مقالات و پایان نامه ها

بررسی رابطه طلاق عاطفی والدین- قسمت 3

ب موضوعات احتیاج¬ها و خشونت¬ها بوده¬اند. والدین ترجیح می¬دهند که فرزندان را از اثر مخرب این ازدواج، حفظ کنند. کسی که مرتکب طلاق است، این نتیجه را پیش¬بینی کرده که بچه¬ها توان بازیابی یا مهار ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

بررسی رابطه طلاق عاطفی والدین- قسمت 4

ندارند و توسط اقلیتی از جامعه بروز می‌كنند، می‌توانند نابهنجار تلقی شوند؟(نراقی،1390). همچنین در تعریف اختلال رفتاری باید به میزان، شدت، طول مدت، سن و موقعیتی كه رفتار در آن بروز می‌كند توجه داشت. میزان:‌ ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

بررسی رابطه طلاق عاطفی والدین- قسمت 5

پیش¬بینی کننده میل به طلاق، تدوین مدل مداخله¬ای بومی و اثربخشی آن بر میل و خودکارآمدی مدیریت طلاق در زوجین متقاضی طلاق شهر یزد» نتیجه گرفت که مدل مداخله¬ای بومی می¬تواند خودکارآمدی مدیریت طلاق را ادامه مطلب…

By 92, ago