اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

در طرح های ساختاری، سیاست های کلی و پیشنهادات مهم راهبردی برای توسعه و بهره گیری از زمین در یک قلمرو با در نظر داشتن سیاستهای برنامه ریزی ملی و منطقه ای تدوین می شوند. این طرح ها نباید شامل سیاست های تفصیلی یا پیشنهادات خاص مکانی برای کنترل توسعه باشند زیرا این موضوع به طرح های محلی محول شده می باشد. هدف طرح ساختاری، تهیه چارچوب راهبردی برای شکل گیری سیاستهای تفصیلی در طرح های محلی می باشد. این طرح ها موارد ذیل را دربرمیگیرد :

 • خانه سازی شامل تعیین نیاز به مسکن در هر حوزه اداری و هدف گذاری توسعه برای مناطقی که در حال توسعه هستند.
 • کمربند سبز
 • حفظ و بهبود محیط زیست طبیعی و مصنوعی
 • اقتصاد منطقه شامل توسعه صنعتی، تجاری، خرده فروشی و سایر موارد کارآفرین و سرمایه ساز
 • راهبردی برای حمل ونقل وکاربری زمین و احداث تسهیلات حمل ونقل شامل بزرگراهها، خطوط آهن و سایر زیر ساختهای مورد نیاز
 • فعالیت های بخش معدن (شامل دفع ضایعات معدنی) و حفاظت از منابع معدنی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 • دفع و بازیافت مواد زایه
 • گردشگری، فراغت، ورزشی و تفریح
 • تولید انرژی شامل انرژی های تجدیدپذیر(پیرزاده و همکاران،1387 : 127).

در انگلستان وزارت محیط زیست، حمل و نقل و مناطق متولی امر توسعه  شهری و منطقه ای میباشند. اما چارچوب کاربری زمین اکثرا” توسط نظام برنامه ریزی شهرها و حومه ها تعیین میگردد. پس ایجاد یا تغییر کاربری زمین بر عهده مقامات محلی می باشد.

دراین کشور، حتی ابزارهای کنترل و هدایت طرح های توسعه شهری فراتر از طرحهای ساختاری میرود.راهنماهای تکمیلی برنامه ریزی در انگلستان پس از تصویب قانون تسهیلات آسایش درسال 1967رواج پیدا نمود. پس می توان گفت که اصول واحد و یکسانی بر فرایند برنامه ریزی حاکم نیست و نظام هدایت برنامه ها ممکن می باشد بر اساس شرایط منطقه مورد برنامه ریزی متفاوت باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

 1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
 2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
 3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
 4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه