پایان نامه رایگان با موضوع 
تخریب، آمیزه، آمیزههای No category

پایان نامه رایگان با موضوع تخریب، آمیزه، آمیزههای

انیدرید باعث ایجاد گروههای اسیدی بر روی زنجیر نشاسته شد که این گروهها به فرآیند ژل شدن نشاسته کمک میکنند، بنابراین اختلاط MTPS با SEPS در مخلوط کن داخلی در حالت مذاب اتفاق افتاد و افزایش هموژنیتی آمیزههای SEPS/MTPS را به دنبال داشت. در آمیزههای SEPS/TPS استفاده از میزان کم ادامه مطلب…

پایان نامه رایگان با موضوع 
آمیزههای، MTPS، آمیزه No category

پایان نامه رایگان با موضوع آمیزههای، MTPS، آمیزه

ین بخش برای بررسی چگونگی توزیع فازهای MTPS و SEPS به مطالعه مورفولوژی نمونههای ساخته شده از آمیزههای مختلف SEPS/MTPS پرداخته شد. مطالعه مورفولوژی به کمک آزمون SEM انجام شده است. کسر حجمی و گرانروی از عوامل اثر گذار بر روی مورفولوژی آمیزهها محسوب میشوند. دنسی و پورتر[83] نشان دادهاند ادامه مطلب…

پایان نامه رایگان با موضوع 
MTPS، کششی، مالئیک No category

پایان نامه رایگان با موضوع MTPS، کششی، مالئیک

شد.آمیزهها طی مدت 2 ماه در محیط لجن فعال قرار گرفت و در فواصل زمانی مشخص افت وزن آمیزهها با استفاده از رابطه زیر محاسبه شد. Weight loss (%) = [(M0-Md)/M0] ×100 در رابطه ی فوق M0 وزن اولیه و Md وزن نمونه بعد از تخریب می باشد. فصل چهارم ادامه مطلب…

پایان نامه رایگان با موضوع 
طلاق No category

پایان نامه رایگان با موضوع طلاق

نشاسته گرمانرم58 است. همچنین نتایج آنها در زمینه استخراج سوکسله نشان دهنده آن است که در دمای ?C165 برهمکنش بیشتری بین گلیسرول به عنوان عامل نرم کننده و نشاسته نسبت به دمای ?C135 وجود دارد. بنابرین پخش گلیسرول در زنجیره نشاسته در دمای ?C165 بهتر از ?C135 است. نتایج تحقیقات ادامه مطلب…

پایان نامه رایگان با موضوع 
زمان واکنش No category

پایان نامه رایگان با موضوع زمان واکنش

بازی[61]. (الف) (ب) شکل2- 8- هیدروکسی پروپیل کردن نشاسته با پروپیلن اکساید در غیاب کاتالیزور بازی[61] ویل ووک44 و همکارانش نشاسته هیدروکسی پروپیلن شده را از واکنش پروپیلن اکساید و نشاسته در راکتورهای بسته تهیه کردند. در این بررسی اثر نمکهای مختلف به عنوان بازدارنده از ژل شدن روی واکنش ادامه مطلب…

پایان نامه رایگان با موضوع 
عوامل موثر No category

پایان نامه رایگان با موضوع عوامل موثر

اسفنجی و بسیار ضعیف می گردد (شکل2-2). هر واکنش آنزیمی باعث قیچی شدن مولکول و کوچکتر شدن پلیمر شده تا این که کل پلیمر تخریب شود. روش دیگر جهت تخریب میکروبیولوژیکی پلیمرها استفاده از میکرو ارگانیسم ها در پلیمرهاست که برای هدفی خاص به منظور تخریب مواد پلیمری انجام می ادامه مطلب…

پایان نامه رایگان با موضوع 
بهداشت و سلامت No category

پایان نامه رایگان با موضوع بهداشت و سلامت

پلیمرهای زیست تخریب پذیر به معنی موادی است که بسادگی توسط فعالیت میکروارگانیسم ها (باکتریها، قارچها و جلبکها) به زیر واحدهای سازنده خود تجزیه شده و در محیط باقی نمی مانند (ASTM D-6400-99 ). این پلاستیکها از منابع گیاهی و پلاستیکهای اصلاح شده با افزودنی های زیست تخریب پذیر کننده ادامه مطلب…

پایان نامه رایگان با موضوع 
طلاق No category

پایان نامه رایگان با موضوع طلاق

اکستروژن انجام میشود. اعمال تیمار حرارتی 120 تا °C220 و نیروی برش مکانیکی موجب تغییرات زیر در نشاسته میشود[33]: پاره شدن گرانولها شکستن پیوندهای هیدروژنی واپلیمریزاسیون نسبی در اثر شکستن پیوندهای کوالانسی بین واحدهای گلوکز کاهش خصوصیات بلوری و تشکیل نشاسته ترموپلاستیک (TPS) نشاسته میتواند برای تولید محصولات پلاستیکی زیر ادامه مطلب…

پایان نامه رایگان با موضوع 
گندم و برنج No category

پایان نامه رایگان با موضوع گندم و برنج

استفاده شود، فاز پلیاستایرن پیوسته تشکیل میشود. زمانی که حلال تبخیر شد، محصولات نسبتاً سفت و غیر قابل انعطاف میشود. در طرف مقابل، حلال خوب برای بخشهای الاستومری موجب تشکیل فاز پلیاستایرن پخش شده میشود و در نتیجه محصولاتی نرمتر و با جهندگی بیشتر حاصل خواهد شد[18, 19]. همه این ادامه مطلب…