،1374،ص113)2.
متغیر عبارت است از ماهیتی که ارزش های مختلف را قبول کند به سخن دیگر متغیر چیزی است که تغییر می پذیرد (ساده ، 1375،ص54)3.
متغیر کمیتی است که در دامنه ی معینی می تواند از یک جز به جز دیگر یا از یک مشاهده به مشاهده ی دیگرمقادیر مختلفی را ایجاد کند بنابراین چیزی است که تغییر می پذیرد ومحقق آنها را یا به هدف تحقیق خود کنترل و دستکاری یا مشاهده می کند (شریفی 1345،ص93)4.
در این تحقیق متغیر هایی مانند شاخص قدرت نسبی و میانگین متحرک همگراواگرا(سه گانه)، ریسک ، بازده وجود دارد.
متغیر ها بر اساس معیارهای متفاوت می توان دسته بندی کرد.
در برخی از این دسته بندی ها گاه همپوشانی هایی مشاهده می شودکه به علت عدم امکان تفکیک مطلق انواع متغیر ها ازهمدیگر وایجاد مرزهای مشخص بین طبقه بندی ها ایجاد می شود (خاکی ،1384، ص75)5.
در این تحقیق دو متغیر مستقل و وابسته مورد بررسی قرار گرفته است.
متغیر وابسته، متغیری است که تغییرات آن تحت تاثیر متغییر مستقل است (بازرگان، 1376، ص44)1.
متغیری وابسته متغیری است که هدف محقق تشریح یا پیش بینی تعییر پذیری در آن است ،به عبارت دیگر آن یک متغییر اصلی است که به صورت یک مساله حیاتی برای تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد (خاکی،1384،ص75)2.
در این تحقیق ریسک و بازده به عنوان متغییر وابسته در نظر گرفته شده اند که تغییرات آن بستگی به تغییرات متغییر مستقل دارد.
متغیر مستقل متغیری است که روی متغیر وابسته به صورت مثبت یا منفی اثر می گذارد (سکاران،1371،ص10)3.
اصطلاحا متغیر مستقل متغیری است که امکان دست کاری در آن وجود ندارد، متغیر مستقل متغیری است که فرض می شود قبلا دستکاری شده است.(هومن1374،ص115)4.
متغیر مستقل شرایط یا خصایصی هستند که محقق در عمل آنها را برایاثبات ارتباطشان یا پدیده ی مورد مشاهده دستکاری می کند (بست1373،ص84)5.
با توجه به این تعاریف بالا، که در این تحقیق در شاخص قدرت نسبی و میانگین متحرک همگرا و اگر(سه گانه) به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است.
اطلاعات و داده ها مربوط به افزایش سرمایه و سود تقسیمی از طریق سی دی شرکت ره اورد نوین بورس اوراق بهادار تهران به دست آمده است و اطلاعات مربوط به تغییرات قیمت سهم و قیمت پایانی هر سهم از طریق سازمان اطلاع رسانی بورس اوراق بهادار وسایت آریا سهم جمع آوری شده و با استفاده از فرمول های تکنیکال تجزیه وتحلیل شده، ریسک و بازده هر یک محاسبه شده اند.
به دلیل تعددسیگنال خرید فروش در تحلیل تکنیکال باید هزینه معاملات نیزدر نظر گرفته شود.

10-3نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار:
انجام معاملات دربورس اوراق بهادار از طریق کارگزاران انجام می شود این کارگزاران که درانجام معاملات نقش نماینده خریدار وفروشنده راایفا میکنند،دارای مجوز کارگزاری از سازمان بورس اوراق بهادار می باشند ،ودر قبال انجام معامله کارمزد ازخریدار و فروشنده دریافت می کنند.
درمعاملات سهام هر یک از طرفین معامله کارمزدی از قرار 4در هزار مبلغ معامله به کارگزاری که معامله را از طرف انها انجام داده پرداخت خواهد کرد.حداقل کارمزد معاملات 15000ریال و حداکثر کارمزد دریافتی ازسوی کارگزار برابر100میلیون ریال است ( سازمان اطلاع رسانی وخدمات بورس،1388، ص186)1.
مجموع کارمزد خرید درهر معامله 5/0درصد است. که اجزای ان شامل 4/ 0در صد کار مزدکارگزاری،056/0 درصد سهم شرکت بورس ،004/0درصدمتعلق به شرکت سپرده گذاری مرکزی و04/0 درصدنیز سهم سازمان بورس است. ازمجموع 05/1 درصد کارمزد فروش نیز 4/0 درصدمتعلق به کارگزار،084/0 درصد شرکت بورس ،006/0 درصد شرکت سپرده گذاری مرکزی ،06/0 درصد سازمان بورس و5/0 درصد نیز مالیات است. لازم به ذکر است

11-3نکات در نظر گرفته شده در محاسبات تحقیق:
1-شاخص های مورد بررسی از پر کاربرد ترین شاخص های تحلیل تکنیکال در بورس اوراق بهادار می باشد. و داده های مورد نیاز برای تجزیه تجزیه و تحلیل آن در سایت ها و گزارشات مختلف بورس اوراق
بهادار در دسترس می باشد، به همین دلیل در میان حدود 100شاخص تکنیکال این دو شاخص مورد بررسی قرار گرفته است.
2-در بعضی از مواقع اتفاق می افتد که سیگنال خرید قبل از مجمع عمومی یا مجمع فوق العاده ی شرکت باشد . قبل از اینکه سیگنال فروش صادر شود نماد شرکت متوقف و بعد از مجمع نماد شرکت باز می شود،وبعد از آن سیگنال فروش صادر می شود.اگر مجمع سالیانه باشد، امکان تصمیم گیری در مورد تقسیم سودوتصویب آن وجود دارد.ویا در مجامع فوق العاده برای افزایش سرمایه شرکت تصمیم گیری می شود.دراین تحقیق سود تقسیمی ومنافع حاصل از افزایش سرمایه شرکت نیز در نظر گرفته شده است.
3-هر یک از شاخص های مورد بررسی در طول مدت تحقیق چندین بار سیگنال خریدو فروش صادر می کنند.این نشان دهنده این است که سرمایه گذارچندین بار اقدام به خرید وفروش سهام خواهد کرد.بازده هربار خرید وفروش بدست آمده ومیانگین آنها رابدست می آوریم، وبامیانگین بازده دیگری مقایسه می کنیم.
4-درمحاسبه بازده به نکات زیر درنظر گرفته شده است.
الف-مقدار سودی که ازتفاوت قیمت خرید وقیمت فروش سهم بدست می آید.
ب-مقدار سود حاصل از تصمیم گیری مجمع درموردتقسیم نقدی سود که بین زمان سیگنال خرید وفروش گرفته شود .
ج-مقدار سودحاصل ازحق تقدم سهام مربوط تصمیم مجمع شرکت در موردافزایش سرمایه شرکت که بین زمان خرید وفروش سهام گرفته شده باشد.
د-مقدار سود حاصل ازسود سهمی که به واسطه افزایش سرمایه از محل اندوخته وسود انباشته حاصل میشود (سینایی وخان بابایی،1385،ص82)124.
بازده استفاده از روش شاخص قدرت نسبی و میانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه) در طی دوره ،تحت تاثیر کارمزد چندین بار معاملات برروی سهام می باشد. این به علت تعدد سیگنال های خرید و فروش، می باشد. به همین دلیل بهتراست که هزینه معاملات نیز در نظر گرفته شود.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه درمورد گرمایی، دمش، نیمرخ

12-3شاخص قدرت نسبی
شاخص قدرت نسبی توسط آقای جی ولز وایلدر ابداع شد و بیشتر توسط تحلیل گران که دارای دید آینده نگر بودند، مورد استفاده قرار گرفت. خصوصا توسط معامله گران بورس کالا به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفت.
شاخص قدرت نسبی از نظر گروه جزء اسیلاتور های نرخ تغییر محسوب می شود شاخص قدرت نسبی در واقع سرعت تغیرات قیمت را نمایش می دهد.
شاخص قدرت نسبی سه اشکال اسیلاتور ها را بر طرف کرد.این سه اشکال شامل:
1-در برخی موارد اسیلاتورها به دلیل تغییرات سریع قیمت در چند روز قبل به شدت تغییر می کنند.
این تغییر سریع ممکن است به تفسیر نا درست و نتیجه ی نا مناسب بیانجامد.
2-یکی از مشکلات اسیلاتورهاتعیین معیار سنجش مناسب برای آنها می باشد.مثلا چه ارتفاعی در محور عمودی ،سیگنال خرید یا فروش تلقی می شود.
3-برای محاسبه ی انواع شاخص های اسیلاتور، نیاز به نگهداری حجم زیادی از اطلاعات می باشد(میرز، 2006 ،ص13) 125.
فرمول محاسبه ی آن به صورت زیر است:

مقدار میانگین افزایش قیمت ها در طی یک دوره ی مشخص
RS=_________________________________
مقدار میانگین کاهش قیمت ها در یک دوره ی مشخص

در این شاخص قیمت بسته شدن را در نظر گرفته می شود.و اختلاف قیمت بسته شدن را هر روز نسبت به روز قبل به دست آمده اگر افزایش یافته بود در ستون افزایش، و اگر کاهش یافته بود در ستون کاهش قرار می گیرد.
دوستون افزایش و کاهش جمع و میانگین آن به دست می آید. و از تقسیم میانگینRS به دست می آید.
این شاخص را برای دوره های متفاوت می توان محاسبه کرد .
جی.ولز وایلور که ابداع کننده ی این شاخص است، دوره 14روزه را پیشنهاد می کند.
هر چه طول دوره بیشتر باشد مقدار RSI پایدار تر و سیگنال کمتر و متعادل تری ایجاد می کند.
سیگنال های خرید و فروش شاخص قدرت نسبی RSI:
1-زمانی که شاخص RSIاز مرز 50 به طرف بالاعبور می کند، اقدام به خرید ،وهنگام عبور RSIاز همین مرز به طرف پایین اقدام به فروش سهام می کنند.
2-دو عدد30و70به عنوان مقادیر حدی پیشنهاد می کند که وقتی شاخص به عدد 70می رسد نشان دهنده ی این است که قیمت به قله نزدیک می شود. و هنگامی که به 30می رسد نشان دهنده ی این است که قیمت به کف خود نزدیک می شود.
3-یکی از مهمترین سیگنال های RSIمربوط به زمانی است که واگراییها بین قیمت وشاخص قدرت نسبی ایجاد شود،واگرایی صعودی سیگنال خرید و واگرایی نزولی سیکنال فروش است (لطفی ودرویش،1385،47)1.

13-3میانگین متحرک همگرا واگرا (سه گانه):
میانگین همگرا واگرا توسط آقای جراله اپل ابداع شد در دسته بندی جز اسیلاتور های دسته بندی می شودکه بر اساس اختلاف دو شاخص میانگین نمایی محاسبه می شود و در این شاخص نیز قیمت بسته شدن سهم هر روز در نظر گرفته می شود در این شاخص از یک میانگین متحرک سریع تر(معمولا12روزه) و یک میانگین متحرک کند تر(معمولا 26 روزه) استفاده می شود و از میانگین متحرک 9 روزه به عنوان خط سیگنال استفاده می شود.اگر از میانگین متحرک نمایی این روش دو بار میانگین متحرک نمایی گرفته شود .میانگین متحرک سه گانه تشکیل می شود.اگر از این میانگینها در محاسبه میانگین متحرک همگرا واگرا استفاده شود،میانگین متحرک همگراواگرا (سه گانه ) به دست میاید که شکل بهینه شده میانگین متحرک همگرا واگرا می باشد . ونسبت به میانگین متحرک همگرا واگرا سیگنال کمتر وزودتری ارسال میدارد باید توجه داشت که سیگنالهای معتبر در بازارهای بدون روند را نادیده بگیرید . و سیگنال های آن با سیگنال های میانگین متحرک همگرا واگرا یکسان است.

1-13-3سیگنال خرید و فروش میانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه)
1-اگر شاخص میانگین همگرا واگرا(سه گانه) به صورت نزولی وبه سمت پایین خط سیگنال را قطع کند،وپایین خط سیگنال قرار گیرد سیگنال فروش و اگر خط سیگنال را در هنگام عبور به سمت بالا قطع کند سیگنال خرید صادر شده است.
2-مقادیر حدی نمودار همگرا واگرا:
زمانی که مقدار میانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه) به شدت افزایش یافته است. احتمال به وجود آمدن یک قله در قیمت ها (و متعاقب آن شروع کاهش قیمت ها)بالااست و به عکس، زمانی که میانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه) شدیدا کاهش می یابد به احتمال زیاد به زودی قیمتها یک نقطه مینیمم (ومتعاقب آن شروع روندافزایش قیمتها )ایجاد خواهد نمود.
3-اگر قیمتی در حال افزایش بوده یا حول یک قیمت در حال نوسان جزئی باشد کاهش میانگین همگرا واگرا(سه گانه )نشان دهنده ی کاهش قیمت در آینده ی نزدیک است و به عکس، افزایش میانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه) نشان دهنده افزایش قیمتها در آینده نزدیک است (میرز، 2006 ،ص163) 126.

14-3محاسبات مربوط به ریسک:
دلیل اصلی نیاز به اندازه گیری مخاطره ایجاد توانایی برای تصمیم گیری های بهتر است (شباهنگ، 1385 ،ص88)2.
ریسک عبارت است از انحراف معیار نرخ بازده یک سهم در زمان معلوم(راعی وسعیدی ، 1388 ،ص97)1.

15-3بازده :
بازده سرمایه گذاری را از فرمول زیر به دست می آورند.
(1-3)
Ri =
Ri = بازده
?=درصد افزایش سرمایه
P1=قیمت سهام در زمان فروش
DPS=سود نقدی تقسیمی
P0=قیمت سهام در زمان خرید
?=درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات وآورده نقدی

16-3روش تجزیه وتحلیل داده ها
داده های به دست آمده از قسمتهای قبلی تحقیق به عنوان آگاهی های خام تحقیق به عنوان یافته های اولیه تحقیق در اختیار پژوهشگر می باشد .
پژوهشگر به دنبال راه حلی برای طبقه بندی وپردازش ونهایتا تحلیل داده ها میباشد ،تجزیه تحلیل عبارتست از روشی برای رسیدن به نتیجه تحقیق ومشخص شدن اینکه آیا فرضیه های محقق تایید می شود ویا رد میشود .برای تجزیه وتحلیل از آمار توصیفی و

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید