عنوان کامل پایان نامه :

 اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

توپوگرافی و شیب زمین

یکی دیگر از عوامل طبیعی موثر بر ارتفاع پذیری ساختمانها، توپوگرافی و شیب زمین محل استقرار ساختمان می باشد. به گونه کلی از نظر عملی در زمینه تاثیرتوپوگرافی و شیب زمین بر ارتفاع پذیری ساختمانها سه وضعیت می توان تصور نمود.

وضعیت اول، وضعیتی می باشد که در آن هیچگونه اختلاف ارتفاع طبیعی و شیبی بین ساختمانها وجود ندارد. در این وضعیت سایه ساختمانها برابر با ارتفاع ساختمانها می باشد.

وضعیت دوم و سوم وضعیتی می باشد که در آن اختلاف ارتفاع طبیعی و شیبی بین ساختمانها هست. در این وضعیت توپوگرافی و شیب زمین بر طول سایه اندازی ساختمانها تاثیر می گذارد. در این حالت، سایه ساختمانها برابر با ارتفاع ساختمانها به اضافه و یا منهای اختلاف ارتفاع دو ساختمان سایه انداز و ساختمان سایه پذیر می باشد .

در وضعیت دوم، ارتفاع طبیعی ساختمانهای جنوبی بیشتر از ساختمانهای شمالی می باشد. یعنی ساختمانهای جنوبی در موضع بلندتری از ساختمانهای شمالی قرار دارند که اصطلاحا وضعیتی می باشد که به آن شیب منفی (پشت به آفتاب – سایه) می گویند. در این وضعیت طول سایه ساختمان جنوبی برابر با ارتفاع ساختمان جنوبی باضافه اختلاف ارتفاع طبیعی دو ساختمان شمالی و جنوبی می باشد .

در وضعیت سوم، ارتفاع طبیعی ساختمانهای جنوبی کمتر از ساختمانهای شمالی می باشد. یعنی ساختمانهای جنوبی در موضع کوتاهتری از ساختمانهای شمالی قرار دارند که اصطلاحا وضعیتی می باشد که به آن شیب مثبت ( رو به آفتاب – آفتاب گیری ) می گویند . در این وضعیت طول سایه ساختمان جنوبی برابر با ارتفاع ساختمان جنوبی منهای اختلاف ارتفاع طبیعی دو ساختمان شمالی و جنوبی می باشد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

  1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
  2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.
  5. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه