اثربخشی مقررات طرح های تفصیلی

قسمتی از متن پایان نامه :

عرض معابر

طبق مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در یازدهم اردیبهشت ماه سال 1385، بیش از 50 % معابر در بافتهای فرسوده دارای عرض کمتر از 6 متر می باشد. اما زمانی که یک پلاک ساخت و ساز می نماید بایستی غقب نشینی قانونی از بر را رعایت نماید. معمولا” در طرح تفصیلی شهر اصفهان گذرهای  6 متری بعد از اصلاح و عقب نشینی مجاز 8 متری می شوند. در نتیجه، عرض معابر در نمونه های ارائه شده در این پژوهش 8  متر انتخاب شده اند. همچنین الگوهایی نیز در عرض معبر 6 متر ارائه شده می باشد، تا تاثیر عرض معبر بر ارتفاع پذیری ساختمانها بیشتر مشهود گردد.

8-2-3-3- جهت معابر

قبلا” متذکر شدیم که خیابانهای شرقی – غربی، مناسب ترین جهت از نظر معابر استقرار ساختمانها می باشند و معابر شرقی – غربی معمولا” درانتهای نظام سلسله مراتب معابر قرار دارند و مهمترین معابر برای استقرار قطعات هستند. در بافت های مسکونی، معابر جمع و پخش کننده معمولا” جهت شمال – جنوب دارند. در پژوهش حاضر، از آنجا که بر ارتفاع پذیری ساختمانها بر اساس جایگاه خورشید در آسمان تاکید دارد، استقرار پلاک در معابر شرقی و غربی به نمایش گذاشته می گردد.

8-3- تدوین مثال واره های ارتفاع پذیری ساختمانها

در فصول و قسمت های قبلی بصورت نظری در خصوص مهمترین عوامل و مولفه هایی که بر ارتفاع پذیری ساختمانهادر اثر افزایش ارتفاع موثرند بحث گردید. در این قسمت با در نظر داشتن آن چیز که که در فصول و قسمت های قبلی گفته گردید بصورت عملی در دو بخش مدل های مثالی و نمونه هایی از بافت فرسوده اصفهان مورد آزمایش و مطالعه قرار می گیرد. در فصول قبلی عوامل و مولفه های موثر بر ارتفاع ساختمانها در دو دسته اصلی و هر یک در دو زیر گروه تقسیم بندی گردید :

  • عوامل و مولفه های عام و کلی شامل عوامل و مولفه های طبیعی – اقلیمی و عوامل و مولفه های حقوقی و قانونی
  • عوامل و مولفه های خاص و موضعی شامل ویژگی ها و مشخصات فردی پلاک ها و ویژگیها و مشخصات فضایی – کالبدی گروهی بافت.

در اینجا طی جداول شماره 8-1 و 8-2 اصول مطرح شده در بالا را اختصار سازی کرده و تمام عوامل و مولفه ها با در نظر داشتن شرایط اصفهان و حالت های مختلف مطرح در این پژوهش که زمینه تدوین مدلهای مثالی می باشد، مطالعه می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

اهداف ذیل را می توان به گونه مستقیم با موضوع پژوهش مرتبط دانست :

  1. شناخت تاثیر مقررات و ضوابط موثر طرحهای تفصیلی بر بافتهای فرسوده.
  2. مطالعه کمبودها و خلا های ابزارهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  3. شناخت توانهای بالقوه ابزراهای قانونی در توسعه و تحولات بافت فرسوده شهری.
  4. ارائه پیشنهاداتی در خصوص اصلاح و تعدیل اشکالات ضوابط و مقررات طرحهای تفصیلی.

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه