقیقاین است که در صورت به کار گیری این دوشاخص تکنیکال میانگین بازده و ریسک سرمایه گذار در گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادار به چه میزان خواهد بود ؟و آیا به کار گیری این دو روش تکنیکال در بورس اوراق بها دار به نفع سرمایه گذاران می باشد؟ ومیانگین ریسک وبازده سهام در صورت استفاده از هریک از این روشها به چه میزان است . ومیانگین بازده وریسک سهام دو روش با یکدیگر مورد مقایسه قرار می گیرد.

4-3فرضیه های تحقیق :
1-4-3فرضیه اصلی اول:
میانگین بازده سهام بااستفاده از شاخص قدرت نسبی درشرکتهای فلزات اساسی بورس اوراق بهاداربیشترازمیانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه )می باشد.
فرضیه فرعی اول :میانگین بازده سهام با استفاده ازشاخص قدرت نسبی درشرکتهای فلزات اساسی دربورس اوراق بهادار در زمان رشد شاخص کل بورس بیشتراز میانگین متحرک همگراواگرا(سه گانه ) می باشد.
فرضیه فرعی دوم :میانگین بازده سهام با استفاده از شاخص قدرت نسبی در شرکتهای فلزات اساسی دربورس اوراق بهادار در زمان کاهش شاخص کل بورس بیشتراز میانگین متحرک همگراواگرا(سه گانه)می باشد.
فرضیه فرعی سوم :میانگین بازده سهام بااستفاده ازشاخص قدرت نسبی درشرکتهای فلزات اساسی بورس اوراق بهادار درزمان رشد شاخص کل بورس بیشترازمیانگین بازده سهام باشاخص قدرت نسبی در زمان کاهش شاخص کل بورس اوراق بهادار می باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه رایگان با موضوع تخریب، آمیزه، آمیزههای

فرضیه چهارم:میانگین بازده سهام با استفاده از میانگین متحرک همگرا واگرا (سه گانه)در شرکتهای فلزات اساسی بورس اوراق بهادار در زمان رشد شاخص کل بورس بیشتر از میانگین بازده سهام با میانگین همگراواگرا (سه گانه) درزمان کاهش شاخص کل بورس اوراق بهادار می باشد.

2-4-3فرضیه اصلی دوم:
میانگین ریسک سهام بااستفاده از شاخص قدرت نسبی در شرکتهای فلزات اساسی بورس اوراق بهاداربیشتر بیشتر ازمیانگین متحرک همگرا واگرا (سه گانه)است.
فرضیه فرعی اول:میانگین ریسک سهام استفاده از شاخص قدرت نسبی درشرکتهای فلزات اساسی بورس اوراق بهاداردر زمان رشد شاخص کل بورس بیشتر از میانگین متحرک همگراواگرا(سه گانه)می باشد .
فرضیه فرعی دوم :میانگین ریسک سهام با استفاده از شاخص قدرت نسبی درشرکتهای فلزات اساسی بورس اوراق بهاداردر زمان کاهش شاخص کل بورس بیشتراز میانگین متحرک همگراواگرا (سه گانه)می باشد.
فرضیه فرعی سوم:میانگین ریسک سهام بااستفاده از شاخص قدرت نسبی درشرکتهای فلزات اساسی بورس اوراق بهاداردرزمان رشد شاخص بورس بیشترازمیانگین ریسک سهام با شاخص قدرت نسبی در زمان کاهش شاخص می باشد.
فرضیه فرعی چهارم : میانگین ریسک سهام با استفاده از میانگین همگرا واگرا(سه گانه) در شرکتهای فلزات اساسی بورس اوراق بهادار در زمان رشد شاخص کل بیشتر از ریسک سهام با میانگین همگرا واگرا(سه گانه)در زمان کاهش شاخص کل است .

5-3جامعه اماری:
جامعه اماری مورد مطالعه در این تحقیق شامل کلیه شرکتهای گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادار تهران می باشد.که در طی سال 80در بورس پذیرفته شده و سهامشان مورد معامله قرار گرفته شده باشد.وبه دلیل اینکه با تغییرات قیمت در طول زمان می توان سیگنال درست تحلیل تکنیکال راشناسایی کرد ، شرکتهایی که حداقل در 10درصد روزها مورد بررسی در طی دوره تحقیق نماد شان باز باشد ،در جامعه اماری تحقیق قرار گرفته اند.
جامعه اماری این تحقیق 12شرکت که نام انها در جدول زیر امده راشامل می شود.دلیل دیگر انتخاب این جامعه اماری مثبت بودن سود هر سهم119 ان دربیش از نود درصد طول دوره مورد مطالعه می باشد.

جدول 1-3 لیست شرکتهای جامعه آماری
نام شرکت
نماد
گروه صنعتی سدید
وسدید
الومینیوم پارس
وپارس
نورد الومینیوم
فنوال
ملی سرب وروی
فسرب
آلومتک
فالوم
کالسیمین
فاسیمین
مس باهنر
فباهنر
گروه صنعتی سپاهان
فسپا
فروسیلیس ایران
فروس
لوله و ماشین سازی ایران
فلوله
نورد وتولید قطعات فولادی
فنورد
سپنتا
فپنتا

6-3مدل تحلیلی تحقیق:

نمودار 1-3 مدل تحلیلی تحقیق
دراین تحقیق بازده سرمایه گذاری را از فرمول زیر محاسبه شده است.
(1-3)
Ri =
Ri = بازده
?=درصد افزایش سرمایه
P1=قیمت سهام در زمان فروش
DPS=سود نقدی تقسیمی
P0=قیمت سهام در زمان خرید
?=درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات وآورده نقدی
ریسک عبارت است از انحراف معیار نرخ بازده یک سهم در زمان معلوم (راعی وسعیدی ، 1388 ،ص97)120.

7-3 فرایند تحقیق:
مراحل اصلی تحقیق عبارتند از:
1-جمع آوری داده
2- تجزیه و تحلیل داده ها و به دست آوردن نقاط خریدو فروش سهام با استفاده از دو شاخص قدرت نسبی ومیانگین متحرک همگرا واگرا (سه گانه)
3- محاسبه ی بازده و ریسک برای هر دو شاخص .
4-مقایسه بازده و ریسک ناشی از به کار گیری هریک از شاخص ها با یکدیگر

8-3روش ها و ابزار جمع آوری داده های تحقیق:
به طور کلی اطلاعات با استفاده از دو روش جمع آوری اطلاعات اولیه و ثانویه صورت می گیرد و داده های اولیه را محقق به صورت دسته ی اول و بیشتر از طریق مشاهده، پرسشنامه و مصاحبه به دست می آورد و داده های ثانوی از منابع دیگر و به صورت گوناگون به دست می آید. این داده ها پیش از آنکه پژوهشگر تحقیق را آغاز کند تولید شده و موجودند مانند داده های موجود در اسناد تحقیقات گذشته، آمارهای رسمی مدارک و اسناد سازمانی و…(خاکی ، 1384،ص239)121.
روش گرد آوری و ابزار جمع آوری داده های تحقیق از نوع اطلاعات و داده های ثانویه است.
این اطلاعات از اطلاعات و آمار و نمودار های آماری منتشر شده در سایت سازمان اطلاع رسانی بورس اوراق بها دار تهران، نرم افزار ره اورد نوین ،وسایت بورس اوراق بهادار جمع اوری شده و توسط نرم افزار متااستاک مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است .
اطلاعات مورد نیاز تحقیق شامل قیمتهای بسته شدن122 سهم، حجم معاملات، مقادیر افزایش سرمایه در مجمع فوق العاده و سود تقسیمی شرکت در مجمع عادی که از طریق داده های منتشر شده شرکت ره اورد نوین به دست امده است و نوسانات قیمت در سایت شرکت اطلاع رسانی بورس استخراج شده است و شاخص کل بورس از سایت بورس اوراق بهادار جمع اوری شده ، وبرای تجزیه وتحلیل از نرم افزار متااستاک123 واکسل استفاده شده است.
با توجه به این که اطلاعات آماری و داده های شرکت های مورد مطالعه از آمارهای رسمی بورس و ره آورد نوین استخراج شده است داده ها واقعی بوده و از دخل و تصرف ذهنی افراد نشات نمی گیردو دارای اعتبار خوبی می باشد .
اطلاعات مورد نیاز برای این تحقیق از طریق بررسی مدارک واسناد موجود درکتابخانه بورس اوراق بهادارتهران واطلاعات تاریخی مربوط به نوسانات قیمت سهام منتشر شده از طریق سایت آریا سهم ومدیریت فناوری بورس و اطلاعات مربوط به مقدار شاخص از سایت بورس اوراق بهادار واطلاعات شرکتها از نرم افزار ره اورد نوین استخراج شده است .

9-3متغیر ها و داده های پژوهش:
متغیر چیزی است که می تواند از لحاظ مقدار تغییر کند و معمولا چیزی است که می تواند ارزش های عددی متفاوتی را بپذیرد (هومن

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید