عنوان کامل پایان نامه :

 مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با بهره گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی(نمونه: شهر سمیرم)

قسمتی از متن پایان نامه :

روش پژوهش

پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی می باشد که با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته می باشد.  در این پژوهش آغاز با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و بهره‌گیری از  نظرات کارشناسان و متخصصین امر در زمینه مدیریت بحران عوامل و پارمترهای موثر در مکان یابی مراکز امداد رسانی در هنگام وقوع بحران شناسایی گردید. سپس برای تعیین اهمیت و ارزش هر یک از معیارها و عناصر موثر در تصمیم از مدل AHP بهره گیری شده که پرسشنامه ای  طراحی و در بین کارشناسان و متخصصین توزیع گردید. در مرحله بعد با بهره گیری از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار Expert Choice  وزن هر یک از عناصر تصمیم تعیین گردید. سپس با بهره گیری از روش میدانی نقشه های محدوده مورد مطالعه ضمن به روز رسانی تهیه گردید. در مرحله بعد کلیه لایه های اطلاعاتی به رستر تبدیل شدند. سپس با در نظر داشتن نوع لایه و ضوابط مربوط به هر لایه، لایه ها با بهره گیری از ابزار distance آماده سازی شدند. خاطر نشان می گردد ابزار distance برای لایه های که از نوع فاصله بودند به کار رفته می باشد. سپس تمامی لایه ها براساس ضوابط و قوانین مربوط به خود با بهره گیری از ابزار Reclassify به گونه مجدد طبقه بندی شدند. در نهایت با بهره گیری از روش Index overlay لایه ها با یکدیگر ترکیب شدند.

 

3-4-1 اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

روش تحلیل فرآیند سلسله مراتبی، بر پایه ی اصول بدیهی زیر بنا شده می باشد:

اصل اول – شرط معکوسی: اگر ترجیح عنصر A بر عنصر B، برابر n باشد، ترجیح عنصر B بر عنصر A، برابر 1/n خواهد بود.

اصل دوم- همگنی: عنصر  Aو عنصرB، بایستی همگن و قابل قیاس باشند. به بیانی دیگر برتری عنصر A بر عنصر B، نمی تواند بی نهایت یا صفر باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اصل سوم – وابستگی: هر عنصر سلسله مراتبی به عنصر سطح بالاتر خود وابسته می باشد و این وابستگی به صورت خطی تا بالاترین سطح ادامه دارد.

اصل چهارم- انتظارات: یعنی هر گاه تغییری در ساختار سلسله مراتبی رخ دهد، فرآیند ارزیابی، بایستی مجددا انجام گردد (زبردست، 1380: 8).

 

3-4-2 مزایای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

فرآیند تحلیل سلسل مراتبی، با تجزیه مسائل مشکل و پیچیده، آنها را به شکلی ساده که با ذهن و طبیعت بشر مطابقت داشته باشد، تبدیل می کند. به بیانی دیگر، مسائل پیچیده را از طریق تجزیه آن به عناصر جزئی که به صورت سلسله مراتبی به هم مرتبط بوده و ارتباط هدف اصلی مسئله با پایین ترین سطح سلسله مراتبی مشخص می باشد، به شکل ساده‌تری در می آورد. این فرآیند، مجموعه ای از قضاوت ها ( تصمیم‌گیری ) و ارزش گذاری های شخصی به یک شیوه منطقی می باشد. به طوری که، از یک طرف، وابسته به تصورات شخصی، جهت شکل دادن و طرح ریزی نظم سلسله مراتبی یک مسأله بوده و از طرف دیگر، به منطق، درک و تجربه جهت تصمیم گیری و قضاوت نهایی نیاز دارد (اصغر پور، 1387: 112). ویژگی هایی که ساعتی، در مورد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی اظهار می کند به تبیین زیر می باشد:

  • یگانگی و یکتایی: فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، یک مدل یگانه، ساده و انعطاف پذیر برای حل محدوده‌ی وسیعی از مسائل بدون ساختار می باشد که به راحتی، برای همگان، قابل درک می باشد.
  • پیچیدگی: برای حل مسائل پیچیده، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، توجه سیستمی و تحلیل جزء به جزء را به صورت توأم و هم زمان به کار می برد. عموما، افراد، در تحلیل مسائل، یا کل نگری کرده و یا فقط به جزئیات پرداخته و کلیات را رها می کنند. در حالی که، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، هر دو بعد را با هم به کار می بندد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- آیا مکان یابی مراکز امداد و نجات در شهر سمیرم طبق ضوابط مکانیابی و شهرسازی می باشد؟

2-  مناسب ترین مکان برای ایجاد پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران در شهر سمیرم کجاست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه