مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با بهره گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی(نمونه: شهر سمیرم)

قسمتی از متن پایان نامه :

برپایی یک ساختار و قالب درختی و رده ای

تبدبل موضوع یا مسأله مورد مطالعه به یک ساختار سلسله مراتبی، یکی از مهم ترین مراحل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به شمار می رود. درخت سلسله مراتبی، دارای سه سطح اصلی هدف، معیارها و گزینه ها می باشد که سطح معیار آن، قابل تقسیم به زیر معیارهای متعددی می باشد. هدف، به پرسش اصلی پژوهش یا مشکلی که بایستی حل گردد، اطلاق می گردد که بالاترین سطح درخت سلسله مراتبی می باشد و تنها یک پارامتر دارد که انتخاب آن، وظیفه بالاترین سطح تصمیم گیری پروژه می باشد ( رستگار، 1388: 31). معیارها، دومین سطح درخت سلسله مراتبی پس از هدف می باشند. ملاک های متضمن هدف و سازنده آن، معیار، نامیده می گردد که در واقع، سنگ محک هدف یا وسیله اندازه گیری آن می باشد. هر اندازه، معیارها، بیشتر، اجزای هدف را پوشش دهند و بیشتر، اظهار کننده هدف باشند، احتمال گرفتن نتیجه دقیق تر، افزایش خواهد پیدا نمود. سطح آخر هر درخت سلسله مراتبی، گزینه هایی هستندکه باهم مقایسه شده و برای انتخاب، در رقابت با هم هستند (سرور، 1383: 4).

 

3-4-3-2 تبیین ضریب اهمیت معیارها و زیر معیارها از طریق مقایسه زوجی

تعیین ضریب اهمیت (وزن) معیارها و زیر معیارها، به کمک ماتریس سنجش دوتایی امکان پذیر می باشد که تمام معیارها، نسبت به یکدیگر و دو به دو مقایسه و ارزیابی می شوند. در روش AHP، مقایسه زوجی بین معیارها و زیر معیارها براساس یک مقیاس نسبی وزنی و به صورت کمّی انجام می گردد. مقیاس 9 کمیتی ساعتی با مقادیر 1 تا 9، برای مقایسه زوجی معیارها و به مقصود تعیین اندازه اولویت های نسبی دو معیار به کار می رود (قدسی پور، 1385: 68).

  • روش حداقل مربعات، 2- روش حداقل مربعات لگاریتمی، 3- روش بردار ویژه، 4- روش های تقریبی، که از بین روش های مذکور، روش بردار ویژه، بیشترمورد بهره گیری قرار گرفته می باشد. اما اگر، ماتریس سنجش، دارای ابعاد بزرگ تری باشد، محاسبه مقادیر بردارهای ویژه به صورت دستی، طولانی و وقت گیر خواهد بود، مگر اینکه از نرم افزارهایی مانند Expert Choice، بهره گیری گردد ( زبردست، 1380: 8).خاطر نشان می گردد که برنامه مارینونی در GIS نیز، از روش بردار ویژه جهت محاسبه ضریب اهمیت معیارها بهره گیری می کند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- آیا مکان یابی مراکز امداد و نجات در شهر سمیرم طبق ضوابط مکانیابی و شهرسازی می باشد؟

2-  مناسب ترین مکان برای ایجاد پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران در شهر سمیرم کجاست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه