عنوان کامل پایان نامه :

 مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران با بهره گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی(نمونه: شهر سمیرم)

قسمتی از متن پایان نامه :

وزن دهی به معیارها و زیر معیارها در مدل AHP

بعضی از معیارهای این پژوهش کمی و کیفی هستند. پس، بایستی از روشی بهره گیری نمود تا بتواند این دو دسته معیار را بر اساس قاعده ای خاص با هم مقایسه، وزن دهی و ترکیب کند. پس از مطالعه روش های مختلف وزن دهی مانند روش رتبه ای، روش نسبتی، روش مقایسه دوتایی و روش تحلیل جایگزینی، روش مقایسه دوتایی به دلیل ساختار تئوری قوی، بهره گیری آسان و قابلیت زیاد آن به عنوان بهترین روش در وزن دهی در پژوهش حاضر انتخاب گردید، همچنین در کاربردهای عملی نشان داده شده می باشد که روش مقایسه دوتایی از مؤثرترین تکینک ها در تصمیم گیری مکانی در تحقیقات با بهره گیری از ابزارها در محیط GIS می باشد (Malczewski,1999:392).

این مرحله از عملیات شامل وزن دهی به هر یک از معیارها و زیرمعیارهای مؤثر در مکان یابی پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران می باشد. وزن هر فاکتور نشان دهنده ی اندازه اهمیت و ارزش آن نسبت به دیگر فاکتورها در عملیات میدانی مکان یابی می باشد. پس انتخاب صحیح و آگاهانه وزن ها به تعیین مکان بهینه پایگاه ها کمک خواهد نمود ( امیری، 1386: 109). بر این مبنا جداول ماتریسی از معیارها و زیرمعیارها تهیه و این جداول توسط تعدادی از کارشناسان خبره بخش مدیریت بحران و شهرداری سمیرم بر اساس جدول نه درجه ای ساعتی تکمیل گردید. از میان امتیازات ارائه شده توسط کارشناسان، نظر نهایی از طریق محاسبه میانگین بین امتیازات مختلف به دست آمده و وارد مرحله بعدی برای محاسبه گردید. در مرحله بعد با تشکیل سلسله مراتبی از پارامترها در نرم افزار Expert choice  و ورود امتیازات، وزن های نهایی توسط سیستم محاسبه گردید.

به دلیل انجام مقایسات زوجی در تشکیل ماتریس ها و کنار گذاشتن سایر پارامترها در هنگام مقایسه دو پارامتر، احتمال بروز ناسازگاری هست، به همین دلیل نیز مقدار آستانه ای توسط تصمیم گیرنده برای آن تعیین می گردد. ساعتی عدد 1/0 را به عنوان حداقل ناسازگاری قابل قبول ارائه می دهد. در این محاسبات نیز در شرایطی که شاخص ناسازگاری برای هر ماتریس، بیش از 1/0 به دست آمده بود، در قضاوت ها تجدید نظر شده و مجددا عملیات فوق تکرار گردید(مهدی پور، مسگری، 1386: 9).وزن های نهایی به دست آمده برای هر یک از معیارها و فاکتورها در ادامه آمده می باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- آیا مکان یابی مراکز امداد و نجات در شهر سمیرم طبق ضوابط مکانیابی و شهرسازی می باشد؟

2-  مناسب ترین مکان برای ایجاد پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران در شهر سمیرم کجاست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه