تأثیر ارمنستان درتوسعه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

توسعه

در لغت به معنای رشد تدریجی در جهت پیشرفته ترشدن, قدرتمندترشدن و حتی بزرگ ترشدن می باشد (فرهنگ لغات آکسفورد,2001)، بروکفلید در تعریف توسعه می گوید: توسعه را بایستی برحسب پیشرفت به سوی اهداف رفاهی نظیر کاهش فقر، بیکاری و نابرابری تعریف کنیم.به طورکلی توسعه جریانی می باشد که درخود تجدید سازمان وسمت گیری متفاوت کل نظام اقتصادی را دربرمی گیرد.

1-12-2- ژئوپلیتیک

به گونه کلی ژئوپلیتیک برای اولین بار در سال 1898 توسط دانشمند علوم سیاسی به نام رودلف[1] کلین وضع شده و به قسمتی از معلومات حاصله ناشی از ارتباط بین جغرافیا و سیاست اطلاق گردید و راتزل[2] را بنیان گذار علم ژئوپلیتیک می نامند، آلفورد ماهان[3] تفکرات ژئوپلیتیکی را تدوین کرده و به عنوان پدر علم ژئوپلیتیک خوانده شده می باشد

1-12-3- منافع ملی

در مجموع تدابیر یک دولت غرض از دفاع از منافع یک ملت و یا دفاع از منافع مجموع اقوام ساکن در آن کشور، اقداماتی می باشد در جهت تأمین منافع ملی. در واقع منافع ملی در اثر کار مداوم و هدفمند یک دولت واقعاً مردمی تأمین شده و از آن در جهت بهبود وضعیت سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی کشور بهره گیری مؤثر انجام می شود.

1-12-4- روابط بین الملل

دولتها، سازمانها و نهادهایی که جامعه بین المللی را می سازند، دارای روابط و مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هستند که بیانگر روابط متقابل آنهاست. آنگونه که این روابط می توانند به صورتهای روابط دوستانه (همکاری)، رقابت  و تعاض آمیز (ستیزه یا مناقشه) باشد. اصطلاح روابط بین الملل به .مجموعه اقدامات و کنشهایی متقابل واحدهای حکومتی و نیز نهادهای غیر دولتی و همچنین روندهای سیاسی میان ملتها اطلاق می گردد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1]– Roudelf Cleen

[2]– Ratzel

[3]– Alfered Mahan

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • تبیین تأثیر و جایگاه کشور ارمنستان در توسعه ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران
  • تحلیل عوامل واگرا و همگرا درروابط  دو کشور ایران و ارمنستان به مقصود رفع موانع ژئوپلیتیکی ایران در منطقه قفقاز.
  • تحلیل تأثیر فرصت ها در ایجاد همگرایی بین دو کشور و افزایش حوزه نفوذ ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران در منطقه قفقاز.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه