عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر ارمنستان درتوسعه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

ادبیات پژوهش

در ارتباط با جمهوری ارمنستان تعدادی کتب ومقاله نگاشته شده می باشد مانند؛ روشندل (1375) درکتابی با عنوان: سیاست و حکومت در ارمنستان، که توسط وزارت امورخارجه ( موسسه چاپ و انتشار) منتشرگردیده به مطالعه تأثیر حکومت و سیاست درکشورارمنستان پرداخته می باشد.واعظی (1384) درکتابی با عنوان؛ ژئوپلتیک بحران در آسیای مرکزی و قفقاز ( بنیان ها و بازیگران )، که توسط وزارت امورخارجه به چاپ رسانیده به بحث وبررسی درارتباط با ژئوپلیتیک بحران درآسیای مرکزی وقفقاز، خصوصا” کشور ارمنستان پرداخته می باشد . بیات (1380) درکتابی با عنوان؛ طوفان بر فراز قفقاز: نگاهی به مناسبات منطقه ای ایران، جمهوری ارمنستان و گرجستان در دوره نخست استقلال، که توسط وزارت امور خارجه منتشر گردیده می باشد به بحث وبررسی درخصوص مناسبات ایران وارمنستان پرداخته ومسایل دوجمهوری وهمچنین جمهوری گرجستان رابه لحاظ تاریخی وسیاسی مورد ارزیابی قرارداده می باشد. قیصری و گودرزی (1388) درمقاله ای مشترک با عنوان؛ روابط ایران وارمنستان (فرصت ها وموانع) که درمجله حقوق وعلوم سیاسی، سال دوم شماره 3سال چاپ شده به بحث وبررسی منطقه قفقاز وروابط ایران وارمنستان پرداخته ومعتقدند منطقه قفقازاز گذشته های دور، چه به عنوان بخشی از سرزمین وچه به عنوان حوزه نفوذ همواره مورد توجه ایران بوده می باشد و جمهوری اسلامی ایران با در نظر داشتن پیوندهای تاریخی دوملت واراده دوطرف وداشتن امتیاز همسایگی، همکاریهای گسترده اقتصادی، با جمهوری قفقاز جنوبی واز جمله ارمنستان داشته می باشد. امکانات ونیازهای ارمنستان درزمینه های انرژی، حمل ونقل ، صنایع ومعادن، نیروی کارارزان،تخصص وتکنولوژی درساخت مصنوعات وموقعیت جغرافیایی این کشور ازیک سو وموقعیت مناسب ایران وتخصص وتجربه ایران دربهره برداری از معادن، داشتن تکنولوژی روز برای تولید بعضی کالا، منابع غنی انرژی وراههای مواصلاتی گسترده از سوی دیگر، ظرفیت های مطلوب دوکشور برای گسترش همکاری های اقتصادی را فرآهم آورده می باشد.

 ا.کورتف (1999) درمقاله ای با عنوان: روابط ایران با ارمنستان از دیدگاه روسیه که توسط پروین معظمی گودرزی ترجمه گردیده ودرنشریه علوم سیاسی«مطالعات آسیای مرکزی وقفقاز» تابستان 1377 شماره 22به چاپ رسیده می باشد به بحث وبررسی روابط تجاری- اقتصادی ایران وارمنستان پرداخته می باشد که شامل سیستم همکاری منطقه ای می باشد که به تدریج نیرویی را در منطقه خزر تشکیل می دهد.طی چندسال اخیر تمایل برای توسعه روابط چندجانبه میان ایران ، ارمنستات وترکمنستان جایگاه خوبی داشته می باشد. پس از کسب استقلال دلیل اصلی نزدیکی ارمنستان وترکمنستان، گاز طبیعی بوده و به دلیل وجود سوخت مایع، ترکمنستان یکی از شرکای تجاری مهم ارمنستان گردیده می باشد. جوادی ارجمند و دولتیاری (1391) در مقاله ای تحت عنوان تحلیل ژئوپلیتیکی روابط ایران و ارمنستان در چهارچوب تئوریک اندرسون و طرح یک همگرایی منطقه ای بعد از فرآیند عادی سازی روابط میان ارمنستان و ترکیه، چاپ درفصلنامه ژئوپلیتیک، با بهره گیری از روش تحلیل ژئوپلیتیک اندرسون کوشش در مطالعه روابط ارمنستان و ایران نموده اند. مدل اندرسون یک روش ژئوپلیتیکی در شناخت سیاست خارجی کشورهای کوچک با لحاظ کردن تأثیر کشور بزرگ در همسایگی آنان می باشد. هدف اصلی مقاله مذکور پاسخ به این سوال می باشد که چگونه می توان برای روابط ایران و ارمنستان بنیانی ژئوپلیتیک جستجو نمود. از سوی دیگر بعد از فرایند عادی سازی روابط ارمنستان و ترکیه سیاست خارجی ایران چگونه بایستی باشد.عسگری(۱۳۹۲) در کتاب خود تحت عنوان بالکان بازیگران تاثیر گزار چاپ موسسهفرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران، ضمن معرفی منطقه بالکان و به‌گونه خاصبالکان غربی بی‌تردید، عنوان می نماید که این منطقه از جهات مختلف یکی از مناطق حساس و مهم در سطح جهان و عرصهبین‌‌لمللی می باشد. این منطقه چندملیتی، چندقومی و چندفرهنگی که به موزائیک اقوام،ملل، مذاهب و فرهنگ‌های مختلف معروف می باشد، چندین جنگ و بحران را در سطوح منطقه‌ای وجهانی تجربه کرده و ازاین‌منظر، منحصربه‌فرد می باشد. این کتاب با معرفی اهداف وتلاش‌های بازیگران رقیب ج.ا.ایران، کوشش نموده تا شناختی موثر و کاربردی از اینمنطقه را در ذهن کارشناسان کشورمان ایجاد کند. واعظی (۱۳۸۲) در کتابی تحت عنوانمناقشه قره‌باغ: میراثی از چالش‌های قومی شوروی در خصوص چگونگیمواجهه با مسئله قومیت در دورانحکومت شوروی سابق ( به‌عنوان یک معضل ) واینکه در نخستین سال‌های شکل‌گیری اتحاد شوروی رهبران شوروی گرایش‌های قوم‌گرایانه افراطی روسیرا مورد سرزنش قرار می داده اند و در طول دوران اتحاد شورویاقتدارخویش را در ملیت‌های مختلف کشور به طرق گوناگون اعمال می‌کردند تا سرانجام به درگیری‌های قومی در گرجستان، آذربایجان،ارمنستان، بالتیک و دیگر نقاط اتحاد شوروی منجر گردید.ابراهیمی ترکمان(۱۳۸۷) در مقاله ای تحت عنوان تأثیر فرهنگ در توسعه روابط ایران با کشورهای آسیای مرکزی در ماهنامه چشم‌انداز ارتباطات فرهنگی چاپ ۳۱تیر تبیین می دهد که پس از فروپاشیشوروی، کشورهایآسیای مرکزی فرصتی یافتند تا تعاملات فرهنگی با دیگر کشورها مانند ایران ایجادکنند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • تبیین تأثیر و جایگاه کشور ارمنستان در توسعه ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران
  • تحلیل عوامل واگرا و همگرا درروابط  دو کشور ایران و ارمنستان به مقصود رفع موانع ژئوپلیتیکی ایران در منطقه قفقاز.
  • تحلیل تأثیر فرصت ها در ایجاد همگرایی بین دو کشور و افزایش حوزه نفوذ ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران در منطقه قفقاز.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه