عنوان کامل پایان نامه :

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

عوامل و مولفه های عام و کلی

این دسته عوامل و مولفه ها که هم از اقلیم و طبیعت فیزیکی یک منطقه ناشی می شوند وهم از مقررات شهرسازی طرح تفصیلی شهر منتج می شوند، به دو دسته تقسیم می گردند :

  • عوامل و مولفه های طبیعی – اقلیمی موثر در ارتفاع پذیری ساختمانها
  • عوامل و مولفه های حقوقی و قانونی( ضوابط و مقررات شهرسازی طرح تفصیلی ) ارتفاع پذیری ساختمان ها

که در اینجا به گونه اخص به مطالعه دقیق این موارد با تاکید بر شهر اصفهان و جایگاه اقلیمی آن می پردازد

عوامل و مولفه های طبیعی اقلیمی موثر در ارتفاع پذیری ساختمانها

این دسته عوامل نیز خود دارای زیر مجموعه هایی می باشد که در ذیل آورده و هرکدام جداگانه مطالعه می گردد.

  • عرض جغرافیایی وموقعیت سالیانه خورشید(نقاط اوج و حضیض سالیانه خورشید)
  • موضع یا مسیر حرکت روزانه خورشید
  • اقلیم و شرایط آب و هوایی منطقه
  • توپوگرافی و شیب زمین

 

8-2-1-1-1- عرض جغرافیایی و جایگاه سالیانه خورشید ( نقاط اوج و حضیض سالیانه خورشید )

ارتفاع قطعات با در نظر داشتن جایگاه خورشید در آسمان در طول سال ترسیم می گردد. اما جایگاه خورشید در یک ماه معین و برای یک عرض جغرافیایی معین با مسیر خورشید در عرض جغرافیایی دیگر و ماههای مختلف یکسان نمی باشد. از آنجایی که این پژوهش بر ارتفاع پلاکها در شهر اصفهان تاکید دارد، عرض جغرافیایی 32 درجه ملاک اقدام در پژوهش حاضر می باشد و جایگاه خورشید در آسمان در عرض جغرافیایی مذکور ترسیم شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

  1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
  2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه