با( MACD(TEMA درزمان کاهش شاخص کل
باوجود بیشتر بودن درزمان رشد شاخص کل فرضیه ردمی شود
مقایسه میانگین ریسک سهام RSIبا(MACD(TEMA
باوجود بیشتر بودنRSIفرضیه ردمی شود
مقایسه میانگین ریسک سهام RSIبا MACD(TEMA)درزمان رشد شاخص کل
باوجود بیشتر بودنRSIفرضیه ردمی شود
مقایسه میانگین ریسک سهام RSIبا MACD(TEMA)درزمان کاهش شاخص کل
باوجود بیشتر بودن MACD(TEMA) فرضیه ردمی شود
مقایسه میانگین ریسک سهام RSI درزمان رشد شاخص کل با RSI درزمان کاهش شاخص کل
باوجود بیشتر بودن درزمان رشد شاخص کل فرضیه ردمی شود
مقایسه میانگین ریسک سهام MACD(TEMA) درزمان رشد شاخص کل با( MACD(TEMA درزمان کاهش شاخص کل
باوجود بیشتر بودن درزمان رشد شاخص کل فرضیه ردمی شود

فصل پنجم
نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه
بورس اوراق بهادار به عنوان مکانی برای جمع آوری پس انداز های مردم واز این طریق نیاز مالی شرکت های بزرگ را برطرف می کنند.سرمایه گذاران بستگی به نگرشی که دارند ممکن است بلند مدت ،میان مدت ،ویا کوتاه مدت در بورس سرمایه گذاری کنند.در بین روشهایی که برای سرمایه گذاری بین فعالان این بازار مرسوم است ،تحلیل تکنیکال جایگاه ویژه ای دارد در این تحقیق سعی شده دو روش پرکاربردتکنیکی در بورس یعنی میانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه) وشاخص قدرت نسبی مورد مقایسه قرار می گیر د وبه سرمایه گذاران کمک می کند که بستگی به تمایلاتشان روش با میانگین بازده بیشترویا روش با میانگین ریسک کمتر را انتخاب کنند.

2-5نتیجه گیری از ازمون فرضیه ها وتفسیر انها
1-2-5فرضیه اصلی اول تحقیق :
میانگین بازده سهام بااستفاده ازشاخص قدرت نسبی در شرکتهای فلزات اساسی بورس اوراق بهاداربیشتراز میانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه)می باشد.
نتیجه آزمون فرضیه :براساس یافته های بدست آمده از تحقیق فرضیه اصلی اول رد می شود.
تفسیر نتیجه آزمون :براساس نتایج بدست آمده از تحقیق ، میانگین بازده شاخص قدرت نسبی بیشتراز میانگین همگرا واگرا (سه گانه)می باشد.ولی این تفاوت معنی دار نیست وفرضیه رد می شود.
از نظر استفاده از شاخص تکنیکال شبیه تحقیق وانگ منزوچومی ولی آنها باشد .ولی انهااز شاخص های تکنیکال برای زمان ورودبه بازار استفاده کردند ولی در این تحقیق برای نشان دادن زمان خرید استفاده شده است.وبه نتایج مفیدی رسیدند.

2-2-5فرضیه فرعی اول:
میانگین بازده سهام با استفاده از شاخص قدرت نسبی در شرکتهای فلزات اساسی در بورس اوراق بهادار بیشتر از میانگین همگرا واگرا(سه گانه) در زمان رشد شاخص کل می باشد .
نتیجه آزمون فرضیه :براساس یافته های بدست آمده از تحقیق فرضیه فرعی اول رد می شود.
تفسیر نتیجه آزمون :براساس نتایج بدست آمده از تحقیق ، میانگین بازده شاخص قدرت نسبی بیشتراز میانگین همگرا واگرا (سه گانه) در زمان رشد شاخص کل می باشد.ولی این تفاوت معنی دار نیست وفرضیه رد می شود.
از نظراستفاده از روشهای تکنیکال و تقسیم دوره زمانی به دوره های کوچکتر شبیه تحقیق کوان وکیش بوده ولی شاخص های مورد بررسی انها میانگین متحرک ساده ،مومنتوم وحجم بود.وبا روش خرید ونگهداری مقایسه شده وبه نتایج مثبتی رسیدند.

3-2-5فرضیه فرعی دوم:
میانگین بازده سهام شاخص قدرت نسبی در شرکتهای فلزات اساسی در بورس اوراق بهادار بیشتر از میانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه) د ر زمان کاهش شاخص کل می باشد .
نتیجه آزمون فرضیه :براساس یافته های بدست آمده از تحقیق فرضیه فرعی دوم رد می شود.
تفسیر نتیجه آزمون :براساس نتایج بدست آمده از تحقیق ، میانگین بازده شاخص قدرت نسبی بیشتراز میانگین همگرا واگرا (سه گانه) د ر زمان کاهش شاخص کل می باشد.ولی این تفاوت معنی دار نیست وفرضیه رد می شود.
از نظر استفاده از روشهای تکنیکال سالهای مورد بررسی به دوران رونق و

4-2-5فرضیه فرعی سوم:
میانگین بازده سهام با استفاده با استفاده شاخص قدرت نسبی در شرکتهای فلزات اساسی در بورس اوراق بهادار در زمان رشد شاخص بیشتر از زمان کاهش شاخص می باشد.
نتیجه آزمون فرضیه :براساس یافته های بدست آمده از تحقیق فرضیه فرعی سوم رد می شود.
تفسیر نتیجه آزمون :براساس نتایج بدست آمده از تحقیق ، میانگین بازده شاخص قدرت نسبی در شرکتهای فلزات اساسی در بورس اوراق بهاداردرزمان رشد شاخص بیشتر از زمان کاهش شاخص می باشد.ولی این تفاوت معنی دار نیست وفرضیه رد می شود.
نفتسی در تحقیقی به مفید بودن روشهای تکنیکال در پیش بینی شاخص داوجونز پرداخت شباهت ان با این تحقیق استفاده از روشهای تکنیکال بود وتفاوت ان بررسی شاخص داوجونز به جای یک گروه شرکت بود.

5-2-5فرضیه فرعی چهارم:
میانگین بازده سهام با استفاده از میانگین همگرا واگرا (سه گانه)در شرکتهای فلزات اساسی بورس اوراق بهادار در زمان رشد شاخص کل بورس بیشتر از زمان کاهش شاخص کل بورس می باشد.
نتیجه آزمون فرضیه :براساس یافته های بدست آمده از تحقیق فرضیه فرعی چهارم رد می شود.
تفسیر نتیجه آزمون :براساس نتایج بدست آمده از تحقیق ، میانگین بازده میانگین همگرا واگرا(سه گانه) در شرکتهای فلزات اساسی در بورس اوراق بهاداردرزمان رشد شاخص بیشتر از زمان کاهش شاخص می باشد.ولی این تفاوت معنی دار نیست وفرضیه رد می شود.
همانند تحقیق لای وهمکاران به مقایسه دو روش تکنیکال وروش خرید نگهداری پرداخته وبه نتیجه بازده بیشتر روشهای تکنیکال نسبت به روش خرید ونگهداری بود.

6-2-5فرضیه اصلی دوم:
میانگین ریسک سهام بااستفاده از شاخص قدرت نسبی در شرکتهای فلزات اساسی بورس اوراق بهاداربیشتر بیشتر ازمیانگین متحرک همگرا واگرا (سه گانه)است.
نتیجه آزمون فرضیه :براساس یافته های بدست آمده از تحقیق فرضیه اصلی دوم رد می شود.
تفسیر نتیجه آزمون :براساس نتایج بدست آمده از تحقیق ، میانگین ریسک سهام با استفاده ازشاخص قدرت نسبی در شرکتهای فلزات اساسی در بورس اوراق بهادار بیشتر ازمیانگین همگراواگرا (سه گانه) می باشد.ولی این تفاوت معنی دار نیست وفرضیه رد می شود.
از نظر استفاده از روشهای تکنیکال و سالهای مورد بررسی شامل دوران رونق ورکود بورس می باشد شبیه تحقیق (لای،بالاچاندرومات نور )بوده ولی در این تحقیق بازده مورد بررسی قرار گرفت ونتیجه ان بازده بیشتر از روش خرید ونگهداری بود.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با واژگان کلیدی bilinguals، monolinguals، advantages

7-2-5فرضیه فرعی اول ریسک:
میانگین ریسک سهام با استفاده از شاخص قدرت نسبی درشرکتهای فلزات اساسی بورس اوراق بهادار بیشتر از میانگین متحرک همگراواگرا(سه گانه)در زمان رشد شاخص کل بورس می باشد .
نتیجه آزمون فرضیه :براساس یافته های بدست آمده از تحقیق فرضیه فرعی اول ریسک رد می شود.
تفسیر نتیجه آزمون :براساس نتایج بدست آمده از تحقیق ، میانگین ریسک سهام با استفاده ازشاخص قدرت نسبی در شرکتهای فلزات اساسی بورس اوراق بهادار بیشتر ازمیانگین همگراواگرا (سه گانه) درزمان رشد شاخص می باشد.ولی این تفاوت معنی دار نیست وفرضیه رد می شود.
از نظر به کار گیری روشهای تکنیکال شبیه تحقیق امیری هنزکی بود ولی آقای هنزکی فقط بازده را بررسی کرده بود و ریسک در تحقیق ایشان جایی نداشت.

8-2-5فرضیه فرعی دوم ریسک:
میانگین ریسک سهام با استفاده از شاخص قدرت نسبی درشرکتهای فلزات اساسی بورس اوراق بهادار بیشتراز میانگین متحرک همگراواگرا (سه گانه)در زمان کاهش شاخص کل بورس می باشد.
نتیجه آزمون فرضیه :براساس یافته های بدست آمده از تحقیق فرضیه فرعی دوم ریسک رد می شود.
تفسیر نتیجه آزمون :براساس نتایج بدست آمده از تحقیق ، میانگین ریسک سهام با استفاده ازشاخص قدرت نسبی در شرکتهای فلزات اساسی بورس اوراق بهادار کمتر ازمیانگین همگراواگرا (سه گانه)درزمان کاهش شاخص کل می باشد. پس فرضیه رد می شود.
شباهت این تحقیق با تحقیق اقای زالی مقایسه دو روش می باشد ولی فقط یکی از روشها تکنیکال بوده و روش دیگر خرید ونگهداری می باشد

9-2-5فرضیه فرعی سوم ریسک:
میانگین ریسک سهام بااستفاده از شاخص قدرت نسبی درشرکتهای فلزات اساسی بورس اوراق بهاداردرزمان رشد شاخص کل بورس بیشترازمیانگین ریسک سهام با شاخص قدرت نسبی در زمان کاهش شاخص می باشد.
نتیجه آزمون فرضیه :براساس یافته های بدست آمده از تحقیق فرضیه فرعی سوم ریسک رد می شود.
تفسیر نتیجه آزمون :براساس نتایج بدست آمده از تحقیق ، میانگین ریسک سهام با استفاده ازشاخص قدرت نسبی در شرکتهای فلزات اساسی بورس اوراق بهادار درزمان رشد شاخص کل بورس بیشتراز میانگین ریسک قدرت شاخص نسبی در زمان کاهش شاخص کل می باشد.ولی این تفاوت معنا دار نیست. پس فرضیه رد می شود.
در بسیاری از تحقیقات مانند تحقیق اقای چراغی فقط بازده مورد بررسی قرار گرفته وریسک در تحقیق ایشان جایی ندارد. ولی از نظر به کار گیری روشهای تکنیکال دارای شباهت می باشند

10-2-5فرضیه چهارم فرعی :
میانگین ریسک سهام با استفاده از میانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه) در شرکتهای فلزات اساسی بورس اوراق بهادار در زمان رشد شاخص کل بیشتر از ریسک سرمایه گذاری با میانگین همگرا واگرا(سه گانه)در زمان کاهش شاخص کل است .
نتیجه آزمون فرضیه :براساس یافته های بدست آمده از تحقیق فرضیه فرعی چهارم ریسک رد می شود.
تفسیر نتیجه آزمون :براساس نتایج بدست آمده از تحقیق ، میانگین ریسک سهام با استفاده ازمیانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه) در شرکتهای فلزات اساسی بورس اوراق بهادار درزمان رشد شاخص کل بورس بیشتراز میانگین ریسک میانگین متحرک همگراواگرا(سه گانه) در زمان کاهش شاخص کل می باشد.ولی این تفاوت معنا دار نیست. پس فرضیه رد می شود.
از نظر به کار گیری روش میانگین همگرا واگرا شبیه تحقیق بروک وهمکاران می باشد ولی در تحقیق ایشان از میانگین همگرا واگرا( یگانه) استفاده شده بود و تفاوت دیگر بررسی بازده بود و ریسک در نظر گرفته نشده بود .
3-5نتیجه گیری کلی تحقیق:
نتیجه کلی تحقیق این است که میانگین بازده وریسک سهام دو روش تکنیکال شاخص قدرت نسبی و میانگین همگرا واگرا (سه گانه) در گروه فلزات اساسی با یکدیگر تفاوت معناداری ندارند.و فرضیه های تحقیق رد می شوند.نکته قابل توجه این است که میانگین ریسک وبازده هر کدام از روشهای مورد بررسی زمانهایی که شاخص کل روند افزایشی داشته با همان روش زمان در زمانی که شاخص کل روند کاهشی داشته تفاوت معناداری ندارد.
باتوجه به نتایج بدست آمده از این تحقیق می توان برای افزایش بازده وجلوگیری اززیان که باعث دلسردی بسیاری از فعالان بازار می شود به آنها این پیشنهاد کاربردی را ارایه داد که با توجه به شاخص های تکنیکال روند شاخص کل بازارسرمایه را پیش بینی کرده و زمانی که برای شاخص کل افزایش پیش بینی می شود ، اقدام به سرمایه گذاری کرد .وبا ادغام شاخص های تکنیکال مخصوصا دو شاخص مورد بررسی در این تحقیق و در نظر گرفتن نسبتهای مالی شرکتها (تحلیل بنیادی )می توان به بازده قابل قبولی رسید.

5-5پیشنهاد ات برای تحقیقات اتی
1)در پیشنهاد برای تحقیقات آتی برای فرضیه اصلی اول پیشنهاد می شود بازده سهام با استفاده از میانگین همگرا واگرا(سه گانه)با روش تکنیکال مومنتوم مورد مقایسه قرار گید .
2) برای فرضیه فرعی اول پیشنهاد می شود بازده سهام با استفاده از شاخص قدرت نسبی ومیانگین همگرا واگرا(سه گانه) برای دوره زمانی که شاخص کل بورس روند افزایشی داشته برای نمونه ای از کل شرکتهای بورس اوراق بهادار مورد مقایسه قرار گیرند.
3)برای فرضیه فرعی دوم پیشنهاد می شود بازده سهام با استفاده از شاخص قدرت نسبی ومیانگین همگرا واگرا(سه گانه) در 50شرکت فعالتر بورس اوراق بهادار در دوره زمانی که شاخص کل روند کاهشی

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید