کلیه حقوق مادی مترتب بر نتایج مطالعات،
ابتکارات و نوآوریهای ناشی از تحقیق موضوع
این پایاننامه متعلق به پژوهشگاه
پلیمر و پتروشیمی ایران می باشد.

تقدیم به هر آنچه از زندگی دارم:
پدرم، مادرم و همسرم

فهرست مطالب
فصل اول مقدمه 2
1-1- الاستومرهای گرمانرم (TPE) 2
1-1-1- ساختار فازی ………………………………………………………………………………………………… 4
1-1-2- مزایا و معایب ……………………………………………………………………………………………….. 5
1-1-3- خواص …………………………………………………………………………………………………….. 7
1-1-4-کاربردها ……………………………………………………………………………………………………. 9
1-2- کوپلیمرهای دستهای استایرنی 10
1-2-1- ساختار …………………………………………………………………………………………………… 10
1-2-2- سنتز و تولید………………………………………………………………………………………………………….. 11
1-2-3- مورفولوژی 15
1-2-4- وزن مولکولی بحرانی برای تشکیل محیطها 15
1-3- نشاسته 16
1-3-1- ترکیب و ساختار نشاسته……………………………………………………………………………………………. 16
1-3-2- کاربرد نشاسته در تولید زیست پلاستیکها…………………………………………………………………….. 21
1-3-3- تولید فیلم نشاسته……………………………………………………………………………………………………. 24
فصل دوم: مروری بر مطالعات انجام شده 29
2-1- طبقه بندی پلیمرهای تخریب پذیر بر اساس ساز و کار تخریب 29
2-1-1- پلیمرهای زیست تخریب پذیر ………………………………………………………………………. 29
2-1-2- پلیمرهای قابلیت کمپوست شدن 30
2-1-3- زیست تخریب پذیر هیدرولیزی 30
2-1-4- زیست تخریب پذیر نوری 30
2-1-5- فرسایش پذیر زیستی 30
2-1-6- زیست تخریب پذیر اکسایشی 31
2-2- طبقه بندی پلیمرهای تخریب پذیر بر اساس منشاء 31
2-2-1- پلیمرهای با منشاء طبیعی 31
2-2-2- پلیمرهای تولید شده توسط میکرو ارگانیسم ها 31
2-2-3- تهیه ی آمیزه های زیست تخریب پذیر بر پایه ی نشاسته…………………………………………………. 32
2-2-4- پلاستیک های کاملا تجزیه پذیر…………………………………………………………………………………… 34
2-3- عوامل تخریب پلیمرها 35
2-3-1- تخریب مکانیکی…………………………………………………………………………………………………….. 35
2-3-2- تخریب شیمیایی…………………………………………………………………………………………………….. 35
2-3-3- تخریب نوری………………………………………………………………………………………………………… 35
2-3-4- تخریب گرمایی……………………………………………………………………………………………………… 36
2-3-5- تخریب میکروبی……………………………………………………………………………………………………. 36
2-4- روش های استاندارد بررسی زیست تخریب پذیری 38
2-4-1- طیف سنجی FTIR 38
2-4-2- اندازه گیری کاهش وزن در آزمون تدفین در زیر خاک…………………………………………………. 40
2-4-3- تغییرات در خواص مکانیکی……………………………………………………………………………………… 41
2-4-4- میکروسکوپ الکترونی پویشی……………………………………………………………………………………. 41
2-4-5- سایر روش ها………………………………………………………………………………………………………….. 42
2-5- روشهای اصلاح نشاسته 43
2-5-1- اصلاح نشاسته با استفاده از رآکتورهای پیوسته یا نا پیوسته……………………………………………… 43
2-5-2- اصلاح نشاسته با استفاده از اکستروژن………………………………………………………………………….. 44
2-6- اصلاح نشاسته توسط واکنش گرهای مختلف 45
2-6-1- اپوکسیدها………………………………………………………………………………………………… 45
2-6-2- لاکتونهای حلقوی……………………………………………………………………………………………………. 49
2-6-3- کربوکسیلیک اسیدها………………………………………………………………………………………………… 51
2-6-4- استری کردن با آلکیل هالیدها…………………………………………………………………………………….. 51
2-6-5- استری کردن با وینیل استرها………………………………………………………………………………………. 52
2-6-6- انیدریدها………………………………………………………………………………………………………………. 53
فصل سوم: تجربی 29
3-1- مواد 29
3-2- روش تهیه آمیزهها 29
3-3- آزمونها 29
3-3-1- اندازه گیری درجه استخلاف 62
3-3-2-آزمون تفرق اشعه ایکس با زاویه باز (WXRD) 62
3-3-3-آزمون کشش 62
3-3-4- آزمون میکروسکوپ الکترونی روبشی 63
3-3-5- تجزیه گرمایی مکانیکی- دینامیکی 64
3-3-6- طیف سنجی مادون قرمز 62
3-3-7-آزمون زیست تخریب پذیری 62
فصل چهارم: نتایج و بحث …………………………………………………………………………………………………. 66
4-1- بررسی واکنش اصلاح نشاسته……………………………………………………………………………………………….66
4-1-1- طیف سنجی FTIR: …………………………………………………………………………………………….66
4-1-2- اندازه گیری درجه استخلاف MTPS: ……………………………………………………………………70
4-2- بررسی ریز ساختار نشاسته، TPS و MTPS 70
4-2-1- الگوی پراش اشعه X…………………………………………………………………………………70
4-3- خواص مکانیکی آمیزهها: ………………………………………………………………………………………………………72
4-3-1- استحکام کششی: …………………………………………………………………………………………………74
4-3-2- مدول یانگ: ………………………………………………………………………………………………………75
4-3-3- ازدیاد طول در پارگی: …………………………………………………………………………………………..76
4-4- مورفولوژی …………………………………………………………………………………………………………… 77
4-5- بررسی اثر اصلاح نشاسته بر امتزاج پذیری آمیزههای SEPS-TPS: 80
4-5-1- بررسی نتایج آنالیز دینامیکی-مکانیکی………………………………………………………….. 81
4-5-2-میکروسکوپ الکترون پویشی……………………………………………………………………. 85
4-5-3- بررسی امتزاج پذیری آمیزهها با استفاده از مون کشش……………………………………… 87
4-6- بررسی زیست تخریب پذیری آمیزهها در محیط لجن فعال 90
4-6-1- اندازهگیری افت وزن نمونهها………………………………………………….. 90
5-1- نتیجه گیری………………………………………………….. 93
مراجع……………………………………………………… 95

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع پایان نامه درباره بورس اوراق بهادار، بازده سهام، دانشگاه تهران

فهرست شکلها
شکل1- 1- سمت راست: ترکیب فازی پلیمر سخت/ الاستومر و سمت چپ: ترکیب فازی پلیمر سخت/ الاستومر که در آن فاز الاستومری به طور دینامیکی ولکانیزه شده است. 5
شکل1- 2-تغییرات مدول خمشی الاستومرهای گرمانرم با دما 6
شکل1- 3- ساختار فازی کوپلیمرهای پیوندی پلی(استایرن-بلاک-الاستومر-بلاک-استایرن). 11
شکل1- 4- ساختار شیمیایی انواع مختلفی از الاستومرهای گرمانرم استایرنی 14
شکل1- 5- ساختار آمیلوز خطی. 17
شکل1- 6- ساختار آمیلوپکتین شاخه دار. 18
شکل1- 7- طرح واره ساختار گرانول نشاسته، نمایش آمورف و نیمه بلوری در گرانول(الف)، ساختار داخلی قسمت نیمه بلوری(ب) و تطابق آن با قسمتهای خطی و شاخهای آمیلوپکتین(ج). 21
شکل1- 8- انتقالات فازی نشاسته طی فرایند حرارتی و پیرشدگی. 26
شکل2- 1مراحل ژلاتینی شدن نشاسته. 34
شکل2- 2- طرح واره ی حمله میکروارگانیسم ها به مولکول های قند پیوند خورده به پلی استایرن. 37
شکل2- 3- طرح واره ای از عوامل موثر در تخریب پلیمرها. 38
شکل2- 4 طیف FTIR فیلم های پلی اتیلن محتوی 3/0 درصد وزنی کبالت استئارات قبل و بعد از آمایش حرارتی و نوری. 39
شکل2- 5 در صد افت وزن فیلم های پلی اتیلنی در آزمون تدفین زیر خاک. 40
شکل2- 6 تصاویر SEM آمیزه پلی اتیلن با 30 در صد وزنی نشاسته، قبل و بعد از قرار دادن در محیط کشت قار. 41
شکل2- 7 هیدروکسی پروپیل کردن نشاسته با پروپیلن اکساید در حضور کاتالیزور بازی. 45
شکل2- 8هیدروکسی پروپیل کردن نشاسته با پروپیلن اکساید در غیاب کاتالیزور بازی 46
شکل2- 9 واکنش پروپیلن اکساید با نشاسته. 47
شکل2- 10 واکنش اصلاح نشاسته و تشکیل نشاسته کاتیونی. 48
شکل2- 11 اصلاح شیمیایی نشاسته توسط کاپرولاکتون. 49
شکل2- 12واکنش اصلاح نشاسته با فرمیک اسید. 50
شکل2- 13 تشکیل نشاسته کر بوکسی متیل شده توسط واکنش با مونو کلرو استاتها 51
شکل2- 14 نشاسته اصلاح شده توسط وینیل استات. 52
شکل2- 15 واکنش دی استیل شدن نشاسته. 52
شکل2- 16 هیدرولیز وینیل استات در حضور کاتالیزور بازی 52
شکل2- 17 واکنشهای شیمیایی در طول استری شدن نشاسته با انیدرید غیر حلقوی. 53
شکل2- 18 الگوی پراش اشعه x برای(a)نشاسته ذرت طبیعی، (b)نشاسته گرمانرم و (c)نشاسته مالئیک شده. 54
شکل2- 19 خواص مکانیکی فیلمهایی از آمیزه نشاسته مالئیک شده با پلی بوتیلن ادیپات ترفتالات: (الف)استحکام کششی و (ب)ازدیاد طول در شکست. 56
شکل3- 1- پرس گرم 58
شکل3- 2- نمایی از دستگاه تفرق اشعه ایکس با زاویه بالا 60
شکل3- 3- نمایی از دستگاه کشش 61
شکل3- 4- نمایی از دستگاه میکروسکوپ الکترونی

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید