عنوان کامل پایان نامه :

 مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با بهره گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی(نمونه: شهر سمیرم)

قسمتی از متن پایان نامه :

روش پژوهش

پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی می باشد که با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته می باشد.  در این پژوهش آغاز با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و بهره گیری از  نظرات کارشناسان و متخصصین امر در زمینه مدیریت بحران عوامل و پارمترهای موثر در مکان یابی مراکز امداد رسانی در هنگام وقوع بحران شناسایی گردید. سپس برای تعیین اهمیت و ارزش هر یک از معیارها و عناصر موثر در تصمیم از مدل AHP بهره گیری شده که پرسشنامه ای  طراحی و در بین کارشناسان و متخصصین توزیع گردید. در مرحله بعد با بهره گیری از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار Expert Choice  وزن هر یک از عناصر تصمیم تعیین گردید. سپس با بهره گیری از روش میدانی نقشه های محدوده مورد مطالعه ضمن به روز رسانی تهیه گردید. در مرحله بعد کلیه لایه های اطلاعاتی به رستر تبدیل شدند. سپس با در نظر داشتن نوع لایه و ضوابط مربوط به هر لایه، لایه ها با بهره گیری از ابزار distance آماده سازی شدند. خاطر نشان می گردد ابزار distance برای لایه های که از نوع فاصله بودند به کار رفته می باشد. سپس تمامی لایه ها براساس ضوابط و قوانین مربوط به خود با بهره گیری از ابزار Reclassify به گونه مجدد طبقه بندی شدند. در نهایت با بهره گیری از روش Index overlay لایه ها با یکدیگر ترکیب شدند.

 

1-7 کاربرد نتایج پژوهش

 • استانداری اصفهان
 • سازمان مسکن و شهرسازی اصفهان
 • فرمانداری سمیرم
 • شهرداری سمیرم
 • سازمان مسکن و شهرسازی سمیرم
 • سازمان حفاظت محیط زیست سمیرم
 • مهندسین مشاور سمیرم
 • دانشجویان، محققان و دانش پژوهان رشته های مختلف مرتبط با شهر

 

1-8 معضلات پژوهش

 • به روز نبودن اطلاعات و آمارهای موجود
 • عدم وجود شاخص ها و استانداردهای مدون و بومی شده برای کاربری ها و متغیرهای این پژوهش
 • عدم همکاری سازمان ها و پرسنل سازمان ها
 • عدم وجود منابع کافی در ارتباط با موضوع

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

1- آیا مکان یابی مراکز امداد و نجات در شهر سمیرم طبق ضوابط مکانیابی و شهرسازی می باشد؟

2-  مناسب ترین مکان برای ایجاد پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران در شهر سمیرم کجاست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه