عنوان کامل پایان نامه :

 مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با بهره گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی(نمونه: شهر سمیرم)

قسمتی از متن پایان نامه :

مقصود از روش پژوهش و پژوهش، ارائه مهارت‌ها و تجربه‌هایی می باشد که دستیابی به هدف را آسان تر و عملی تر می سازد و با صرف وقت کمتر، نتایج بیشتری به دست می آید. امروزه پیچیدگی مسائل شهری باعث شده می باشد معیارهای متعددی در مکان گزینی تأثیر‌گذار باشند که تحلیل آنها با روش های سنتی نظیر روی هم گذاری دستی نقشه ها  به دلیل حجم زیاد داده ها، امکان پذیر نمی باشد. پس بهره گیری از ابزار توانمدی زیرا GIS و روش ها و مدل های تصمیم گیری در مکان یابی، کمک مؤثری به برنامه ریزان شهری در انتخاب مکان های مطلوب برای هدف مشخص می نماید. در این پژوهش پس از ارزیابی مدل های ارائه شده در فصل دوم و در نظر داشتن شرایط و منابع موجود، سرانجام مدل تحلیل سلسله مراتب (AHP) را به دلیل داشتن مبانی تئوریک قوی، دقت بالا، سهولت بهره گیری، دارا بودن ارزش، اعتبار و درستی و دقت نتیجه، به عنوان مدل مناسب برگزیدیم.

از بُعد قلمرو پدیده ها اعم از اینکه به شکل طبیعی وجود داشته باشند و یا اینکه در نتیجه ارتباط بشر با محیط به وجود آمده و شکل گرفته باشند، به دلیل اشغال فضایی و قرار گیری در بستر محیط خود به خود در حیطه مطالعات جغرافیایی جای می گیرند. شهر نیز از پدیده هایی می باشد که تبلور نوع خاصی از ارتباط بشر با محیط طبیعی و بستر جغرافیایی آن می باشد. پس انجام مطالعات جغرافیایی در چارچوب طرح های توسعه شهری امری ضروری برای دستیابی به اطلاعات پایه ای از محیط می باشد (اخگر، 1387: 40). محیط جغرافیایی که شهر در اشکال و ابعاد مختلف و یا عملکردهای متفاوت بر پهنه آن جای گرفته می باشد، میدان و فضای فعالیت و پویش شهری می باشد. ویژگی های طبیعی همانند شکل زمین، ساختمان زمین شناسی، خصوصیات زلزله خیزی، جهت گسل‌ها، خصوصیات آب و هوایی، منابع آب و خاک و پوشش گیاهی و مجموعه‌های زیستی مجاور آن نه در شکل توصیفی، که در مجموعه ای آمیخته و مرتبط با هم، در حیطه اقدام مطالعات جغرافیایی قرار می گیرند. آن چیز که که اهمیت ویژه ای دارد، شناخت و برقراری ارتباط ای معقول  و متناسب میان اجزای تشکیل دهنده محیط طبیعی می باشد و این دقیقاً همان کاری می باشد که جغرافیا در بُعد کاربردی خود به عهده دارد. در واقع اشکال تأثیرپذیری پدیده های حاصل از اعمال نفوذ بشر در محیط و چگونگی تأثیرپذیری این پدیده ها از داده های طبیعی محیط، ما را به خوبی از اهمیت مطالعات جغرافیایی، یعنی این بستر وقوع تمام پدیده هاآگاه می سازد (رهنمایی، 1382: 2-8).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- آیا مکان یابی مراکز امداد و نجات در شهر سمیرم طبق ضوابط مکانیابی و شهرسازی می باشد؟

2-  مناسب ترین مکان برای ایجاد پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران در شهر سمیرم کجاست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه