داشته مورد مقایسه قرار گیرند.
4)برای فرضیه فرعی سوم پیشنهاد می شود بازده سهام با استفاده از شاخص قدرت نسبی در گروه شرکتهای سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار در زمان رشد شاخص کل بورس با زمانکاهش شاخص کل بورس اوراق بهادار مقایسه شود.
5)درپیشنهاد برای تحقیقات اتی فرضیه اول ریسک نیم واریانس (نا مطلوب)سهام با استفاده از شاخص قدرت نسبی و میانگین همگرا واگرا (سه گانه)مورد مقایسه قرار گیرد.
6)برای فرضیه دوم ریسک پیشنهاد می شود در تحقیقی به مقایسه ریسک سهام با استفاده از شاخص قدرت نسبی ونوار بولینگردر زمان کاهش شاخص کل پرداخته شود.
7)برای فرضیه سوم ریسک پیشنهاد می شود در تحقیقی ریسک نیم واریانس (نامطلوب) سهام با استفاده از ادغام دو روش شاخص قدرت نسبی ومیانگین همگرا واگرا (سه گانه)با ریسک کل بازار مورد مقایسه قرارگیرد.

پیوست ها

پیوست الف) جداول اماری
جدول31-4 آماره های توصیفی بازده سهام
زمان شاخص
میانگین بازده
تعداد
انحراف معیار بازده
زمان رشد شاخص
0.195958525
223
0.596222
زمان کاهش شاخص
0.121129794
175
0.333114

زمان شاخص
نام شرکت
میانگین بازده
تعداد
انحراف معیار بازده
زمان رشد شاخص

الومتک
0.065359633
24
0.137241

آلومنینیم پارس
0.054601536
13
0.103041

تولیدی قطعات فولادی
0.107916181
29
0.156272

صنعتی سپاهان
0.347531164
6
0.645928

صنعتی سرمایه گذاری سپنتا
0.033795924
16
0.082033

فروسیلیس
0.830248404
7
1.28818

کالسیمین
0.322203914
19
0.848483

صنعتی سدید
0.178358611
27
0.220793

لوله ماشین سازی ایران
0.064434426
34
0.131586

مس باهنر
0.263464514
19
0.516178

ملی سرب ورودی
1.495477214
4
2.97876

نورد آلومینیم
0.229480323
25
0.5507
زمان کاهش شاخص

الومتک
0.062097229
21
0.102348

آلومنینیم پارس
-0.032923268
2
0.063829

تولیدی قطعات فولادی
0.200248324
21
0.424422

صنعتی سپاهان
0.203552863
10
0.315695

صنعتی سرمایه گذاری سپنتا
0.470940417
7
0.932333

فروسیلیس
-0.040730258
7
0.244121

کالسیمین
0.130912776
24
0.29222

صنعتی سدید
0.016395153
2
0.005684

لوله ماشین سازی ایران
0.140461194
19
0.159813

مس باهنر
0.146286465
21
0.438039

ملی سرب ورودی
0.041191083
25
0.185638

نورد آلومینیم
0.04762823
16
0.137199

شاخص
میانگین بازده
تعداد
انحراف معیار بازده
RSI
0.203550464
172
0.604835
MACD(TEMA)
0.132210405
227
0.397563

شاخص
نام شرکت
میانگین بازده
تعداد
انحراف معیار بازده
RSI

الومتک
0.108778071
20
0.126909

آلومنینیم پارس
0.03831653
7
0.103549

تولیدی قطعات فولادی
0.20826329
20
0.374235

صنعتی سپاهان
0.557565987
5
0.715326

صنعتی سرمایه گذاری سپنتا
0.12190778
11
0.270469

فروسیلیس
0.281893914
8
0.961721

کالسیمین
0.237037325
17
0.712145

صنعتی سدید
0.142157472
16
0.205651

لوله ماشین سازی ایران
0.094225383
23
0.16502

مس باهنر
0.259615001
17
0.531838

ملی سرب ورودی
0.682179804
10
1.875035

نورد آلومینیم
0.128393288
18
0.221804
MACD
(TEMA)

الومتک
0.027884463
25
0.104902

آلومنینیم پارس
0.046969716
8
0.107003

تولیدی قطعات فولادی
0.105650609
30
0.235106

صنعتی سپاهان
0.121171426
11
0.189584

صنعتی سرمایه گذاری سپنتا
0.208027677
12
0.70536

فروسیلیس
0.545245953
6
1.118659

کالسیمین
0.201313325
26
0.536029

صنعتی سدید
0.192852142
14
0.226076

لوله ماشین سازی ایران
0.089744978
30
0.131597

مس باهنر
0.159321153
23
0.434139

ملی سرب ورودی
0.009994099
19
0.087222

نورد آلومینیم
0.182086111
23
0.564801

شاخص
زمان شاخص
میانگین بازده
تعداد
انحراف معیار بازده
RSI

زمان رشد شاخص
0.240095888
107
0.727652

زمان کاهش شاخص
0.143391075
65
0.307546
MACD
(TEMA)
زمان رشد شاخص
0.155245613
116
0.441256

زمان کاهش شاخص
0.1079754
110
0.348038

شاخص
زمان شاخص
نام شرکت
میانگین بازده
تعداد
انحراف معیار بازده
RSI

زمان رشد شاخص

الومتک
0.101579
12
0.143423

آلومنینیم پارس
0.038317
7
0.103549

تولیدی قطعات فولادی
0.164974
11
0.195819

صنعتی سپاهان
0.931451
2
1.02594

صنعتی سرمایه گذاری سپنتا
0.05454
7
0.04745

فروسیلیس
0.695557
4
1.291081

کالسیمین
0.319027
8
1.039435

صنعتی سدید
0.160124
14
0.214513

لوله ماشین سازی ایران
0.055704
18
0.110981

مس باهنر
0.404665
9
0.686674

ملی سرب ورودی
2.004314
3
3.428707

نورد آلومینیم
0.159161
12
0.254731

زمان کاهش شاخص

الومتک
0.119577
8
0.105685

تولیدی قطعات فولادی
0.261173
9
0.528172

صنعتی سپاهان
0.308309
3
0.513928

صنعتی سرمایه گذاری سپنتا
0.239802
4
0.458499

فروسیلیس
-0.13177
4
0.186854

کالسیمین
0.164157
9
0.237128

صنعتی سدید
0.016395
2
0.005684

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه درمورد دمش، پرتوهای، گرمایی

لوله ماشین سازی ایران
0.232902
5
0.258283

مس باهنر
0.096434
8
0.223948

ملی سرب ورودی
0.115551
7
0.326129

نورد آلومینیم
0.066857
6
0.133041
MACD
(TEMA)

زمان رشد شاخص

الومتک
0.029141
12
0.126293

آلومنینیم پارس
0.073601
6
0.108676

تولیدی قطعات فولادی
0.073048
18
0.11947

صنعتی سپاهان
0.055571
4
0.059649

صنعتی سرمایه گذاری سپنتا
0.017662
9
0.101289

فروسیلیس
1.009837
3
1.547005

کالسیمین
0.324514
11
0.734542

صنعتی سدید
0.197996
13
0.234453

لوله ماشین سازی ایران
0.074256
16
0.154724

مس باهنر
0.136384
10
0.275441

ملی سرب ورودی
-0.03103
1
.

نورد آلومینیم
0.29439
13
0.733178

زمان کاهش شاخص

الومتک
0.026725
13
0.085935

تولیدی قطعات فولادی
-0.03292
2
0.063829

صنعتی سپاهان
0.154555
12
0.345424

صنعتی سرمایه گذاری سپنتا
0.158657
7
0.231551

فروسیلیس
0.779126
3
1.429365

کالسیمین
0.080655
3
0.296201

صنعتی سدید
0.110966
15
0.327138

لوله ماشین سازی ایران
0.107447
14
0.101867

مس باهنر
0.176965
13
0.53653

ملی سرب ورودی
0.012273
18
0.089166

نورد آلومینیم
0.036091
10
0.145412

جدول32-4 آماره های توصیفی ریسک سهام

زمان شاخص
میانگین ریسک
تعداد
انحراف معیار ریسک
زمان رشد شاخص
0.553419
23
0.764417
زمان کاهش شاخص
0.301353
22
0.296667

زمان شاخص
نام شرکت
میانگین ریسک
تعداد
انحراف معیار ریسک
زمان رشد شاخص

الومتک
0.134858
2
0.012113

آلومنینیم پارس
0.106112
2
0.003626

تولیدی قطعات فولادی
0.157645
2
0.053986

صنعتی سپاهان
0.542794
2
0.683271

صنعتی سرمایه گذاری سپنتا
0.07437
2
0.03807

فروسیلیس
1.419043
2
0.180966

کالسیمین
0.886988
2
0.215592

صنعتی سدید
0.220294
2
0.008176

لوله ماشین سازی ایران
0.132852
2
0.030931

مس باهنر
0.481058
2
0.290786

ملی سرب ورودی
3.428707
1
.

نورد آلومینیم
0.493955
2
0.338313
زمان کاهش شاخص

الومتک
0.09581
2
0.013965

آلومنینیم پارس
0.063829
1
.

تولیدی قطعات فولادی
0.436798
2
0.129223

صنعتی سپاهان
0.37274
2
0.199671

صنعتی سرمایه گذاری سپنتا
0.943932
2
0.686506

فروسیلیس
0.241528
2
0.07732

کالسیمین
0.282133
2
0.063646

صنعتی سدید
0.005684
1
.

لوله ماشین سازی ایران
0.180075
2
0.110603

مس باهنر
0.380239
2
0.221029

ملی سرب ورودی
0.207648
2
0.167557

نورد آلومینیم
0.139227
2
0.008748

شاخص
میانگین ریسک
تعداد
انحراف معیار ریسک
RSI
0.500855
23
0.724551
MACD(TEMA)
0.356307
22
0.41597

شاخص
نام شرکت
میانگین ریسک
تعداد
انحراف معیار ریسک
RSI

الومتک
0.124554
2
0.026685

آلومنینیم پارس
0.103549
1
.

تولیدی قطعات فولادی
0.361996
2
0.23501

صنعتی سپاهان
0.769934
2
0.362047

صنعتی سرمایه گذاری سپنتا
0.252975
2
0.290655

فروسیلیس
0.738967
2
0.780806

کالسیمین
0.638282
2
0.567317

صنعتی سدید
0.110099
2
0.147664

لوله ماشین سازی ایران
0.184632
2
0.104158

مس باهنر
0.455311
2
0.327197

ملی سرب ورودی
1.877418
2
2.193854

نورد آلومینیم
0.193886
2
0.086048
MACD
(TEMA)

الومتک
0.106114
2
0.028537

آلومنینیم پارس
0.086253
2
0.031712

تولیدی قطعات فولادی
0.232447
2
0.159773

صنعتی سپاهان
0.1456
2
0.121553

صنعتی سرمایه گذاری سپنتا
0.765327
2
0.939091

فروسیلیس
0.921603
2
0.884452

کالسیمین
0.53084
2
0.288078

صنعتی سدید
0.226076
1
.

لوله ماشین سازی ایران
0.128295
2
0.037375

مس باهنر
0.405986
2
0.184618

ملی سرب ورودی
0.089166
1
.

نورد آلومینیم
0.439295
2
0.415613

پیوست ب) خروجی نرم افزار SPSS
تجزیه و تحلیل فرضیه دوم

تجزیه و تحلیل فرضیه دوم

منابع و ماخذ

منابع فارسی:

1. امیری هنزکی ،ح ،1374،”بررسی نقش تحلیل تکنیکی در تجزیه وتحلیل اوراق بهادار” ،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران
2. پارکرجونز،چ، ترجمه رضا تهرانی و عسگر نوربخش ،1384 ،”مدیریت سرمایه گذاری”، انتشارات نگاه دانش
3. توماس م ، ترجمه شمس سمیعی فر ومحمد شعبانعلی 1384،”پیش بینی قیمت سهام در بورس به تحلیل تکنیکال ” ،انتشارات نص
4. جهانخانی ،ع وعلی پارساییان ،1374،”بورس اوراق بهادار “انتشارات دانشگاه مدیریت دانشگاه تهران،
5. خاکی،غ،1384 ،”روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی” ،انتشارات بازتاب
6. راعی ،ر، و علی سعیدی،1388،”مبانی مهندسی مالی ومدیریت ریسک،انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)”
7. سلطان زالی ،م،1383،”بررسی سودمندی روش تحلیل تکنیکیدر تجزیه وتحلیل اوراق بهادار موجود در بورس تهران “،پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی،دانشگاه حسابداری ومدیریت دانشگاه شهید بهشتی
8. سینایی،ح، و جلیل خان بابایی ،1385،”بررسی بازدهی حاصل از بکارگیری روش های DSMAوروش خرید ونگهداری در بورس اوراق بهادار تهران “،بررسی های حسابداری وحسابرسی ،شماره 43
9. شباهنگ

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید