پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرایش: حسابداری

عنوان:
مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در
گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادار

استاد راهنما :
دکتر نقی بهرامفر

استاد مشاور:
دکتر قدرت اله طالب نیا

نگارش:
مجتبی اثناعشری

زمستان 1389

Islamic Azad University
Arak Branch

Faculty of Management-Department of Accounting
((M.A)) Thesis

Subject:
Compared With the Relative Strength Index, Moving Averages Converging Diverging Technical Analysis Methods in Department of Basic Metals Stock Exchange

Thesis Advisor:
N. Bahramfar Ph.D.

Consulted by:
Gh. Talebnia Ph.D.

By:
Mojtaba AsnaAshary

Winter 2011
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد اراک
دانشکده مدیریت، گروه حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرایش: حسابداری

عنوان:
مقایسه شاخص قدرت نسبی با میانگین متحرک همگرا واگرا روش تحلیل تکنیکال در
گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادار

نگارش:
مجتبی اثناعشری
زمستان 1389
هیأت داوران:
1- استاد راهنما: دکتر نقی بهرامفر
2- استاد مشاور: دکتر قدرت اله طالب نیا
3- استاد داور: دکتر مجید زنجیردار
4- مدیر گروه تخصصی: دکتر مجید زنجیردار

سپاسگزاری:
سپاس ایزد منان را که توفیق فراگیری علم را برمن عطا فرمود و مرا در کوران مشکلات و سختی‌ها یاری نمود، تا این رساله را با موفقیت به پایان برسانم.
در طول دوران تحصیلی و تهیه این پایان نامه از راهنمایی ها و مساعدت‌‌های اساتید و سروران عزیزی بهره ‌برده‌ام که در اینجا لازم است از همه ایشان مراتب سپاس قلبی و تشکر خالصانه خود را داشته باشــــم.
از استادان ارجمند و مهربانم جناب آقای دکتر نقی بهرامفر استاد راهنما و همچنین جناب آقای دکتر قدرت اله طالب نیا استاد مشاور ، صمیمانه تشکر مینمایم و برایشان توفیقات روز افزون در خدمات علمی و فرهنگی و آموزشی آرزو میکنم .
هم چنین تشکر ویژه دارم از مدیریت پژوهش دانشکده به ویژه سرکار خانم کیوانفر و از خداوند متعال موفقیتهای بزرگتر در زندگی را برایشان آرزومندم.

تقدیم به :

” پدرومادرمهربانم که سرشارازایثاروفداکاریندوهمواره درطول حیاتشان ازحمایتهای بی دریغ آنها بهره مند بوده ام وتقدیم به همه آنان که مراعلم آموختند، تمامی معلمین واساتید ازبدوتحصیل تاهم اکنون . ”

چکیده: 1
مقدمه: 2
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 4
2-1 تاریخچه مطالعاتی 5
3-1بیان مسئله : 6
4-1چارچوب نظری تحقیق : 7
5-1فرضیه های تحقیق : 8
6-1اهمیت وضرورت تحقیق : 10
7-1 حدود مطالعاتی 11
1-7-1قلمرومکانی تحقیق : 11
2-7-1قلمرو زمانی تحقیق : 11
8-1تعریف واژه های کلیدی واصطلاحات: 11
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 مقدمه 14
2-2انواع شاخص بورس درایران : 15
1-2-2شاخص کل: 15
1-1-2-2ویژگیهای شاخص کل : 16
2-1-2-2موارد ی که در شاخص کل اثری ندارند: 16
3-1-2-2مواردی که نیازی به تعدیل شاخص نمی باشد 17
2-2-2شاخص بازده نقدی و قیمت: 17
3-2-2شاخص بازده نقدی: 17
4-2-2شاخص صنعت 18
5-2-2شاخص مالی 18
6-2-2شاخص شرکت 18
7-2-2شاخص 50 شرکت برتر: 18
3-2شاخص های بازار سرمایه درسایر کشورها: 19
1-3-2شاخص بورس لندن : 19
2-3-2شاخص داو-جونز: 19
3-3-2شاخص نزدک: 19
4-3-2شاخص نیکی ژاپن: 20
5-3-2شاخص دکس : 20
6-3-2شاخص هنگ کنگ(سنگ) : 20
7-3-2شاخص بورس فرانسه )کک 40( : 20
8-3-2شاخص استاندارد اند پورز: 20
9-3-2شاخص های بورس مالزی: 21
4-2روش های پیش بینی قیمت اوراق بهادار : 21
1-4-2روش پرتفوی یا تئوری گشت تصادفی: 22
2-4-2روش اساسی یا تجزیه وتحلیل بنیادی : 22
3-4-2 روش نموداری یا تجزیه تحلیل تکنیکی: 22
5-2اصطلاحات رایج تحلیل تکنیکال: 22
6-2برخی از اصلاحات سرمایه گذاری: 25
7-2شاخص میانگین متحرک همگرا واگرا: 29
8-2میانگین متحرک همگرا واگرا( سه گانه ): 30
9-2شاخص قدرت نسبی: 31
10-2بررسی مقایسه ای شاخص میانگین همگرا واگرا(سه گانه) وشاخص قدرت نسبی روش تحلیل تکنیکال: 32
11-2مروری بر مطالعات تجربی : 37
1-11-2تحقیقات انجام شده در خارج از کشور: 37
2-11-2تحقیقات صورت گرفته در داخل کشور: 42
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 45
2-3روش تحقیق: 45
3-3اهداف تحقیق: 45
4-3فرضیه های تحقیق : 46
1-4-3فرضیه اصلی اول: 46
2-4-3فرضیه اصلی دوم: 47
5-3جامعه اماری: 47
6-3مدل تحلیلی تحقیق: 49
7-3 فرایند تحقیق: 50
8-3روش ها و ابزار جمع آوری داده های تحقیق: 50
9-3متغیر ها و داده های پژوهش: 51
10-3نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار: 52
11-3نکات در نظر گرفته شده در محاسبات تحقیق: 53
12-3شاخص قدرت نسبی 54
13-3میانگین متحرک همگرا واگرا (سه گانه): 55
1-13-3سیگنال خرید و فروش میانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه) 56
14-3محاسبات مربوط به ریسک: 56
15-3بازده : 57
16-3روش تجزیه وتحلیل داده ها 57
17-3آزمونT مستقل 58
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
1-4 مقدمه‏ 60
2-4آزمون فرضیه ها : 60
1-2-4 فرضیه اصلی اول: 60
2-2-4 فرضیه اول(فرعی) : 62
3-2-4فرضیه دوم (فرعی) : 63
4-2-4فرضیه سوم(فرعی) : 65
5-2-4فرضیه چهارم (فرعی) : 66
3-4فرضیه دوم (اصلی) : 68
1-3-4فرضیه اول (فرعی) : 69
2-3-4فرضیه دوم (فرعی) : 71
3-3-4فرضیه سوم(فرعی) : 73
4-3-4فرضیه چهارم (فرعی) : 74
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
1-5 مقدمه 78
2-5نتیجه گیری از ازمون فرضیه ها وتفسیر انها 78
1-2-5فرضیه اصلی اول تحقیق : 78
2-2-5فرضیه فرعی اول: 79
3-2-5فرضیه فرعی دوم: 79
4-2-5فرضیه فرعی سوم: 79
5-2-5فرضیه فرعی چهارم: 80
6-2-5فرضیه اصلی دوم: 80
7-2-5فرضیه فرعی اول ریسک: 81
8-2-5فرضیه فرعی دوم ریسک: 81
9-2-5فرضیه فرعی سوم ریسک: 82
10-2-5فرضیه چهارم فرعی : 82
3-5نتیجه گیری کلی تحقیق: 83
5-5پیشنهاد ات برای تحقیقات اتی 83
پیوست ها
پیوست الف) جداول اماری 86
پیوست ب) خروجی نرم افزار SPSS 92
منابع و ماخذ
منابع فارسی: 107
منابع لاتین: 109
چکیده انگلیسی: 111

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع پایان نامه ارشد با موضوع determination

جدول 1-1 نتایج یافته ها در مورد تحقیق 5
جدول 1-3 لیست شرکتهای جامعه آماری 48
جدول 1-4 آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوشاخص 61
جدول 2-4 آماره توصیفی بازده سهام بااستفاده از دوشاخص تکنیکال 61
جدول 3-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین بازده سهام بااستفاده از دوشاخص تکنیکال 61
جدول 4-4 آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوشاخص 62
جدول 5-4 آماره توصیفی بازده سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان رشدشاخص کل 63
جدول 6-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین بازده سهام بااستفاده از دوروش در زمان رشدشاخص 63
جدول 7-4آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوشاخص تکنیکال زمان کاهش شاخص 64
جدول 8-4 آماره توصیفی بازده سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان کاهش شاخص 64
جدول 9-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین بازده سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان کاهش شاخص 65
جدول 10-4 آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوزمان 66
جدول 11-4 آماره توصیفی بازده سهام بااستفاده از شاخص قدرت نسبی 66
جدول 12-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین بازده سهام بااستفاده از شاخص قدرت نسبی 66
جدول 13-4 آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوزمان 67
جدول 14-4 آماره توصیفی بازده سهام بااستفاده از شاخص میانگین متحرک همگراواگرا (سه گانه) 67
جدول 15-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین بازده سهام بااستفاده از میانگین متحرک همگراواگرا(سه گانه)در دو زمان کاهش ورشد شاخص 68
جدول 16-4 آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوشاخص 68
جدول 17-4 آماره توصیفی ریسک سهام بااستفاده از دوشاخص تکنیکال 69
جدول 18-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین ریسک سهام بااستفاده از دوشاخص تکنیکال 69
جدول 19-4 آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوشاخص 70
جدول 20-4 آماره توصیفی ریسک سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان رشدشاخص 70
جدول 21-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین ریسک سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان رشد 70
جدول 22-4 آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوشاخص 71
جدول 23-4 آماره توصیفی ریسک سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان کاهش 72
جدول 24-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین ریسک سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان کاهش 72
جدول 25-4 آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوزمان 73
جدول 26-4 آماره توصیفی ریسک سهام شاخص قدرت نسبی 73
جدول 27-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین ریسک سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان کاهش 74
جدول 28-4آزمون لون برای بررسی همگنی واریانس بازده دردوزمان 75
جدول 29-4 آماره توصیفی ریسک سهام میانگین متحرک همگرا واگرا(سه گانه) 75
جدول 30-4 آزمون tجهت مقایسه میانگین ریسک سهام بااستفاده از دوشاخص در زمان کاهش 75
جدول 31-4 خلاصه نتایج فرضیات 76

نمودار 1-2 سیگنال هایمیانگین همگراواگرا(سه گانه) 30
نمودار 2-2 سیگنال های شاخص قدرت نسبی 32
نمودار 1-3 مدل تحلیلی تحقیق 49

چکیده:
بیشتر افراد به درستی از روشهای سرمایه گذاری اطلاع ندارند ، آنها به طمع سود بیشتر و حداکثر کردن ثروت منابع مالی وپس اندازهای خود را در بازارهای مختلف سرمایه گذاری می کنند .بعضی از مردم به دنبال سود کمتر وبدون ریسک هستند.به همین جهت منابع مالی که در اختیار دارند را در بانک واوراق مشارکت سرمایه گذاری می کنند .گروه دیگر مردم منابعی که در اختیار دارند،را در بازارهایی که خود در آن مشغول کار هستند،سرمایه گذاری می کنند و گروه دیگر در بازار های فلزات گرانبها ،ارز وسهام وارد شده وبا پذیرش ریسک بیشتر انتظار منافع بیشتری نیز دارند در این میان تحلیل تکنیکی به علت اینکه در بیشتر بازارها کاربرد فراوانی دارد، مورد توجه تعداد زیادی از سرمایه گذاران قرارگرفته است.تجزیه تحلیل تکنیکی فرایند بررسی حجم معاملات ،ودر نظر گرفتن قیمتهای گذشته ،برای تعیین قیمت آتی سهام ،ارز و… می باشد. در واقع تحلیل گران تکنیکال با این عقیده که همه عوامل در قیمت لحاظ شده وبازار معمولا رفتار خود را تکرار می کند.به پیش بینی قیمت سهام در اینده می پردازند.
در این تحقیق به بررسی ومقایسه بازده وریسک دو روش تکنیکال که توسط فعالان بازار مورد استفاده قرارمی گیرد، یعنی شاخص قدرت نسبی ومیانگین متحرک همگرا واگرا (سه گانه)پرداخته شده است.جامعه مورد بررسی گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهاداربوده که تا سال1380 در بورس اوراق بهادارپذیرفته شده باشندو دوره زمانی مورد بررسی از ابتدای سال 1380تا 13/9/1387می باشد. درقالب دو فرضیه اصلی وهشت فرضیه فرعی پرداخته شده است. در فرضیه ها به مقایسه بازده وریسک استفاده از شاخص قدرت نسبی و میانگین همگراواگرا(سه گانه)در زمان رشد شاخص کل و کاهش شاخص کل به صورت جداگانه ودر دو فرضیهاصلی به مقایسه ریسک وبازده دو روش درتمام زمان مورد بررسی پرداخته شده است. و نتیجه اینکه بین ریسک وبازده دو روش شاخص قدرت نسبی ومیانگین همگرا واگرا(سه گانه)تفاوت معنا داری وجود ندارد. وکاهش و رشد شاخص کل بورس هم باعث تفاوت معنادار بین بازده وریسک دو روش نشده است. وروش این تحقیق کاربردی وتوصیفی می باشد ،و هدف ان کمک به سرمایه گذاران برای انتخاب روش مناسب تر بوده واز آزمون tجهت آزمون تساوی میانگین دوجامعه استفاده شده

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید